Angļu-latviešu, latviešu-angļu juridisko terminu vārdnīca

Juridisko terminu vārdnīca

 

 

L

 

labā ticībā (labprātīgi) bez maldības, viltus un spaidiem -
in conformity with free will (freely), without mistake, fraud or duress
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.09.2023.
Autors / Avots / Dokuments: LR Civillikums
Saites: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums un https://likumi.lv/ta/en/en/id/225418-civil-law
Atslēgvārdi: līgums, contract, agreement, likums, Civillikums, law
Citāts: "II.Gribas īstums
1440. Lai tiesisks darījums būtu spēkā, nepietiek ar to vien, ka tā dalībnieki izteic savu gribu, bet ir vēl vajadzīgs, lai šī griba būtu radusies brīvi - bez maldības, viltus vai spaidiem."
Citāta tulkojums: "II.Authenticity of Intent
1440. For a lawful transaction to be in force it shall not suffice for the participants to express their intent, but it is also necessary for the intent to originate from their own free will, without mistake, fraud or duress."

 

 

12
09/2023

Notariāli tulkojumi

Notariāli tulkojumi ir tulkojumi, kurus oficiāli apstiprinājis zvērināts notārs. Šāda veida tulkojumi ir vajadzīgi, kad ir nepieciešams nodrošināt tulkojuma precizitāti un juridisko spēku. Parasti notariāli tulkojumi ir nepieciešami dažādām juridiskām procedūrām, piemēram, laulības līgumu, testamentu, līgumu vai citu juridisko dokumentu izstrādei un noslēgšanai valstī, kurā oficiālā valoda atšķiras no oriģināldokumenta valodas.


Notariāli tulkojumi ir tulkojumi, kurus oficiāli apstiprinājis zvērināts notārs. Šāda veida tulkojumi ir vajadzīgi, kad ir nepieciešams nodrošināt tulkojuma precizitāti un juridisko spēku. Parasti notariāli tulkojumi ir nepieciešami dažādām juridiskām procedūrām, piemēram, laulības līgumu, testamentu, līgumu vai citu juridisko dokumentu izstrādei un noslēgšanai valstī, kurā oficiālā valoda atšķiras no oriģināldokumenta valodas.


Lai iegūtu notariāli apstiprinātu tulkojumu, jums vispirms ir jānodrošina oficiālais tulkojums, kas ir veikts profesionāla no tulkotāja vai tulkošanas biroja puses. Pēc tam šis tulkojums tiek iesniegts notāra birojā, kur notārs pārbauda, vai tulkojums atbilst visiem attiecīgajiem tiesību aktiem un ir precīzs. Ja notārs ir apmierināts ar tulkojumu, viņš to oficiāli apstiprina un pievieno apliecinājuma tekstu, kas apliecina tulkojuma pareizību un notariālā apstiprinājuma juridisko spēku.


Notariāli tulkojumi ir saistīti ar papildu izmaksām, jo gan tulks, gan notārs parasti pieprasa samaksu par savām pakalpojumiem. Tomēr šādi tulkojumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu dokumentu likumīgumu un juridisko spēku valstī, kurā tie tiek izmantoti, jo tie ir ļoti svarīgi dažādās juridiskās procedūrās.

Notariali tulkojumi
 

Kad tiek taisīti notariāli tulkojumi?

Notariāli tulkojumi tiek veikti tad, kad ir nepieciešams nodrošināt juridisko spēku un likumīgumu ārvalstī izmantotiem dokumentiem, kas ir izdoti valstī ar citu oficiālo valodu nekā tā, kurā dokumentus vēlas izmantot. Ir dažas situācijas, kad var būt nepieciešami notariāli tulkojumi:

  1. Juridiskas procedūras ārvalstīs: Piemēram, ja jūs plānojat noslēgt ārvalstīs laulības līgumu, iegādāties nekustamo īpašumu ārvalstīs, slēgt darījumus ar ārvalsts uzņēmumu vai veikt kādu citu juridisku darbību, kurai ir nepieciešami dokumenti. Tādā gadījumā jums var rasties nepieciešamība nodrošināt notariālu tulkojumu dokumentiem, lai tie būtu saistoši attiecīgajā valstī.

  2. Migrācija un pilsonība: Dažās valstīs var būt nepieciešami notariāli tulkojumi, lai kātrotu ar migrācijas statusu saistītus jautājumus, iegūtu pilsonību vai vīzu.

  3. Mantinieku tiesību pieradīšana un mantojuma procesi: Ja jūs vai kāds no jūsu ģimenes manto īpašumu ārvalstīs, būs nepieciešami notariāli tulkojumi, lai pierādītu mantinieku tiesības un izpildītu nepieciešamās juridiskās prasības.

  4. Izglītība un darbs ārvalstīs: Dažās valstīs var būt nepieciešami notariāli tulkojumi skolas diplomiem vai darba līgumiem, lai apliecinātu iegūto izglītību vai pieradītu nodarbinātības faktu.

  5. Tiesas procesi ārvalstīs: Ja jūs piedalāties tiesas procesā ārvalstīs vai jums ir tiesiski saistīta dokumentācija šajā valstī, arī tad var būt nepieciešami notariāli tulkojumi.

Tādējādi notariāli tulkojumi ir nepieciešami, kad jūs vēlaties izmantot dokumentus ārvalstīs, un šie dokumenti ir oriģinālā valodā, kas nav valsts oficiālā valoda, kurā jūs vēlaties izmantot dokumentus. Šie tulkojumi nodrošina, ka dokumenti tiek pareizi saprasti un atzīti attiecīgajā valstī.

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" kontakti: https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-agenturas-rigas-tulki-kontakti/

 

12
09/2023

Daži sporta terminoloģijas šķirkļi

Daži sporta terminoloģijas šķirkļi (angļu - latviešu)1. Latvijas Sporta federāciju padome (LV) - Latvian Sports Federations Council  (EN)

Nozare: sports, fizkultūra, sertifikācija, diploms, sertifikāts, padome

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments: LSFP mājas lapa 

Saites: https://lsfp.lv/eng

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council

Citāts: "Latvian Sports Federations Council is the largest sports organisations representative in Latvia, bringing together and representing 94 recognised sports federations, 184 recognised sports types and 1915 collective members  having more than 120 000 people practising sports. It is composed of 87 sports federations, five sports sphere federations and three custom sports federations for the disabled."

 

2. Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (LV) - Certification Commission of Sports Specialists (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/id/204329-noteikumi-par-sporta-specialistu-sertifikacijas-kartibu-un-sporta-specialistam-noteiktajam-prasibam

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council, , fizkultūra, sertifikācija, diploms, sertifikāts, padome, komisija, commission, speciālists

Citāts: "Sertifikāciju un sertifikāta atkārtotu izsniegšanu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas (turpmāk – resertifikācija), izņemot šo noteikumu 26.punktā minēto gadījumu, biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome) vārdā veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (turpmāk – komisija) septiņu personu sastāvā. Komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina Latvijas Sporta federāciju padomes valde. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz piecas personas. Komisija darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

Citāta tulkojums: "Certification and reissuing of a certificate without taking certification examination (hereinafter - re-certification), except the case referred to in Paragraph 26 of this Regulation, shall be performed on behalf of the association "Sports Federation Council of Latvia" (hereinafter - Sports Federation Council of Latvia) by the Certification Commission of Sports Specialists (hereinafter - Commission) composed of seven persons. The by-law and composition of the Commission shall be approved by the Board of the Sports Federation Council of Latvia. The Commission shall have a quorum if at least five persons participate at a Commission meeting. The Commission shall operate pursuant to the Standard LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Conformity Assessment. General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons".


3. sporta treneris (LV) - sports trainer (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council, speciālists, treneris, trainer, sport

 

4. A, B, C kategorijas sporta speciālists (LV) - Category A, B, C sports specialist (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC

Citāts: "17.4. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību A kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;" 

Citāta tulkojums: " 17.4. has received an opinion of the relevant recognised sports federation or - if the relevant type of sport (field of activity) does not have a recognised sports federation - of the Sports Federation Council of Latvia regarding the conformity of the person to the requirements specified for a Category A sports specialist;"

 

5. sporta speciālista sertifikāts (LV) sports specialist certificate (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC, sertifikāts, sertikikācija, apliecinājums

Citāts: "1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26. janvāra noteikumiem Nr.77
Sporta speciālista sertifikāta paraugs
(Pielikums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)" 

Citāta tulkojums: "Annex 1
Cabinet Regulation No. 77
26 January 2010
Sample of a Sports Specialist Certificate"


6. tiesības strādāt sporta jomā (LV)  the right to work in the field of sports (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC, sertifikāts, sertikikācija, apliecinājums, tiesības, ar, maksa, dokuments, izziņa, apliecība, certificate

Citāts: "Noteikumi nosaka:

1.1. sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā;

1.2. sporta speciālistu sertifikācijas maksu." 

Citāta tulkojums: "1. This Regulation prescribes:

1.1. the procedures for the certification of sports specialists and the requirements specified for a sports specialist in order to acquire the right to work in the field of sports; and

1.2. the fee for the certification of a sports specialist."

 

Sadarbība: Notariāli tulkojumi

17
01/2023