Slimības lapas tulkošana

Slimības lapas tulkošana nepieciešama gadījumos, lai darba vietā vai attiecīgajā valsts iestādē pierādītu, ka slimnieks konkrētā laika periodā nav bijis darbspējīgs. Šāda dokumenta oficiāls (notariāli apliecināts) tulkojums var būt arī kā nozīmīgs pierādījums tiesā, pieprasot pabalstus vai lai iegūtu citus ar darba nespēju saistītus pakalpojumus.

 

Slimības lapas tulkošana nepieciešama gadījumos, lai darba vietā vai attiecīgajā valsts iestādē pierādītu, ka slimnieks konkrētā laika periodā nav bijis darbspējīgs. Šāda dokumenta oficiāls (notariāli apliecināts) tulkojums var būt arī kā nozīmīgs pierādījums tiesā, pieprasot pabalstus vai lai iegūtu citus ar darba nespēju saistītus pakalpojumus.
 

https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi/
 

A darbnespējas lapas tulkošana

Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" nosaka, ka darbnespējas lapu izsniedz:

  1. sakarā ar slimību (arī arodslimību) vai traumu (arī nelaimes gadījumu darbā), kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;
  2. ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību;
  3. ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;
  4. ja atveseļošanās laikā pēc slimības (traumas) saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešams ārstēties rehabilitācijas iestādē;
  5. sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;
  6. sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārsta norīkojums;
  7. personai, kas kopj slimu bērnu vecumā līdz 14 gadiem;
  8. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

A slimības lapas tulkošana notiek iesniedzot tulkošanas birojā A slimības lapas oriģinālu (ārsta parakstītu un/vai apzīmogotu).


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 
 

Slimības lapas tulkošana

 

B darbnespējas lapas tulkošana

Ja ir izsniegta darbnespējas lapa A, darba devējs maksā slimības naudu. Turpmāk darbnespējas lapas B periodā sociālās apdrošināšanas maksājumu - slimības pabalstu – valsts apmaksā no darbnespējas 11. dienas. Ja saslimis bērns, ārsts izsniedz tikai B lapu un pabalstu valsts maksā no bērna pirmās slimības dienas. Atšķirībā no A lapas, ko apmaksā darba devējs par darba dienām, slimības pabalsts, ja ir B lapa, tiek maksāts par kalendāra dienām. Atšķiras arī maksājuma aprēķināšanas noteikumi. Piemērus vairākām situācijām LV portālam sniedza Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālisti.


Darbnespējas lapas B periodā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā slimības pabalstu.


Tiesības uz slimības pabalstu ir sociāli apdrošinātam  cilvēkam - darba ņēmējam, pašnodarbinātajam, ja ir samaksātas sociālās iemaksas, pašnodarbinātā laulātajam, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai un ir samaksātas sociālās iemaksas.


B slimības lapas tulkošana notiek tāpat kā A lapas tulkošana - iesniedzot tulkošanas birojā tās oriģinālu (ar ārsta parakstu/zīmogu).
 

Slimības lapu tulkošana ar notariālu apliecinājumu

Slimības lapas tulkošana ar notariālu apliecinājumu tiek veikta sekojošā kārtībā:

1) Tulkošanas birojā tiek iesniegts slimības lapas oriģināls (ar ārsta parakstu/zīmogu);

2) Tulkošanas birojs sagatavo tulkojumu;

3) Tulkošanas birojs veic notariālu apliecināšanu pie notāra.
 

Slimības lapu legalizēšana ar Apostille

Atsevišķos gadījumos ārvalstīs tiek pieprasīts veikt slimības lapu legalizēšanu ar Apostille. Šis apliecinājums nozīmē dokumenta īstuma apstiprināšanu, t.i., ar Apostille tiek apliecināts tas, ka dokuments ir īsts jeb nav viltots, respektīvi, tiek apliecināts amatpersonas, kura parakstījusi dokumentu, paraksta īstums. Arī šo pakalpojumu iespējams pasūtīt tulkošanas birojā. Un arī tam nepieciešams iesniegt dokumenta oriģinālu ar parakstu/zīmogu.

 

Vai Latvijā ir derīga ārzemēs izsniegta slimības lapa?

Ministru kabineta noteikumi “Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” paredz, ka ārvalstī izsniegto darbnespēju apliecinošo dokumentu pielīdzina Latvijā izsniegtajai darbnespējas lapai, ja ievēroti šādi nosacījumi:

• dokumentā esošā informācija ļauj nepārprotami secināt, ka persona norādītajā laikposmā bijusi darbnespējīga;

• ārvalstī izsniegtajam dokumentam ir pievienots apliecināts tulkojums valsts valodā (izņemot gadījumus, kad dokumentus pieņem un izskata bez tulkojuma valsts valodā).


Turklāt jāievēro tiesību aktos un starptautiskajos līgumos noteiktā kārtība konkrētajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai. Ja darbnespēju apliecinošais dokuments izsniegts ārvalstī, kura pievienojusies 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu un ar kuru Latvija nav noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumenta īstumam jābūt apliecinātam minētās konvencijas 3. pantā noteiktajā kārtībā (ar Apostille legalizācijas zīmogu).
 

Ja dokuments izsniegts kādā no ārvalstīm, ar kurām Latvija ir noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumenta īstumam jābūt apliecinātam atbilstīgi attiecīgā starptautiskā līguma noteikumiem. Savukārt, ja ārvalsts nav pievienojusies Hāgas konvencijai un Latvija ar to nav noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumentam jābūt legalizētam LR Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā (konsulārajā) pārstāvniecībā.

 

Vai ārzemēs ir derīga Latvijā izsniegta slimības lapa?

 

Interesentam būtu jāsazinās ar savu darba devēju, lai precizētu, kā jābūt noformētam dokumentam, lai darba devējs to pieņemtu. Iespējams, ka ir nepieciešams vismaz tulkojums angļu valodā, ko var veikt pie jebkura zvērināta tulka, esot Latvijā.

Lai varētu pieprasīt naudas pabalstu sakarā ar darbnespēju, Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka vispirms Jums jānoskaidro, kas ir attiecīgās valsts kompetentā iestāde, kurā būs slimības lapa jāiesniedz, un jāuzzina, vai pietiek tikai ar pašu slimības lapu un tās notariāli apstiprinātu tulkojumu.

 

Citu medicīnas dokumentu tulkošana

Tāpat mūsu tulkošanas birojā iespējams veikt arī citu medicīnas dokumentu tulkošanu. Tulkot un apliecināt attiecīgi iespējams arī dažāda veida medicīniskās izziņas, izrakstus, izmeklējumus, epikrīzes, medicīniskos testus, pārbaužu rezultātus, sertifikātus, apliecības, diplomus, sekmju izrakstus, medicīniska rakstura tehnisko dokumentāciju, kā arī cita veida medicīniskos dokumentus.


https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi/


AV: slimība, slimības lapa, slimnīca, darba nespēja, slimības lapas tulkošana, darbnespēja, ārzemes, ārpus valsts, Uk, Lielbritānija, Vācija, Somija, Zviedrija, Polija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Spānija, Francija, Itālija, ASV, poliklīnika, klīnika, trauma, slimība, dokuments, apliecinājums, vsaa, pabalsts, maksa, cena, izmaksas, apliecināšana ar zīmogu, zīmoga tulkošana, angliski, krieviski, vāciski, spāniski, itāliski, maternitāte, atvaļinājums, darbs, laika periods, pašnodarbinātais, ārsts, persona, māsiņa, stacionārs, izziņa, ārsniecības, kur tulkot, iztulkot, Rīgā, Latvijā, Rīgas centrā, ātri, ar apliecinājumu, notariāli, certified, notarized, latviešu, LV, tulka paraksts, tuks, tulkotājs, tulkot, tulkojums.

27
11/2019

Kur tulkot dokumentus?

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" ne tikai veic tulkojumus attālināti (piemēram, mājas lapu tekstiem, līgumiem, priekšlīgumiem, studiju darbiem, produktu aprakstiem, rokasgrāmatām, instrukcijām - t.i., dokumentiem, kuri parasti netiek notariāli apliecināti), bet arī piedāvā notariāli apliecinātu tulkojumu un legalizēšanas pakalpojumus.


Tulkošanas biroju ikdienā klientiem pārsvarā tiek piedāvāti un nodrošināti trīs veidu tulkošanas pakalpojumi:


- Elektroniskie tulkojumi;
 

- Notariāli apliecināmie tulkojumi;
 

- Dokumentu legalizācija ar Apostille.


Atkarībā no nepieciešamā tulkošanas pakalpojumu veida arī izriet atbilde uz jautājumu - kur tulkot dokumentus?


● Ja dokumentus nepieciešams tulkot vienīgi elektroniski (bez notariāla apliecinājuma un/vai legalizēšanas ar Apostille), tad ģeogrāfiskai tulkošanas biroja atrašanās vietai praktiski nav nekādas nozīmes, jo visu pakalpojuma sniegšanas procesu iespējams īstenot attālināti, t.i., izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus un tālruni. Attiecīgi šajā gadījumā - gan noskaidrot tulkošanas pakalpojumu cenas, gan veikt pasūtījumu, gan arī norēķināties par pakalpojumu, ir iespējams izmantojot visiem labi zināmos un plaši pieejamos elektroniskos līdzekļus: e-pastu, internetbanku, un/vai dažādas ērtai saziņai paredzētās lietotnes (piemēram, Whatsapp, utml.).


● Savukārt, ja dokumentiem nepieciešams tulkojums ar notariālu apliecinājumu un/vai legalizēšana ar Apostille, tad liela nozīme var būt tulkošanas biroja atrašanās vietai, jo, lai dokumentu tulkojumus apliecinātu notariāli un legalizētu, to fiziskie oriģināli ir jāiesniedz tulkošanas birojā uz vietas, jo parasti apliecināšanas process pie notāra aizņem vismaz 1-2 pilnas darba dienas no dokumentu oriģinālu iesniegšanas brīža tulkošanas birojā.
 

Kur tulkot dokumentus?

Kur tulkot dokumentus Rīgā?

 

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" ne tikai veic tulkojumus attālināti (piemēram, mājas lapu tekstiem, līgumiem, priekšlīgumiem, studiju darbiem, produktu aprakstiem, rokasgrāmatām, instrukcijām - t.i., dokumentiem, kuri parasti netiek notariāli apliecināti), bet arī piedāvā notariāli apliecinātu tulkojumu un legalizēšanas (ar Apostille) pakalpojumus. Parasti notariāli tiek tulkoti tādi dokumenti kā dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, diplomi, sertifikāti, pensiju apliecības, pases, izziņas, atestāti, sekmju izraksti, liecības, tiesu lēmumi, prasījumi tiesai, šķiršanās dokumenti, maksātnespējas dokumenti, patiesā labuma guvēja (PLG) dokumenti, pilnvaras, bērnu izceļošanas atļaujas u.tml.Mūsu birojs atrodas pašā Rīgas centrā, klientiem ērti pieejamā vietā - Elizabetes ielā 75 (tieši pretī Vērmanes dārzam).

Plašāka kontaktinformācija (darba laiki, karte, rekvizīti) pieejama mūsu Kontaktu sadaļā.


Droši raksti vai zvani, lai saņemtu detalizētāku informāciju par nepieciešamo pakalpojumu!


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

 
 

20
11/2019

Kā apvienot JPG failus vienā kopīgā PDF dokumentā?

Darbā ar dokumentiem ikvienam regulāri var rasties dažādas tehniskas grūtības. Viena no izplatītākajām problēmām darbā ar datnēm ir to apvienošana kopīgā failā. Īpaši sarežģīti tas var šķist ja vienā PDF dokumentā jāapvieno dažādi attēli jeb JPG faili. Tādas situācijas var rasties, visdažādāko tehnisko apstākļu dēļ - programmatūras dēļ, skenera ierobežojumu dēļ, avota failu ierobežotās pieejamības dēļ u.c. gadījumos.Darbā ar dokumentiem ikvienam regulāri var rasties dažādas tehniskas grūtības. Viena no izplatītākajām problēmām darbā ar datnēm ir to apvienošana kopīgā failā. Īpaši sarežģīti tas var šķist ja vienā PDF dokumentā jāapvieno dažādi / vairāki attēli jeb JPG faili. Tādas situācijas var rasties, visdažādāko tehnisko apstākļu dēļ - programmatūras dēļ, skenera ierobežojumu dēļ, avota failu ierobežotās pieejamības dēļ, ja nepieciešams apvienot vienā failā tulkojumu failus u.c. gadījumos.

Kā apvienot JPG failus vienā kopīgā PDF dokumentā?


Uz šo jautājumu sniedz atbildi dokumentu konvertēšanas tehniskās iespējas jeb citiem vārdiem sakot - interneta tiešsaistes rīki. Šajos rīkos jeb vinkāršoti izsakoties mājas lapās dokumentu kombinēšana iespējama apvienojot dažādus skenētu bilžu formāta dokumentus kā mērķa failu norādot PDF dokumentu. Šādas priekšrocības mums sniedz samēra daudz un dažādi tiešsaistes (online) rīki internetā.


Lai apvienotu failus vienotā dokumentā nav nepieciešamas nedz kādas īpašas tehniskās zināšanas, nedz programmatūra, turklāt to iespējams izdarīt bez maksas. 


Kā izrādās failu apvienošanu iespējams paveikt daudz un dažādas vietnēs.

Zināmākās no tām ir:
https://smallpdf.com/jpg-to-pdf
https://jpg2pdf.com/
https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf
u.c.


Viss kas šajās vietnēs ir jādara: jāaugšupielādē JPG bilžu faili un jānospiež poga "Konvertēt" (Convert), pēc salīdzinoši īsa brīža interneta vietne failus būs sagatavojusi PDF formātā un jauno dokumentu kā vienotu, veselu failu būs iespējams lejupielādēt jūsu datorā. Ātri, kodolīgi un ērti.
 

JPG to PDF


Šie un citi rīki interneta tiešsaistē ir pieejami zem meklējumvārdiem "JPG to PDF". Tie darbojas 24/07 režīmā un ir pieejami ikvienam, kuram ir  radusies nepieciešamība apvienot JPG failus vienā kopīgā PDF dokumentā.


Saistītā sadaļa: Tulkošanas pakalpojumi

19
03/2019