9 lietas, kuras tu nezināji par tulkošanu

Deviņi interesanti un aizraujoši fakti par tulkošanu1.    Svētais Hieronīms pārtulkoja Bībeli latīņu valodā 4.gs. Viņa tulkojums ar nosaukumu Vulgāts kalpoja par oficiālo katoļu Bībele 16. gs.


2.    Saskaņā ar UNESCO daiļliteratūras tulkojumu rādītāju, visbiežāk tulkotie autori ir Agati Kristi, Žils Verns un Viljams Šekspīrs.

3.    Visvairāk tulkota ir Bībele, kurai seko bērnu grāmata par Pinokio.

4.    Vārds „tulkot” ir radies no latīņu „pārvietoties no vienas vietas uz citu”.

5.    Tolstoja orģinālteksts „Karš un miers” krievu un franču valodā sastāv apmēram no 460 000 vārdiem. Tulkojums angļu valodā satur apmēram 560 000 vārdu.

6.    Franči iebilda pret termina ‘melnais caurums’ (sabrukusī zvaigzne) tulkošanu no angļu uz franču valodu, jo tā burtiskais tulkojums franču valodā ir rupjš vārds.

7.    Avota valodas, kuras visbiežāk tiek tulkotas uz citām valodām, ir angļu, franču, vācu, krievu un itāļu valodas.

8.    Mērķa valodas, uz kurām visbiežāk tiek veikti tulkojumi, ir vācu, franču, spāņu, angļu un japāņu valodas.

9.    „Dzeja ir tas, kas pazūd tulkojumā”, Roberts Frosts (1874-1963).

AVOTS: http://www.express.co.uk/life-style/top10facts/516769/Ten-things-you-never-knew-about-translation

08
01/2015

Saīsinājumi un akronīmi drošības datu lapās (DDL)

Tulkojot drošības datu lapas (DDL), tulkotājiem bieži nākas sakarties ar dažādiem saīsinājumiem un akronīmiem. Populārāko DDL saīsinājumu un akronīmu atšifrējumi latviešu valodā ir atrodami raksta tālākajā tekstā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkojot drošības datu lapas (DDL), tulkotājiem bieži nākas sakarties ar dažādiem saīsinājumiem un akronīmiem.

Populārāko DDL saīsinājumu un akronīmu atšifrējumi / tulkojumi latviešu valodā ir sekojoši:

Flam. Liq. — Uzliesmojošs šķidrums
Skin Irrit. — Ādas kairinājums
Aquatic Chronic — Pastāvīga un kaitīga iedarbība (ūdens vidē)
Asp. Tox. — Briesmas aspirācijas gadījumā
STOT SE — Īpaša toksicitāte orgāniem - vienreizēja pakļautība – narkotiska ietekme

DOT — ASV Transportēšanas departaments
IATA — Starptautiskā gaista transporta asociācija
ACGIH — Valdības rūpnieciskās higiēnas speciālistu Amerikas konference
NFPA — Nacionālā ugunsdrošības asociācija (ASV)
HMIS — Bīstamu vielu identifikācijas sistēma (ASV)AC — Artikula kategorijas
acc., acc. to — atbilstoši, saskaņā ar
ADR — Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Eiropas līgums par Bīstamu preču pārvadāšanu pa ceļiem)
AOEL — Pieļaujamais arodekspozīcijas līmenis
AOX — Adsorbējami organiski halogēna savienojumi
approx. — apmēram
Art., Art. no. — Artikula numurs
ATE — Akūtas toksicitātes aprēķins saskaņā ar Regulu (EC) 1272/2008 (CLP)
BAM — Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Materiālu izpētes un testēšanas federālais institūts, Vācija)
BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Darba drošības un veselības federālais institūts, Vācija)
BCF — Biokoncentrācijas faktors
BGV — Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (= Avāriju prevencijas noteikumi)
BHT — Butilhidroksitoluols (= 2,6-Di-t-butil-4-metil-fenols)
BMGV — Bioloģiskā monitoringa vērtība (EH40, UK)
BOD — Bioķīmiskās skābekļa prasības
BSEF — Broma zinātnes un vides forums
bw — ķermeņa svars
CAS — Ķīmiskās identifikācijas dienests
CEC — Eiropas koordinācijas padome degmaisījumu, smērvielu un citu šķidrumu pārbaužu attīstīšanai
CESIO — Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques (Vielu un to organisko starpproduktu Eiropas komiteja)
CIPAC — Starptautiskā pesticīdu analīzes padome
CLP — Klasificēšana, marķēšana un iepakošana (REGULA (EC) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu)
CMR — Kancerogēns, mutagēns, toksisks reproduktīvai veselībai
COD — Ķīmiskās skābekļa prasības
CTFA — Kosmētikas, parfimērijas un smaržu asociācija
DMEL — Atvasinātais minimālais iedarbības līmenis
DNEL — Nepārkapjamais arodekspozīcijas slieksnis
DOC — Izšķīdis organisks ogleklis
DT50 — Dzīves ilgums - 50% samazinājums no sākotnējās koncentrācijas
DVS D — Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (= Vācijas metināšanas saistīto tehnoloģiju asociācija)
dw — saussvars (masa absolūti sausā stāvoklī)
e.g. — piemēram (saīsinājums no latīņu valodas 'exempli gratia')
EC — Eiropas Kopiena
ECHA — Eiropas Ķīmijas aģentūra
EEA — Eiropas Ekonomiskā zona
EEC — Eiropas Ekonomikas kopiena
EINECS — Eiropas zināmo komerciālo ķīmisko vielu uzskaite
ELINCS — Eiropas reģistrēto ķīmisko vielu saraksts
EN — Eiropas normas
HET-CAM — Vistas olas tests – Vaskulāra membrāna
HGWP — Halogēnu un oglekļa globālās sasilšanas potenciāls
IARC — Starptautiskā vēža izpētes aģentūra
IATA — Starptautiskā gaista transporta asociācija
IBC — Lielgavarīta tvertne
IBC (Code) — Starptautiska ķimikāliju lielgabarīta transportēšana (Kods)
IC — Aizliegtā koncentrācija
IMDG-code — Starptautiskais jūras kods bīstamām kravām
incl. — ieskaitot, to skaitā
IUCLID — Starptautiskā vienotā ķīmiskās informācijas datubāze
LC — Nāvējoša koncentrācija
LC50 — Nāvējoša koncentrācija, nāvējoši 50 % gadījumu
LCLo — Zemākā publicētā nāvējošā koncentrācija
LD — Ķīmiskās vielas letālā doza
LD50 — Letālā doza, nāvējoši 50 % gadījumu
LDLo — Zemākā letālā doza
LOAEL — Zemākais novērotais nelabvēlīgas ietekmes līmenis
LOEC — Zemākais novērotais koncentrācijas līmenis ar negatīvu ietekmi
LOEL — Zemākais novērotais negatīvas ietekmes līmenis
LQ — Ierobežoti apjomi
MARPOL — Starptautiska konvencija jūras piesārņošanas nepieļaušanai (no kuģiem)
n.a. — Nav piemērojams
n.av. — Nav pieejams
n.c. — Nav pārbaudīts
n.d.a. — Dati nav pieejami
NIOSH — Darba drošības un veselības nacionālais institūts (ASV)
NOAEC — Nav novērota nelabvēlīga koncentrācija
NOAEL — Nav novērots nelabvēlīgs līmenis
NOEC — Nav novērota ietekmējoša koncentrācija
NOEL — Nav novērots ietekmējošs līmenis
ODP — Ozona noplicināšanas potenciāls
OECD — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
org. — organisks
PAH — Policiklisks aromātisks ogļūdeņradis
PBT — Pastāvīgs, bioakumulatīvs un toksisks
PC — Ķīmiskā produkta kategorija
PE — Polietilēns
PNEC — Paredzētās ietekmes koncentrācija
POCP — Fotoķīmisks ozona radīšanas potenciāls
ppm — daļiņas uz miljonu
PROC — Procesa kategorija
PTFE — Politetrafluoretilēns
REACH — Ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana
(REGULA (EC) Nr. 1907/2006 par Ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu)
REACH-IT — Saraksta-Nr. 9xx-xxx-x numurs tiek piešķirts automātiski, piemēram, veicot reģistrāciju bez CAS numura vai cita skaitliska identifikatora. Saraksta numuriem nav juridiskas nozīmes, tie ir tikai tehniski identifikatori, lai palīdzētu apstrādāt datus REACH-IT.
RID — Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Starptautisko bīstamo dzelzceļa kravu regulējums)
RRN - REACH reģistrācijas numurs
SADT — Pašpaātrinoša sadalīšanās temperatūra
SAR — Struktūra, aktivitāte, mijsaistība
SU — Pielietošanas sektors
SVHC — Paaugstinātas bīstamības vielas
Tel. — Tālrunis
ThOD — Teorētiskās skābekļa prasības
TOC — Kopējais organiskā oglekļa daudzums
TRGS — Technische Regeln für Gefahrstoffe (=Bīstamo vielu tehniskie noteikumi)
UN RTDG — Apvienoto Nāciju rekomendācijas bīstamu preču transportēšanai
VbF — Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Viegli uzliesmojošu vielu regulējums (Austrija))
VOC — Viegli gaistoši organiski savienojumi
vPvB — Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs
WEL-TWA — Arodekspozīcijas robežvērtība - Ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtības (8-stundu TWA (= vidējais mērītais laiks) atsauces periods)
WEL-STEL — Arodekspozīcijas robežvērtība - Īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtības (15-minūšu atsauces periods) (EH40, UK).
WHO — Pasaules Veselības organizācija
wwt — Svars, produktam saturot mitrumu

Atslēgvārdi: latviski, angliski, angļu, franciski, franču, vāciski, vācu, tulkojums, tulkošana, DDL, akronīmi, saīsinājumi, frāzes, atšifrējumi

Saistītie raksti:
 

Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa

https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-1-dala/
 

Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-2-dala/


Riska frāzes latviešu valodā

https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/riska-frazes/

 

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU terminu vārdnīca

https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/tulko%c5%a1anas-biroja-rigas-tulki-LATVIESU-ANGLU-terminu-vardnica/


"RĪGAS TULKI" IR PROFESIONĀLS TULKOJUMU BIROJS. RAKSTISKI, MUTISKI, NOTARIĀLI APSTIPRINĀTI TULKOJUMI. ZVANI 25904727 VAI RAKSTI INFO@RIGASTULKI.LV, LAI SAŅEMTU TŪLĪTĒJU BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU UN PRECĪZAS TULKOJUMA IZMAKSAS!

17
10/2014

Paziņojumu tulkošana

Gan Latvijā, gan arī ārvalstīs oficiālas valsts iestādes mēdz izdot paziņojumus. Parasti tiem ir informatīvs raksturs. Piemēram, policijas iecirknis var privātpersonai izdod paziņojumu par krimināllietas ierosināšanu vai tieši pretēji - par lietas ierosināšanas atteikumu, tā sniedzot atbildi uz šīs personas agrāk iesniegto iesniegumu un pamatojot to ar valstī spēkā esošajām likumdošanas normām. Līdzīgā veidā iestādes paziņojumus var izdot, darbojoties arī citu administratīvo vai juridisko procedūru ietvaros.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Gan Latvijā, gan arī ārvalstīs oficiālas valsts iestādes mēdz izdot paziņojumus. Parasti tiem ir informatīvs raksturs. Piemēram, policijas iecirknis var privātpersonai izdod paziņojumu par krimināllietas ierosināšanu vai tieši pretēji - par lietas ierosināšanas atteikumu, tā sniedzot atbildi uz šīs personas agrāk iesniegto iesniegumu un pamatojot to ar valstī spēkā esošajām likumdošanas normām. Līdzīgā veidā iestādes paziņojumus var izdot, darbojoties arī citu administratīvo vai juridisko procedūru ietvaros.


paziņojumu tulkošana

Oficiālu paziņojumu tulkošana parasti nepieciešama, ja izsniegtais dokuments ir jāiesniedz citas valsts iestādē. Līdz ar to vairumā gadījumu, kad paziņojums ir iztulkots, šis tulkojums ir arī notariāli jāapliecina.

Lai paziņojumu būtu iespējams iztulkot un tulkojumu notariāli apliecināt, tulkošanas birojā būtu nepieciešams iesniegt tulkojamā dokumenta oriģinālu.

Tulkošanas termiņi ir atkarīgi no iesniegtā dokumenta apjoma. Nelielus dokumentus (1 - 2 lappušu apjomā) parasti ir iespējams iztulkot un apliecināt vienas līdz divu darba dienu laikā no dokumenta oriģināla iesniegšanas brīža. Lai darbu būtu iespējams uzsākt pēc iespējas ātrāk, vēlams uz tulkošanas biroja e-pastu nosūtīt dokumenta elektronisko versiju. Tas arī palīdzēs aprēķināt precīzas tulkošanas darbu un notariālās apliecināšanas izmaksas.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
09/2014