Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kritēriju, pēc kuriem tiek izvēlēti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības prasību apzīmējumi, saraksta otrā daļa. Pirmā kritēriju daļa publicēta un ir pieejama iepriekšējā rakstā.43. S50 - nedrīkst samaisīt ar ... (norāda ražotājs):

43.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var reaģēt ar ražotāja norādīto produktu, izdalot ļoti toksiskas vai toksiskas gāzes;

43.2. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

43.3. lietošanas kritēriji:

43.3.1. ieteicams lietot šī pielikuma 43.1. un 43.2.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tos plaši izmanto sadzīvē un minētais apzīmējums ir labāka alternatīva ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam R31 vai R32;

43.3.2. obligāti lieto tādu peroksīdu apzīmēšanai, kuri var spēcīgi reaģēt ar katalizatoru vai iniciatoru.

44. S51 - izmantot tikai labi vēdināmās telpās:

44.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var veidot putekļus, tvaiku, aerosolus vai miglu, paaugstinot to ieelpošanas, kā arī ugunsgrēka vai eksplozijas risku;

44.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja drošības prasību apzīmējums S38 nav piemērots, īpaši, ja attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu plaši izmanto sadzīvē.

45. S52 - nav ieteicams izmantot telpās uz lielām virsmām:

45.1. lieto tādu gaistošu, ļoti toksisku, toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri satur attiecīgās vielas;

45.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja šī pielikuma 45.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu kaitīgā iedarbība uz veselību var izpausties ilgstošā (prolongētā) kontaktā, tām iztvaikojot no lielām apstrādātām virsmām dzīvokļos vai citās slēgtās telpās, kur uzturas cilvēki.

46. S53 - izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju:

46.1. lieto kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

46.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto tādu šī pielikuma 46.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R45, R46, R49, R60 vai R61.

47. S56 - likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā:

47.1. lieto bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

47.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ko var izmantot sadzīvē un kam nepieciešams īpašs likvidācijas veids.

48. S57 - izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesār ņošanas:

48.1. lieto ar bīstamības simbolu N apzīmēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

48.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kurus neizmanto sadzīvē.

49. S59 - izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju:

49.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

49.2. lietošanas kritēriji:

49.2.1. obligāti lieto ozona slānim bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

49.2.2. ieteicams lietot tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem ieteicama reciklēšana vai reģenerācija.

50. S60 - apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus:

50.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

50.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nav drošības prasību apzīmējuma S35 un kuri netiek izmantoti sadzīvē.

51. S61 — nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas:

51.1. lieto videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

51.2. lietošanas kritēriji:

51.2.1. parasti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem ir bīstamības simbols N;

51.2.2. ieteicams lietot visu videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, arī ja tiem nav bīstamības simbola N.

52. S62 - ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu:

52.1. lieto šķidru ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri satur alifātiskos, alicikliskos un/vai aromātiskos ogļūdeņražus kopējā koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 10 %, ja to kinemātiskā viskozitāte, kas noteikta ar rotējošās viskozimetrijas metodi, 40 °C temperatūrā ir mazāka par 7 x 10-6 m2/s;

52.2. nelieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri tiek piegādāti tirgū aerosolu veidā;

52.3. lietošanas kritēriji:

52.3.1. obligāti lieto šī pielikuma 52.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tie tiek piedāvāti tirgū vai tos var izmantot sadzīvē, izņemot tādas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuriem drošības prasību apzīmējums S45 vai S46 ir obligāts;

52.3.2. ieteicams lietot tādu šī pielikuma 52.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri paredzēti izmantošanai rūpniecībā, izņemot tādas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuriem drošības prasību apzīmējums S45 vai S46 ir obligāts.

53. S63 - ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt:

53.1. lieto, lai apzīmētu:

53.1.1. ļoti toksiskas un toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, piemēram, gāzes, tvaikus, daļiņas, gaistošus šķidrumus;

53.1.2. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuri kairina elpošanas sistēmu;

53.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R26, R23 vai R42 un kurus var lietot sadzīvē un ieelpot.

54. S64 - ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas):

54.1. lieto kodīgu un kairinošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

54.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot šī pielikuma 54.1.apakšpunktā minētajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri ir piemēroti izmantošanai sadzīvē.


Saistītie raksti:

Riska frāzes latviešu valodā

Drošības frāzes latviešu valodā: I Daļa

AVOTS: http://www.likumi.lv/doc.php?id=60113

 

10
11/2010