Daži sporta terminoloģijas šķirkļi

Daži sporta terminoloģijas šķirkļi (angļu - latviešu)1. Latvijas Sporta federāciju padome (LV) - Latvian Sports Federations Council  (EN)

Nozare: sports, fizkultūra, sertifikācija, diploms, sertifikāts, padome

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments: LSFP mājas lapa 

Saites: https://lsfp.lv/eng

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council

Citāts: "Latvian Sports Federations Council is the largest sports organisations representative in Latvia, bringing together and representing 94 recognised sports federations, 184 recognised sports types and 1915 collective members  having more than 120 000 people practising sports. It is composed of 87 sports federations, five sports sphere federations and three custom sports federations for the disabled."

 

2. Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (LV) - Certification Commission of Sports Specialists (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/id/204329-noteikumi-par-sporta-specialistu-sertifikacijas-kartibu-un-sporta-specialistam-noteiktajam-prasibam

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council, , fizkultūra, sertifikācija, diploms, sertifikāts, padome, komisija, commission, speciālists

Citāts: "Sertifikāciju un sertifikāta atkārtotu izsniegšanu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas (turpmāk – resertifikācija), izņemot šo noteikumu 26.punktā minēto gadījumu, biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome) vārdā veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (turpmāk – komisija) septiņu personu sastāvā. Komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina Latvijas Sporta federāciju padomes valde. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz piecas personas. Komisija darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

Citāta tulkojums: "Certification and reissuing of a certificate without taking certification examination (hereinafter - re-certification), except the case referred to in Paragraph 26 of this Regulation, shall be performed on behalf of the association "Sports Federation Council of Latvia" (hereinafter - Sports Federation Council of Latvia) by the Certification Commission of Sports Specialists (hereinafter - Commission) composed of seven persons. The by-law and composition of the Commission shall be approved by the Board of the Sports Federation Council of Latvia. The Commission shall have a quorum if at least five persons participate at a Commission meeting. The Commission shall operate pursuant to the Standard LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Conformity Assessment. General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons".


3. sporta treneris (LV) - sports trainer (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council, speciālists, treneris, trainer, sport

 

4. A, B, C kategorijas sporta speciālists (LV) - Category A, B, C sports specialist (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC

Citāts: "17.4. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību A kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;" 

Citāta tulkojums: " 17.4. has received an opinion of the relevant recognised sports federation or - if the relevant type of sport (field of activity) does not have a recognised sports federation - of the Sports Federation Council of Latvia regarding the conformity of the person to the requirements specified for a Category A sports specialist;"

 

5. sporta speciālista sertifikāts (LV) sports specialist certificate (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC, sertifikāts, sertikikācija, apliecinājums

Citāts: "1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26. janvāra noteikumiem Nr.77
Sporta speciālista sertifikāta paraugs
(Pielikums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)" 

Citāta tulkojums: "Annex 1
Cabinet Regulation No. 77
26 January 2010
Sample of a Sports Specialist Certificate"


6. tiesības strādāt sporta jomā (LV)  the right to work in the field of sports (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC, sertifikāts, sertikikācija, apliecinājums, tiesības, ar, maksa, dokuments, izziņa, apliecība, certificate

Citāts: "Noteikumi nosaka:

1.1. sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā;

1.2. sporta speciālistu sertifikācijas maksu." 

Citāta tulkojums: "1. This Regulation prescribes:

1.1. the procedures for the certification of sports specialists and the requirements specified for a sports specialist in order to acquire the right to work in the field of sports; and

1.2. the fee for the certification of a sports specialist."

 

Sadarbība: Notariāli tulkojumi

17
01/2023

Notariālā akta tulkošana

Aktus, kurus taisa zvērināts notārs un reģistrē savā zvērinātā notāra aktu grāmatā (kā arī aktu un apliecinājumu reģistrā), sauc par notariālajiem aktiem. Notārs notariālos aktus taisa, apliecinot un apstiprinot klientu gribas izteikumus. Notariālie akti ir publiski jeb oficiāli dokumenti.


 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!Svarīgākā informācija un fakti par notariālajiem aktiem un to tulkošanu:


Kas ir notariālais akts?


● Aktus, kurus taisa zvērināts notārs un reģistrē savā zvērinātā notāra aktu grāmatā (kā arī aktu un apliecinājumu reģistrā), sauc par notariālajiem aktiem.

● Notariālā akta oriģināls ir akts, kas iekļauts notariālo aktu grāmatā. No notariālo aktu grāmatā iekļautā notariālā akta notārs pēc akta dalībnieka (piemēram, pilnvaras izdevēja) pieprasījuma var izdot notariāli apliecinātus notariālo aktu grāmatas izrakstus un norakstus.

● Notārs notariālos aktus taisa, apliecinot un apstiprinot klientu gribas izteikumus.

● Notariālie akti ir publiski jeb oficiāli dokumenti.

● Akta dalībnieki var iesniegt zvērinātam notāram projektu vai vēršas ar lūgumu pie zvērināta notāra, lai viņš/viņa to sagatavo.

● Notariālā akta tulkošana (pilnvaras, atļaujas, piekrišanas vai cita veida akta) iespējama pēc tā sagatavošanas valsts valodā. Kad notariālais akts ir sagatavots, tad to iesniedz tulkotājam notariālā tulkojuma izveidošanai un apliecināšanai. 

 

Kā tiek taisīts notariālais akts?


● Zvērināts notārs akta taisīšanas brīdī klātienē noskaidro notariālā akta dalībnieku (pilnvaras izdevēju / pilnvarotāju) gribu un darījuma noteikumus, skaidri un nepārprotami pieraksta minēto personu paziņojumus, iepazīstina dalībniekus ar iespējamām darījuma tiesiskajām sekām, lai likumu nezināšana vai pieredzes trūkums netiktu izmantots tiem par ļaunu.

● Zvērināts notārs nedrīkst taisīt notariālos aktus, kuri aizliegti ar likumu vai kuru saturs ir pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu. Ja zvērinātam notāram rodas šaubas par darījuma noteikumu spēku, viņam tas jādara zināms notariālā akta dalībniekiem, kā arī jānorāda taisāmajā notariālajā aktā.

● Ja zvērinātam notāram rodas šaubas par darījuma atbilstību likumam vai dalībnieku patiesajai gribai, viņam tas jāapspriež ar darījuma dalībniekiem. Ja darījuma dalībnieki tomēr vēlas aktu taisīt, zvērinātam notāram aktā jāieraksta gan savi paskaidrojumi, gan darījuma dalībnieku šajā sakarā sniegtie paskaidrojumi.

● Notariālais akts jāparaksta zvērināta notāra klātbūtnē.

Notariālā akta tulkošana

● No minētajiem gadījumiem atšķiras tie gadījumi, kuros zvērināts notārs apliecina tikai darījuma dalībnieku parakstu īstumu uz darījuma akta. Notariāli akti ir publiski dokumenti, bet dokumenti, uz kuriem apliecināts tikai dalībnieku parakstu īstums, atzīstami par privātiem dokumentiem. Ja notārs apliecina tikai parakstu īstumu darījumā, tad darījumu nevar uzskatīt par noslēgtu notariālā (akta) formā. Tāpat arī notārs neatbild par darījuma satura atbilstību likuma prasībām.


● Notāram kā apliecināšanu veikt tiesīgai amatpersonai, kam deleģēta valsts vara un kas darbojas kā brīvās profesijas pārstāvis, jāievēro viņa iecelšanas valstī spēkā esošo tiesību aktu normas (Normatīvie akti jeb tiesību akti ir rakstveida juridiskie akti, ko izdod kompetentas valsts iestādes un kas satur tiesību normas (vispārobligātus uzvedības noteikumus). Normatīvie akti ir konstitūcijas, likumi, noteikumi, rīkojumi u. c. dokumenti, kas satur tiesību normas). Viņš ir neatkarīgs, neitrāls un objektīvs visu darījumā iesaistīto pušu padomdevējs. Viņš vai viņa noskaidro visu iesaistīto pušu nodomus, sagatavo darījumam nepieciešamos līgumus un citus dokumentus un pārliecinās, ka līguma noteikumi atbilst likumam pilnā mērā. Notārs pārbauda, vai pusēm ir garīgās spējas un rīcībspēja, lai varētu slēgt konkrēto darījumu, un pārliecinās, ka tās ir pilnībā sapratušas visu savu nodomu un darbību juridiskās sekas.


● Zvērināts notārs, ir notārs kurš ir kompetents attiecīgajā teritorijā taisīt aktus saskaņā ar attiecīgās valsts nacionālo likumdošanu. Notārs ir valsts amatpersona, kam dots valsts varas deleģējums, lai piešķirtu notariālu spēku saviem taisītajiem aktiem, nodrošinot to saglabāšanu, pierādījumu spēku un izpildu spēku.


● Neitrālā, bet aktīvā veidā dodot pusēm padomus, kā arī taisot no tiem izrietošos notariālos aktus, notāra darbības tādejādi nodrošina tiesību subjektam viņam nepieciešamo juridisko drošību.


● Taisot notariālo aktu, darījuma pusēm (vai pušu pārstāvjiem) ir jāatrodas notāra klātbūtnē fiziski. Notārs sniedz palīdzību un padomu, pārbauda akta dalībnieku identitāti, rīcībspēju, gribas izteikumu nozīmi, kā arī nodrošina likumības pārbaudi.


● Notāram ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz savu saraksti, lietu glabāšanu un aktu arhivēšanu, neatkarīgi no dokumenta veida (papīra vai elektroniskā formātā) saskaņā ar katrā valstī spēkā esošajiem noteikumiem.


● Aktos  notārs raksta savu amata nosaukumu, vārdu un uzvārdu, ar kādu viņam/viņai ir tiesības praktizēt atbilstoši likumdošanai, kā arī savu prakses vietu.


● Ja notārs konstatē, ka akts, ko viņam lūdz taisīt, ir saistīts ar jebkāda veida kriminālām darbībām, viņam ir jāatsakās no šīs darbības veikšanas un par to jāziņo saskaņā ar likumdošanā noteikto kārtību attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm.


● Tiesības taisīt aktu ir tikai notāram, kuram ir tiesības praktizēt konkrētajā terotoriālajā apgabalā.


● Zvērinātam notāram jāved:

1) reģistri visiem viņa taisītajiem aktiem un apliecinājumiem;

2) notariālo aktu grāmata papīra formā taisītiem notariālajiem aktiem un notariālo aktu grāmata elektroniskā formā taisītiem notariālajiem aktiem.


● Uz visiem aktiem un apliecinājumiem zvērinātam notāram jāuzspiež savs zīmogs vai, ja attiecīgo dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, jāpievieno laika zīmogs (timestamp).


● Izņemot likumā norādītos gadījumus, akti un apliecinājumi jāraksta valsts valodā, naudas summas jānorāda Latvijā spēkā esošā valūtā.

 

Notariālā akta tulkošana


● Notariāli apliecināts tulkojums ir tulkojums, kuru ar savu parakstu apliecina kvalificēts tulkotājs, bet tulkotāja parakstu apliecina zvērināts notārs. Šādu tulkojumu nepieciešamība ir paredzēta daudzos normatīvajos aktos. Zvērināts notārs pārliecinās par tulkotāja kvalifikāciju veikt tulkojumu, kā arī brīdina par tulkotāja atbildību par apzināti nepatiesu un/vai nepareizu tulkojumu saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 300. un 302. pantu.


● Latvijas Republikas normatīvie akti neparedz prasību iesniegt zvērināta tulkotāja apliecinātu tulkojumu, jo šāda oficiāla institūra LR nav, taču daudzviet normatīvajos aktos (Komerclikumā, Zemesgrāmatu likumā u. c.) ir atrodama prasība pēc notariāli apliecināta tulkojuma. Šī prasība tiek izpildīta, ja pie oriģinālā dokumenta tiek pievienots tulkojums, ko apliecina tulkotājs, kura parakstu savukārt apliecina zvērināts notārs.


● Pie notariāliem aktiem tiek pieskaitītas (bērnu izceļošanas no valsts) piekrišanas, pilnvaras, pilnvarojuma akti, atļaujas un tamlīdzīgi noformēti dokumenti akta formā. Notariāli apliecināta piekrišana nepieciešama, piemēram, gadījumā, ja bērnam jāšķērso Latvijas robeža patstāvīgi bez vecākiem, piemēram, dodoties uz sacensībām, nometni, koncertu u.tml. vai kopā ar kādu pavadošo personu / pieaugušo - treneri, skolotāju, tūrisma grupas vadītāju utml. Šāda notariālā akta tulkošana un tā notariāla apliecināšana var aizņetm 1-3 darba dienas no dokumenta pasūtījuma apstiprināšanas brīža.


Kontakti:
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

14
12/2022

Ārsta zīmes tulkošana

Ārsta zīmes tulkošana var būt vajadzīga ļoti dažādos gadījumos kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Ārsta zīmes tulkošana var būt vajadzīga ļoti dažādos gadījumos kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.

Pieaugušajiem ārsta zīmes tulkošana var būt nepieciešama:
- Darbnespējas gadījumā (kad darba devējam jāpierāda darba nespējas cēlonis un termiņš)
- Veselības stāvokļa apliecināšanas gadījumā (jāapliecina, ka, piemēram, darbinieks ir praktiski vesels)
- Lai piedalītos dzemdībās (ka grutnieci atbalstošā persona nav slimības pārnēsātājs)
- Lai izceļotu uz ārvalstīm vai ieceļotu no tām (pierādot, piemēram, Covid-19 infekcijas neesamību, vakcinēšanos)
u.c. gadījumos.

Bērniem ārsta zīmes tulkošana var būt vajadzīga sekojošos gadījumos:
- Sporta nodarbību un sacensību apmeklēšanai, pierādot audzēkņa veselības stāvokļa atbilstību iespējamajām slodzēm
- Gadījumā, ja slimības dēļ izlaista skola vai citu mācību iestāžu nodarbības
- Lai pierādītu, ka bērns nav slims, piemēram, ceļojot, piedaloties nometnēs
- Lai pierādītu vakcinēšanās fakta esamību, utml.


Iztulkot ārsta zīmi

Iztulkot ārsta zīmi iespējams, ja zīme ir izdota ar parakstu un zīmogu. Piemēram, ja to ir izrakstījis ģimenes ārsts. Ja zīme ir izdota tikai elektroniski, tad pastāv risks, ka tādu dokumentu var nepieņemt, jo tulkošanas procesā tiek apliecināts vienīgi pats tulkojums, nevis tulkojamā dokumenta (ārsta zīmes) īstums.


Pārtulkot ārsta zīmi ar notariālo apliecinājumu

Pārtulkot ārsta zīmi ar notariālo apliecinājumu iespējams iesniedzot ārsta zīmes oriģinālu, jo pie šī dokumenta tulkojums jāšuj klāt un jāapzīmogo. Tulkojumu iespējams veikt angļu, krievu, vācu, franču, spāņu, itāļu, lietuviešu, igauņu, somu, dāņu, norvēģu, poļu un citās valodās. Tulkošana ar notariālo apliecināšanu parasti aizņem 1-2 darba dienas.   
 

arsta zimes tulkosana ar apliecinajumu


AV: apliecinājums apr personas vakcināciju pret Covid-19, koronavīruss, slimība, vīruss, covid19, ārsta izziņa, ārsta zīme, slimnīca, doktorāts, poliklīnka, certificate of vaccination against covid-19 in Latvia, veidlapa, forma, vakcīna, vakcinēts, vakcinēšanās, Veselības ministrija, ārstniecības iestāde, ģimenes ārsts, ārstējošais ārsts, vakcīna, deva, vakcinājijas datums un statuss, ārstniecības persona, Pfizer, J&J, Astra Zeneca, VSIA, Latvijas Republika, form, apliecība, karte, potēšanas pase, dokuments, apliecinājums, tulkojums, tulkošana, iztulkot, translate, apliecināt, apstiprināt, zvērināts notārs, notariāls apliecinājums, notariāls tulkojums, notariāls zīmogs, tulkotāja, tulka apliecinājums. 
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Jaunākā informācija:

Tieslietu ministrija

@Tieslietas

Tieslietu ministrs @Bordans: “Daudzi no pāriem laulību ceremoniju ir atlikuši uz vasaru, cerot uz ierobežojumu atvieglošanu. No 15. jūnija, uzrādot Zaļo sertifikātu, laulību ceremonijā varēs piedalīties visi, kas atbilst tā prasībām.” AB

Tulkošanas pakalpojumi

 

13
12/2022