Notariāls tulkojums spāņu valodā

Notariāls tulkojums spāņu valodā ir tāds tulkojums, kas ir oficiāli apliecināts notāra birojā. Šāds tulkojums ir nepieciešams, ja jūsu dokumenti jāizmanto oficiālām vajadzībām Spānijā vai citur, kur spāņu valoda ir oficiālā valoda. Lai iegūtu šādu tulkojumu, ir svarīgi veikt pareizus soļus noteiktā secībā.

Notariāls tulkojums spāņu valodā: Kā iegūt oficiālu tulkojumu

 

Notariāls tulkojums spāņu valodā ir tāds tulkojums, kas ir oficiāli apliecināts notāra birojā. Šāds tulkojums ir nepieciešams, ja jūsu dokumenti jāizmanto oficiālām vajadzībām Spānijā vai citur, kur spāņu valoda ir oficiālā valoda. Lai iegūtu šādu tulkojumu, ir svarīgi veikt pareizus soļus noteiktā secībā.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!
 

Pirmkārt, jums jāsazinās ar vietējo tulkošanas biroju, kas piedāvā šādu pakalpojumu. Tulkošanas birojs jums sniegs bezmaksas konsultāciju par nepieciešamajiem dokumentiem un procedūru. Bieži vien jums būs jānodrošina/jāuzrāda/jāsieniedz oriģināli dokumenti vai sertifikāti, kas jātulko, un tulkošanas birojs pārbaudīs to atbilstību prasībām.


Spānijas karogs

Kad dokumentu tulkojumi būs sagatavoti, tulkošanas biroja pārstāvis veiks notariālu apliecināšanu tulkojumam spāņu valodā notāru birojā. Šāda apliecināšanas procedūra nodrošinās, ka tulkojums ir oficiāli apliecīts un atzīts Spānijā un citur.


Tā kā notariāls tulkojums ir maksas pakalpojums, jāņem vērā, ka izmaksas var atšķirties atkarībā no dokumentu daudzuma un sarežģītības. Tāpēc ir svarīgi precīzi noteikt izmaksas, pirms sākat notariāla tulkojuma spāņu valodā sagatavošanu. Lai to izdarītu, vēlams kā pirmo soli veikt tulkojamo dokumentu nosūtīšanu tulkošanas birojam uz e-pastu vai tulkošanas biroja tālruņa numuru Whatsapp.


Kad notariāls tulkojums spāņu valodā ir apliecināts, jūs varat to izmantot oficiālās iestādēs vai organizācijās, kurām tas nepieciešams. Atcerieties, ka šis tulkojums ir oficiāls un oficiāli apliecina dokumentu satura tulkojuma pareizību spāņu valodā, taču ne paša dokumenta izdošanas likumības faktu.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!
 

 

05
10/2023

Angļu-latviešu, latviešu-angļu juridisko terminu vārdnīca

Juridisko terminu vārdnīca

 

B

 

bērna ievietošana audžuģimenē -  placing/placement of a child into a foster family
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.10.2023.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" (Regulations for Foster Families); Bērnu tiesību aizsardzības likums (Law on the Protection of the Children's Rights); Bāriņtiesu likums (Law on Orphan's and Custody Courts)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi
Atslēgvārdi: audžu ģiemene, bērns, adopcija, bāriņtiesa, audžuģimene, ievieto, ievietošana, tulkot angliski, iztulkot, pārtulot angļu valodā no latviešu valodas, pārtulkot, ievietot
Citāts: "58. Bāriņtiesa pirms bērna ievietošanas audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sniedz tai un atbalsta centram rakstisku informāciju par bērna emocionālo stāvokli, par saskarsmes kārtību ar bērna vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām personām un citiem apstākļiem, kas jāņem vērā, lai audžuģimene varētu bērnu aprūpēt."
Citāta tulkojums: "58. Prior to placing of a child into a foster family or a specialised foster family for a child with severe functional disorders an Orphan's and Custody Court shall provide written information to the foster family or specialised foster family and the support centre regarding emotional state of the child, regarding the access procedures with the parents, brothers (half-brothers), sisters (half-sisters), kin of the child or close person of the child, and other circumstances to be taken into account for the foster family to be able to take care of the child."


D

 

dzīvnieku barības aprite - circulation of animal feedingstuffs (feed)
Nozare: Vtereināro dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.10.2023.
Autors / Avots / Dokuments: Dzīvnieku barības aprites likums  (Law on Circulation of Animal Feedingstuffs) kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība" (Procedures for the Registration and Authorisation of a Feed Business)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/183720-dzivnieku-baribas-aprites-likums
Atslēgvārdi: dzīvnieku barība, aprite, veterinārija, dienests, likums, MK noteikumi, regulations, term, terminoloģija, termins, latviski, angliski, latviešu, angļu, vārdnīca, pārtulkojums, tulkojums
Citāts: "32. pants. Par iesaistīšanos dzīvnieku barības apritē bez normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt divdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit līdz divsimt piecdesmit naudas soda vienībām."
Citāta tulkojums: "Section 32. For involvement in the circulation of animal feed without the recognition or registration of a business specified in laws and regulations, a fine from ten to one hundred and twenty units of fine shall be imposed on a natural person, but a fine from twenty to two hundred and fifty units of fine - on a legal person."

 

L

 

labā ticībā (labprātīgi) bez maldības, viltus un spaidiem -
in conformity with free will (freely), without mistake, fraud or duress
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.09.2023.
Autors / Avots / Dokuments: LR Civillikums
Saites: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums un https://likumi.lv/ta/en/en/id/225418-civil-law
Atslēgvārdi: līgums, contract, agreement, likums, Civillikums, law, angliski, angļu valodā, tulkojums, iztulkot, pārtulkot, krieviski, krievu valodā, proz, vārdnīca, juridisks termins, Latvian, English, translation, translate
Citāts: "II.Gribas īstums
1440. Lai tiesisks darījums būtu spēkā, nepietiek ar to vien, ka tā dalībnieki izteic savu gribu, bet ir vēl vajadzīgs, lai šī griba būtu radusies brīvi - bez maldības, viltus vai spaidiem."
Citāta tulkojums: "II.Authenticity of Intent
1440. For a lawful transaction to be in force it shall not suffice for the participants to express their intent, but it is also necessary for the intent to originate from their own free will, without mistake, fraud or duress."
Papildu piezīmes: šķirklis krievu valodā - "выражая свободную волю, без заблуждения, обмана и принуждения"
 

V

 

valstspilsēta - State city
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 11.10.2023.
Autors / Avots / Dokuments: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (Law on Administrative Territories and Populated Areas)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, the Republic of Latvia, Latvija, Latvia, valstspilsēta, state city, angliski, angļu valodā, kā pārtulkot, kā iztulkot, vārdkopa, frāze, šķirklis
Citāts: "6) Līdz 2023. gada 30. septembrim sagatavo un iesniedz Saeimai izvērtējumu par valstspilsētu robežu grozīšanu vai to apvienošanu ar blakus esošu administratīvo teritoriju."
Citāta tulkojums: "6) By 30 September 2023, prepare and submit to the Saeima an evaluation of the modification of State city borders or their amalgamation with an adjacent administrative territory."
Papildu citāts: " 8. pants. Pilsētas
(1) Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.
(2) Latvijas Republikas pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās.
(3) Valstspilsētas ir Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils."
Papildu citāta tulkojums: "Section 8. Cities and Towns
(1) Riga is the capital city of the Republic of Latvia.
(2) Cities of the Republic of Latvia are divided into State cities and municipality towns.
(3) The State cities are Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera, and Ventspils."
Papildu piezīmes: terminu "valstspilsētas pašvaldība" angļu valodā tulko kā " local government", bet "novada pašavaldība""municipality government"
Citāts piezīmei: " Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ar Jelgavas novada pašvaldību, Liepājas valstspilsētas pašvaldība ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ar Rēzeknes novada pašvaldību un Ventspils valstspilsētas pašvaldība ar Ventspils novada pašvaldību sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē un izveido kopīgas sadarbības institūcijas civilās aizsardzības, izglītības un atkritumu apsaimniekošanas jomās, bet pēc 2022. gada 1. janvāra līdz 2029. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās domes pirmajai sēdei — arī pašvaldības mantas apsaimniekošanas, saimnieciskās darbības sekmēšanas, sabiedriskās kārtības nodrošināšanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas un bērnu tiesību aizsardzības jomās."
Piezīmes citāta tulkojums: " 25. In order to ensure the achievement of the objectives of the administrative and territorial reform, Daugavpils local government and Augšdaugava municipality government, Jelgava local government and Jelgava municipality government, Liepāja local government and Dienvidkurzeme municipality government, Rēzekne local government and Rēzekne municipality government, and Ventspils local government and Ventspils municipality government shall, after 1 July 2021, cooperate in the development of a sustainable development strategy and a development programme and establish joint cooperation authorities in the fields of civil protection, education, and waste management, but after 1 January 2022 until the first meeting of the council elected in the local government elections of 2029, also in the fields of the management of the local government property, promotion of the economic activity, ensuring public order, organisation of public transport services, and protection of children's rights."

 

 

12
09/2023

Notariāli tulkojumi

Notariāli tulkojumi ir tulkojumi, kurus oficiāli apstiprinājis zvērināts notārs. Šāda veida tulkojumi ir vajadzīgi, kad ir nepieciešams nodrošināt tulkojuma precizitāti un juridisko spēku. Parasti notariāli tulkojumi ir nepieciešami dažādām juridiskām procedūrām, piemēram, laulības līgumu, testamentu, līgumu vai citu juridisko dokumentu izstrādei un noslēgšanai valstī, kurā oficiālā valoda atšķiras no oriģināldokumenta valodas.


Notariāli tulkojumi ir tulkojumi, kurus oficiāli apstiprinājis zvērināts notārs. Šāda veida tulkojumi ir vajadzīgi, kad ir nepieciešams nodrošināt tulkojuma precizitāti un juridisko spēku. Parasti notariāli tulkojumi ir nepieciešami dažādām juridiskām procedūrām, piemēram, laulības līgumu, testamentu, līgumu vai citu juridisko dokumentu izstrādei un noslēgšanai valstī, kurā oficiālā valoda atšķiras no oriģināldokumenta valodas.


Lai iegūtu notariāli apstiprinātu tulkojumu, jums vispirms ir jānodrošina oficiālais tulkojums, kas ir veikts profesionāla no tulkotāja vai tulkošanas biroja puses. Pēc tam šis tulkojums tiek iesniegts notāra birojā, kur notārs pārbauda, vai tulkojums atbilst visiem attiecīgajiem tiesību aktiem un ir precīzs. Ja notārs ir apmierināts ar tulkojumu, viņš to oficiāli apstiprina un pievieno apliecinājuma tekstu, kas apliecina tulkojuma pareizību un notariālā apstiprinājuma juridisko spēku.


Notariāli tulkojumi ir saistīti ar papildu izmaksām, jo gan tulks, gan notārs parasti pieprasa samaksu par savām pakalpojumiem. Tomēr šādi tulkojumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu dokumentu likumīgumu un juridisko spēku valstī, kurā tie tiek izmantoti, jo tie ir ļoti svarīgi dažādās juridiskās procedūrās.

Notariali tulkojumi
 

Kad tiek taisīti notariāli tulkojumi?

Notariāli tulkojumi tiek veikti tad, kad ir nepieciešams nodrošināt juridisko spēku un likumīgumu ārvalstī izmantotiem dokumentiem, kas ir izdoti valstī ar citu oficiālo valodu nekā tā, kurā dokumentus vēlas izmantot. Ir dažas situācijas, kad var būt nepieciešami notariāli tulkojumi:

  1. Juridiskas procedūras ārvalstīs: Piemēram, ja jūs plānojat noslēgt ārvalstīs laulības līgumu, iegādāties nekustamo īpašumu ārvalstīs, slēgt darījumus ar ārvalsts uzņēmumu vai veikt kādu citu juridisku darbību, kurai ir nepieciešami dokumenti. Tādā gadījumā jums var rasties nepieciešamība nodrošināt notariālu tulkojumu dokumentiem, lai tie būtu saistoši attiecīgajā valstī.

  2. Migrācija un pilsonība: Dažās valstīs var būt nepieciešami notariāli tulkojumi, lai kātrotu ar migrācijas statusu saistītus jautājumus, iegūtu pilsonību vai vīzu.

  3. Mantinieku tiesību pieradīšana un mantojuma procesi: Ja jūs vai kāds no jūsu ģimenes manto īpašumu ārvalstīs, būs nepieciešami notariāli tulkojumi, lai pierādītu mantinieku tiesības un izpildītu nepieciešamās juridiskās prasības.

  4. Izglītība un darbs ārvalstīs: Dažās valstīs var būt nepieciešami notariāli tulkojumi skolas diplomiem vai darba līgumiem, lai apliecinātu iegūto izglītību vai pieradītu nodarbinātības faktu.

  5. Tiesas procesi ārvalstīs: Ja jūs piedalāties tiesas procesā ārvalstīs vai jums ir tiesiski saistīta dokumentācija šajā valstī, arī tad var būt nepieciešami notariāli tulkojumi.

Tādējādi notariāli tulkojumi ir nepieciešami, kad jūs vēlaties izmantot dokumentus ārvalstīs, un šie dokumenti ir oriģinālā valodā, kas nav valsts oficiālā valoda, kurā jūs vēlaties izmantot dokumentus. Šie tulkojumi nodrošina, ka dokumenti tiek pareizi saprasti un atzīti attiecīgajā valstī.

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" kontakti: https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-agenturas-rigas-tulki-kontakti/

 

12
09/2023