Notariāli tulkojumi


Notariāli tulkojumi ir tulkojumi, kurus oficiāli apstiprinājis zvērināts notārs. Šāda veida tulkojumi ir vajadzīgi, kad ir nepieciešams nodrošināt tulkojuma precizitāti un juridisko spēku. Parasti notariāli tulkojumi ir nepieciešami dažādām juridiskām procedūrām, piemēram, laulības līgumu, testamentu, līgumu vai citu juridisko dokumentu izstrādei un noslēgšanai valstī, kurā oficiālā valoda atšķiras no oriģināldokumenta valodas.


Lai iegūtu notariāli apstiprinātu tulkojumu, jums vispirms ir jānodrošina oficiālais tulkojums, kas ir veikts profesionāla no tulkotāja vai tulkošanas biroja puses. Pēc tam šis tulkojums tiek iesniegts notāra birojā, kur notārs pārbauda, vai tulkojums atbilst visiem attiecīgajiem tiesību aktiem un ir precīzs. Ja notārs ir apmierināts ar tulkojumu, viņš to oficiāli apstiprina un pievieno apliecinājuma tekstu, kas apliecina tulkojuma pareizību un notariālā apstiprinājuma juridisko spēku.


Notariāli tulkojumi ir saistīti ar papildu izmaksām, jo gan tulks, gan notārs parasti pieprasa samaksu par savām pakalpojumiem. Tomēr šādi tulkojumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu dokumentu likumīgumu un juridisko spēku valstī, kurā tie tiek izmantoti, jo tie ir ļoti svarīgi dažādās juridiskās procedūrās.

Notariali tulkojumi
 

Kad tiek taisīti notariāli tulkojumi?

Notariāli tulkojumi tiek veikti tad, kad ir nepieciešams nodrošināt juridisko spēku un likumīgumu ārvalstī izmantotiem dokumentiem, kas ir izdoti valstī ar citu oficiālo valodu nekā tā, kurā dokumentus vēlas izmantot. Ir dažas situācijas, kad var būt nepieciešami notariāli tulkojumi:

  1. Juridiskas procedūras ārvalstīs: Piemēram, ja jūs plānojat noslēgt ārvalstīs laulības līgumu, iegādāties nekustamo īpašumu ārvalstīs, slēgt darījumus ar ārvalsts uzņēmumu vai veikt kādu citu juridisku darbību, kurai ir nepieciešami dokumenti. Tādā gadījumā jums var rasties nepieciešamība nodrošināt notariālu tulkojumu dokumentiem, lai tie būtu saistoši attiecīgajā valstī.

  2. Migrācija un pilsonība: Dažās valstīs var būt nepieciešami notariāli tulkojumi, lai kātrotu ar migrācijas statusu saistītus jautājumus, iegūtu pilsonību vai vīzu.

  3. Mantinieku tiesību pieradīšana un mantojuma procesi: Ja jūs vai kāds no jūsu ģimenes manto īpašumu ārvalstīs, būs nepieciešami notariāli tulkojumi, lai pierādītu mantinieku tiesības un izpildītu nepieciešamās juridiskās prasības.

  4. Izglītība un darbs ārvalstīs: Dažās valstīs var būt nepieciešami notariāli tulkojumi skolas diplomiem vai darba līgumiem, lai apliecinātu iegūto izglītību vai pieradītu nodarbinātības faktu.

  5. Tiesas procesi ārvalstīs: Ja jūs piedalāties tiesas procesā ārvalstīs vai jums ir tiesiski saistīta dokumentācija šajā valstī, arī tad var būt nepieciešami notariāli tulkojumi.

Tādējādi notariāli tulkojumi ir nepieciešami, kad jūs vēlaties izmantot dokumentus ārvalstīs, un šie dokumenti ir oriģinālā valodā, kas nav valsts oficiālā valoda, kurā jūs vēlaties izmantot dokumentus. Šie tulkojumi nodrošina, ka dokumenti tiek pareizi saprasti un atzīti attiecīgajā valstī.

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" kontakti: https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-agenturas-rigas-tulki-kontakti/

 

12
09/2023