10 visbiežāk sastopamie saīsinājumi tulkojot drošības datu lapas (MSDS)


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Drošības datu lapu (DDL) tulkošana nereti ir izaicinājums pat pieredzējušam tulkotājam, jo tulkojamie teksti bieži vien ir ne tikai pārpildīti ar tehniskiem terminiem, bet arī ar dažādiem saīsinājumiem, abreviatūrām un specifiskiem apzīmējumiem. Šajā rakstā aplūkosim 10 visbiežāk sastopamos saīsinājumus (angliski un latviski), ar kādiem savā ikdienas darbā nākas sastapties tehniskajiem tulkiem un tulkotājiem.

Drošības datu lapas tulkošana

1) ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) - Eiropas vienošanās par bīstamu preču pārvadāšanu pa ceļu.

2) RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) - Noteikumi bīstamu preču starptautiskai pārvadāšanai pa dzelzceļiem.

3) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Starptautiskais kodekss par bīstamo preču transportēšanu pa jūru.

4) IATA: International Air Transport Association - Starptautisko avio pārvadātāju asociācija.

5) IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) - Starptautisko avio pārvadātāju asociācijas bīstamo kravu reglaments.

6) ICAO: International Civil Aviation Organization - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

7) ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) - Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas.

8) CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) - Informatīvais ķīmijas dienests (Amerikas Ķīmijas savienības struktūrnodaļa).

9) LC50: Lethal concentration, 50 percent - Letāla koncentrācija, 50 procenti.

10) LD50: Lethal dose, 50 percent - Letāla deva, 50 procenti.


Saistītie raksti:

Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa

Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

Riska frāzes latviešu valodā

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

04
01/2012