Uzņēmumu vai komersantu veidi Latvijā un to nosaukumu tulkošana angļu valodā

Saīsinājums SIA latviešu valodā apzīmē 'sabiedrību ar ierobežotu atbildību' (https://tezaurs.lv/#/sv/SIA). Tā tulkojums angļu valodā dažāda veida latviešu-angļu valodas vārdnīcās (tai skaitā, Tilde) ir 'limited liability company'. SIA angliski attiecīgi tiek saīsināts kā 'LTD' (no 'limited') vai 'LLC' (no 'limited liability company').


Latvijā pastāv 13 (trīspadsmit) uzņēmumu vai komersantu tipi jeb veidi, kādus iespējams reģistrēt Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā: 1) SIA (jeb Sabiedrība ar ierobežotu atbildību); 2) Mazkapitāla SIA; 3) IK (jeb Individuālais komersants); 4) Zemnieku un zvejnieku saimniecība (ZS, ZvS); 5) Akciju sabiedrība (AS); 6) Kooperatīvā sabiedrība (KS); 7) Individuālais (ģimenes) uzņēmums (IU); 8) Pilnsabiedrība (PS); 9) Komandītsabiedrība (KS); 10) Latvijas komersanta filiāle; 11) Ārvalstu komersanta filiāle; 12) Eiropas komercsabiedrība; 13) Eiropas ekonomisko interešu grupas.


Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra sniegto informāciju (https://www.ur.gov.lv/lv/registre/), Komerclikumu (https://likumi.lv/ta/id/5490) un likumu "Par nodokļiem un nodevām" minēto veidu jeb tipu oficiālie tulkojumi angļu valodā ir sekojoši:


SIA (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) - Limited liability company (LTD, LLC)


Saīsinājums SIA latviešu valodā apzīmē 'sabiedrību ar ierobežotu atbildību' (https://tezaurs.lv/#/sv/SIA). Tā tulkojums angļu valodā dažāda veida latviešu-angļu valodas vārdnīcās (tai skaitā, Tilde) ir 'limited liability company'. SIA angliski attiecīgi tiek saīsināts kā 'LTD' (no 'limited') vai 'LLC' (no 'limited liability company').

 

Kad SIA tulko?


Vārdkopu 'sabiedrība ar ierobežotu atbildību' un tās abreviatūru jeb saīsinājumu 'SIA' parasti un galvenokārt dokumentos tulko, kad runa tekstā ir par vispārīgām tēmām, piemēram, vispārīgi tiek runāts par uzņēmējdarbības formām, veidiem, tipiem.

 

Kad SIA netulko?


Nedaudz sarežģītāka situācija dažkārt tulkotājiem rodas gadījumos, kad jātulko teksti, kuros ietverti firmu nosaukumi (t.i. reģistrētie/oficiālie nosaukumi) vai dažādas uzņēmumu nosaukumu variācijas. Tādēļ pirms pieņemt lēmumu, ko iesākt ar nosaukumiem un firmām tulkojumos, ir vērts ņemt vērā un kārtīgi izsvērt divus zemāk minētos aspektus.


1. Pirmākrt, kā zināms, saskaņā ar valodniecības normām nosaukumus netulko (https://vvc.gov.lv/index.php?route=product/category&path=311). Arī LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMA "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" TREŠĀS NODAĻAS "UZŅĒMUMA (UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS) REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA UN UZŅĒMUMU REĢISTRA ŽURNĀLĀ IERAKSTĀMĀS ZIŅAS" 5. pants  nosaka: "Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nav tulkojams."


Tas pats minēts arī vēsturiski senākos dokumentos. LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMA Nr. 462 "Par Nolikumu par valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā" 6.3. punktā ir minēts: "6.3. Firmas preču zīme vai marķējuma lietotais nosaukums citās valodās nav tulkojams."


Minētos tiesību aktus papildina arī LR Komerclikums, nosakot sekojošo:

26.pants. Firmas jēdziens

(1) Firma ir komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties.
(2) Ar firmu šaurākā nozīmē saprotams apzīmējums bez norādes uz komersanta veidu.


SIA angliski

Tātad firma ir oficiālais jeb reģistrētais uzņēmuma nosaukums. Šādā nosaukumā var būt (un lielā daļā gadījumu arī ir) iekļauta uzņēmējdarbības forma (piemēram, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Akciju sabiedrība, u.c.). Pie tam uzņēmējdarbības forma nosaukumā var tikt iekļauta dažādos veidos - gan pilnā apjomā (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību), gan arī saīsinātā veidā (SIA). Piemēram, 'Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MANDARĪNS' vai 'SIA Mandarīns'.


Šajā gadījumā uzņēmējdarbības forma (SIA) veido daļu no uzņēmuma firmas/nosakuma un attiecīgi nav jātulko!


Lai pārliecinātos, kāds tad tieši precīzi ir uzņēmuma oficiālais nosaukums jeb firma un vai tas sevī arī iekļauj uzņēmējdarbības formu, iespējams izmantot tādus avotus kā firmas.lv, lursoft.lv vai LR UR mājas lapā esošos publiskos reģistrus, kuros ierakstot uzņēmuma nosaukumu, varēs precīzi noskaidrot uzņēmuma oficiālo nosaukumu jeb firmu, kuru tulkojumā varēs atstāt netulkotu.


Atceries, ka šajā kontekstā: UZŅĒMUMA OFICIĀLAIS NOSAUKUMS = UZŅĒMUMA REĢISTRĒTAIS NOSAUKUMS = UZŅĒMUMA FIRMA


Jucekli acīmredzot ir radījis tas, ka vārdi "uzņēmums" un "firma" sarunvalodā bieži vien tiek lietoti kā sinonīmi, kaut arī, kā tikko tika minēts iepriekš - viens jēdziens apzīmē oficiālo uzņēmuma nosaukumu, bet otrs - pašu uzņēmumu kā tādu.

Tātad:

Uzņēmums - organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības), kurus komersants izmanto komercdarbības veikšanai.


Firma - komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties.


2. Otrkārt, kā norāda tulkotāji un juridisko jautājumu eksperti, SIA var atšķirties no LTD, OOO,  GmbH, vai OY (utt.) arī dēļ reģistrācijas noteikumiem attiecīgajā valstī, kas visur kopumā ir samērā vienādi, bet katrā vietā detaļās var arī izrādīties krietni atšķirīgi. Līdz ar to pieejot šim jautājumam tīri tehniski, formāli un juridiski skrupulozi arī pēc jēgas šie jēdzieni viens otram simprocentīgi neatbilst, lai SIA pa tiešo varētu tulkot kā LTD, LLC vai kā citādi. Šis punkts arī izskaidro to, kādēļ angļu valodā pastāv divi dažādi saīsinājumu veidi (LTD un LLC) - jo attiecīgi katra saīsinājuma forma var apzīmēt citu sabiedrības (company) paveidu. Īpaši tas var atšķirties dažādās pasaules valstīs (https://en.wikipedia.org/wiki/Limited_company). Tātad arī izejot no šīs loģikas SIA angliski varētu nebūt jātulko, vai kā minimums varētu nebūt jātulko tieši un/vai bez speciāliem paskaidrojumiem/izvērsumie/piezīmēm utt. 


SIA, LTD, LLC un citu ekvivalentu lietošana reālajā tulkošanas praksē


Tulkošanas praksē tāpat kā citās nozarēs pastāv savi gandrīz vai nerakstīfi "fizikas likumi". Un viens no tādiem skan sekojoši: "Konteksts ir karalis!"


Arī gadījumā, kad tiek tulkoti teksti, kas satur uzņēmumu nosaukumus un/vai firmas un/vai tiesiskās formas, šis likums paliek nemainīgi spēkā.


Piemērs Nr.1

"SIA Mandarīns" reģistrācijas apliecības tulkošana.

Firm: SIA Mandarīns vai Firm: "SIA Mandarīns"

Type: Limited liablity company

Paskaidrojums: Tā kā dokumentā zemāk parādās speciāla aile, kurā minēta uzņēmuma tiesiskā forma, tad pie ailes 'Firma' speciāli nav jānorāda, ka tā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Un attiecīgi reģistrētais nosaukums jeb firma, kas minēta pirmajā ailē, šajā gadījumā nedz tiek tulkota, nedz arī kā īpaši papildināta vai paskaidrota.


Piemērs Nr. 2

"SIA Mandarīns" mājas lapas teksta tulkošana. Sadaļa "Par uzņēmumu". Avota jeb oriģinālajā tekstā nav paskaidrots, ka uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, jo latviešu lasītājam jau no firmas nosaukuma vien ir skaidrs par ko ir runa. Tādā gadījumā tulkojumā pie firmas nosaukuma tulkojumā var pievienot paplašinošu paskaidrojumu (minot tiesisko formu).

Paraugs: Uzņēmums "SIA Mandarīns" ir dibināts 2003. gadā.
Tulkojums: Limited liability company "SIA Mandarīns" was founded in 2003.


Šāds risinājums nodrošina to, ka tulkojumā tiek pilnībā saglabāta gan teksta formālais / juridiskais saturs un loģika, gan arī lasītājam paskaidrots kas īsti slēpjas aiz, iespējams, pavisam svešādā un neko neizsakošā nosaukuma.


KOPSAVILKUMS (SUMMARY)


Valsts valodas centrs (VVC) skaidro:

Ja komercdarbības juridiskās formas apzīmējums ir daļa no pilna uzņēmuma nosaukuma, tad tas nav jāatveido. Nepieciešamības gadījumā var norādīt, ka nosaukumā ietvertais apzīmējums ir ekvivalents, piemēram, latviešu valodas apzīmējumam "SIA". Piemēram, Igaunijas uzņēmuma nosaukums "Kristell OÜ" ietver saīsinājumu "OÜ", kas jēdzieniskā ziņā ir pielīdzināms latviešu valodā pastāvošajai komercdarbības juridiskajai formai "SIA". Bet, tā kā šis apzīmējums ietilpst pilnajā uzņēmuma nosaukumā, tas nav obligāti jāaizstāj ar latviešu valodas ekvivalentu "SIA".
Pretēja situācija vērojama, ja komercdarbības juridiskā forma nav ietverta pilnajā uzņēmuma nosaukumā. Piemēram, OÜ "Kristell" latviešu valodā ir jāatveido kā SIA "Kristell". Jāpiebilst, ka gadījumos, kad komercdarbības juridiskā forma nav uzņēmuma pilna nosaukuma daļa, tā angļu valodā tulkojama kā "limited liability company".


Šeit vienīgi var vēlreiz piebilst tikai to, ka gandrīz kā vienmēr tulkojumos visu nosaka konteksts. Citiem vārdiem sakot, tulkotāja pienākums ir iztulkot un sagatavot tulkojumu tā, lai lasītājs nevarētu pārprast dokumenta jēgu. Ja teksts to pieprasa, tad tulkotājam, nekaitējot teksta formālajiem aspektiem (īpaši juridiska satura dokumentos), ir ne tikai tiesības, bet dažkārt arī pienākums mērķa tekstā iekļaut informāciju, kura nepieciešama, lai dokumenta lasītājs skaidri un nepārprotami varētu uztvert sagatavotā un iztulkotā dokumenta jēgu un saturu (nepieciešamības gadījumā tekstu tulkojot aprakstoši, pievienojot paskaidrojumus, zemsvītras piezīmes, utml.).

Citiem vārdiem sakot - lielākajā viarumā gadījumu tādā vai citādā formā 'SIA' tulkojums tekstā būtu iekļaujams - vai nu kā 1) uzņēmuma tiesiskās formas tulkojums; vai kā 2) paskaidrojošs piemetinājums pie firmas nosaukuma; vai arī 3) kā nosaukuma daļas tulkojums, ja kādā specifiskā gadījumā nosaukumu tomer nepieciešams tulkot. Ja dokuments nebūs ārkārtīgi juridiski niansēts, tad vairumā gadījumu SIA angliski jātulko kā 'limited liability company'.
 

'SIA' EKVIVALENTI CITĀS VALODĀS: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country#United_States


ASV

Limited Liability Companies

 • LLC, LC, Ltd. Co., Limited Liability Company: a form of business whose owners enjoy limited liability, but which is not a corporation. Allowable abbreviations vary by state. Note that in some states Ltd. by itself is not a valid abbreviation for an LLC, because in some states (e.g. Texas), it may denote a corporation instead. See also Series LLC. For U.S. federal tax purposes, in general, an LLC with two or more members is treated as a partnership, and an LLC with one member is treated as a sole proprietorship.


Apvienotā Karaliste

 • Private Limited Companies – Ltd or Limited or Welsh Cyfyngedig (Cyf)
  • Private company limited by shares, The liability is limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by them. Its shares cannot be traded publicly.
  • Private company limited by guarantee. The liability is limited to such amount as the members undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up.


No šejienes arī redzams, ka saīsinājums LTD vairumā (bet ne visos!) gadījumu vairāk attiecināms uz Lielbritānijas kompānijām / sabiedrībām, savukārt LLC - uz Amerikas Savienoto Valstu kompānijām / sabiedrībām.


PĀRĒJO TERMINU TULKOJUMI


Mazkapitāla SIA - Limited liability company (SIA) with no minimum capital requirement


Individuālais komersants (IK) - Individual merchant (IM)


Zemnieku saimniecība, Zvejnieku saimniecība (ZS, ZvS) - Farm undertaking, Fishery undertaking

(Likums "Par nodokļiem un nodevām" https://likumi.lv/ta/id/33946)


Akciju sabiedrība (AS) - Joint stock company (JSC)


Kooperatīvā sabiedrība - Cooperative society (GS)


Individuālais (ģimenes) uzņēmums (IU) - Individual (family) undertaking (IU)


Pilnsabiedrība (PS) General partnership (GP)


Komandītsabiedrība (KS) - Limited partnership (LP)


Latvijas komersanta filiāle - Branch of Latvian company


Ārvalstu komersanta filiāle - Branch of foreign company


Eiropas komercsabiedrība - European company (SE)


Eiropas ekonomisko interešu grupas (EEIG) - European economic interest grouping (EEIG) 


AV: valoda, tulkot, tulkošana, tulkot sia, isa, nosaukuma tulkošana, vai tulkot, kā tulkot, varēt, var, sia angliski, apzīmējums, vai var tulkot, kā var iztulkot, MUN, mikro, lls, sabiedrība, campany, Mikrosabiedrība, dokumenti, apliecināšana, apostille, LR, ĀM, UR, latviski, angliski, kā kur, formums, forumos, pateikt, izskaidrot, apzīmēt, SIA ANGLISKI, LTD IN ENGLISH, into English from Latvian, translate, translation, translator, how to, kā iztulkot, pārtulkot, pārnest, juridiski korekti, kuridiski pareizs tulkojums, sabiedrība ar ierobežotu atbildību angliski.


Saistītie raksti:


●  "Rīgas tulki" ANGĻU > LATVIEŠU vārdnīca


● Terminu "nodaļa", "pants", "daļa", "punkts", "apakšpunkts" tulkošana angļu valodā


● Latvijas administratīvi teritoriālo vienību oficiālie nosaukumi angļu valodā


● Administratīvo vienību tulkošana franču un vācu valodās


● Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-1-dala/


● Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-2-dala/


● Riska frāzes latviešu valodā https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/riska-frazes/


● Saīsinājumi un akronīmi drošības datu lapās (DDL) https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/saisinajumi-un-akronimi-drosibas-datu-lapas-ddl/


● Latvijas Republikas ministriju oficiālie nosaukumi franču valodā https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/latvijas-republikas-ministriju-oficialie-nosaukumi-francu-valoda/


●  Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU terminu vārdnīca

08
01/2020

Kā rīkoties, ja jātulko un/vai jālegalizē dokuments, kura derīguma termiņš beidzies un kura īpašnieks neatrodas Latvijā?

Par vecā tipa dokumentu nomaiņu, lai tos būtu iespējams notariāli tulkot un apliecināt ar Apostille.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Jau iepriekš rakstījām, ka LPSR laikā izdotas dzimšanas apliecības, miršanas apliecības, laulības apliecības vai laulību šķiršanas izziņas vairs nav derīgas notariāli apliecinātu kopiju un/vai notariāli apliecinātu tulkojumu izgatavošanai, un jo īpaši - legalizēšanai ar Apostile.

Tāpat par nederīgiem var tikt atzīti un izrādīties tādi dokumenti, kuri apliecina personas veselības stāvokli, ģimenes stāvokli (piemēram, pirms laulībām) vai personas nesodāmību (neesamību sodu reģistros), jo šādas izziņas parasti ir derīgas tikai noteiktu laiku - parasti līdz sešiem (6) mēnešiem no izdošanas datuma - atkarībā no konkrētās valsts, kurā dokuments iesniedzams, spēkā esošās likumdošanas.

Kā rīkoties minētajos vai tamlīdzīgos gadījumos?

Ja persona atrodas Latvijā

 • Ja persona atrodas Latvijā vai drīzumā plāno Latvijā ierasties, tad visvienkāršākais veids, kā atjaunot un padarīt derīgu par nederīgu kļuvušo dokumentu ir vērsties attiecīgajā valsts iestādē (PMLP, Dzitsarakstu nodaļā, utml.) vai attiecīgās iestādes arhīva nodaļā, lai pieprasītu izdot jaunu derīgu dokumenta eksemplāru. Tālāk šo no jauna izdoto dokumenta eksemplāru/kopiju/izrakstu/norakstu jau bez problēmām varēs gan tulkot, gan notariāli apliecināt, gan arī vajadzības gadījumā legalizēt ar Apostille.

Ja persona Latvijā neatrodas

 • Ja persona Latvijā neatrodas, drīzumā uz Latviju braukt neplāno un/vai atrodas no Latvijas ļoti tālu, tad, lai atrisinātu radušos problēmu, ir iespējams rīkoties vienā no sekojošiem veidiem:

Dokumenti ārzemēs, ārvalstīs

 1. Personai, kurai dokuments izdots, attiecīgajā valstī, kurā persona atrodas, jāvēršas Latvijas valsts vēstniecībā, ar lūgumu izdot jaunu dokumentu vecā, nederīgā dokumenta vietā. Tālāk šo saņemto jauno dokumentu var sūtīt uz Latviju pa pastu ar ierakstītu vēstuli vai kurjerpastu notariālai tulkošanai un legalizēšanai ar Apostille vai nu savai kontaktpersonai vai arī pa tiešo uz tulkošanas pakalpojumu biroju.
   
 2. Ja Latvijas vēstniecība attiecīgajā valstī nav pieejama, tad, ja to pieļauj attiecīgās valsts likumdošana, personai, kurai dokuments pieder,  jāvēršas vietējā notāra birojā ar lūgumu izdot pilnvaru, kurā tiek pilnvarota Latvijā esoša personas kontaktpersona, lai tā pilnvaras devēja vārdā varētu apmainīt/izņemt jauno dokumentu, kā arī to iesniegt tulkojumu birojā notariālai apliecināšanai un legalizēšanai Latvijā. Noteikti jāatceras, ka šai pilnvarai attiecīgajā valstī pirms tās nosūtīšanas uz Latviju arī jātiek legalizētai ar Apsotille, jo legalizēšanu ar Apostille veic tā puse (valsts), kura dokumentu ir izdevusi. Tālāk pilnvarotā persona Latvijā, saņemot legalizēto pilnvaru pa pastu no pilnvaras devēja, var to notariāli iztulkot latviski un izmantot nepieciešamajās iestādēs jaunā dokumenta saņemšanai.
   
 3. Pastāv vēl arī trešais neklātienes veids kā apmainīt nederīgo dokumentu pret jaunu derīgu dokumenta eksemplāru, kuru būtu iespējams gan notariāli tulkot, gan arī legalizēt ar Apsotille, ja Latvijas pilsonis atrodas ārvalstīs. Lai izmantotu šo veidu, personai jābūt pieejai kādā no Latvijā reģsitrētajām internetbankām (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor, MTB, PrivatBank, Rietumu banka, BlueOrange) vai arī jābūt nokārtojušam eID vai eParaksta piekļuvi. Autentificējoties tīmekļa vietnē Latvija.lv ar kādu no iepriekšminētajiem tiešsaistes veidiem, persona, kurai jānomaina dokuments, jāievada tiešsaistes anketā nepieciešamo informāciju par sevi un sadaļā "Īpašas atzīmes" noteikti jānorāda, kurā iestādes nodaļā/departamentā dokumentu būtu vēlams saņemt, kā arī kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura saskaņā ar šo īpašo atzīmi būs tiesīga izņemt jauno dokumentu Latvijā bez pašas personas klātbūtnes. Kad jaunais dokuments veiksmīgi saņemts, tad notariālu tulkošanu un legalizēšanu ar Apostille kontaktpersona varēs veikt bez pilnvarojuma, jo šo darbību veikšanai nekāda speciāla dokumenta īpašnieka atļauja nav nepieciešama. Viss kas nepieciešams tulkojumam ar notariālu apliecinājumu un legalizācijai ir vienīgi tulkojamo un legalizējamo dokumentu oriģināli. 

Autentificēšanās Latvija.lv

Ja jums nepieciešams notariāls tulkojums un/vai dokumentu legalizēšana vai konsultācija par apliecināšanu vai legalizēšanu, tad droši ar mums sazinieties šeit

Citi tulkošanas pakalpojumi.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

10
12/2019

Slimības lapas tulkošana

Slimības lapas tulkošana nepieciešama gadījumos, lai darba vietā vai attiecīgajā valsts iestādē pierādītu, ka slimnieks konkrētā laika periodā nav bijis darbspējīgs. Šāda dokumenta oficiāls (notariāli apliecināts) tulkojums var būt arī kā nozīmīgs pierādījums tiesā, pieprasot pabalstus vai lai iegūtu citus ar darba nespēju saistītus pakalpojumus.

 

Slimības lapas tulkošana nepieciešama gadījumos, lai darba vietā vai attiecīgajā valsts iestādē pierādītu, ka slimnieks konkrētā laika periodā nav bijis darbspējīgs. Šāda dokumenta oficiāls (notariāli apliecināts) tulkojums var būt arī kā nozīmīgs pierādījums tiesā, pieprasot pabalstus vai lai iegūtu citus ar darba nespēju saistītus pakalpojumus.
 

https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi/
 

A darbnespējas lapas tulkošana

Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" nosaka, ka darbnespējas lapu izsniedz:

 1. sakarā ar slimību (arī arodslimību) vai traumu (arī nelaimes gadījumu darbā), kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;
 2. ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību;
 3. ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;
 4. ja atveseļošanās laikā pēc slimības (traumas) saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešams ārstēties rehabilitācijas iestādē;
 5. sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;
 6. sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārsta norīkojums;
 7. personai, kas kopj slimu bērnu vecumā līdz 14 gadiem;
 8. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

A slimības lapas tulkošana notiek iesniedzot tulkošanas birojā A slimības lapas oriģinālu (ārsta parakstītu un/vai apzīmogotu).


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 
 

Slimības lapas tulkošana

 

B darbnespējas lapas tulkošana

Ja ir izsniegta darbnespējas lapa A, darba devējs maksā slimības naudu. Turpmāk darbnespējas lapas B periodā sociālās apdrošināšanas maksājumu - slimības pabalstu – valsts apmaksā no darbnespējas 11. dienas. Ja saslimis bērns, ārsts izsniedz tikai B lapu un pabalstu valsts maksā no bērna pirmās slimības dienas. Atšķirībā no A lapas, ko apmaksā darba devējs par darba dienām, slimības pabalsts, ja ir B lapa, tiek maksāts par kalendāra dienām. Atšķiras arī maksājuma aprēķināšanas noteikumi. Piemērus vairākām situācijām LV portālam sniedza Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālisti.


Darbnespējas lapas B periodā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā slimības pabalstu.


Tiesības uz slimības pabalstu ir sociāli apdrošinātam  cilvēkam - darba ņēmējam, pašnodarbinātajam, ja ir samaksātas sociālās iemaksas, pašnodarbinātā laulātajam, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai un ir samaksātas sociālās iemaksas.


B slimības lapas tulkošana notiek tāpat kā A lapas tulkošana - iesniedzot tulkošanas birojā tās oriģinālu (ar ārsta parakstu/zīmogu).
 

Slimības lapu tulkošana ar notariālu apliecinājumu

Slimības lapas tulkošana ar notariālu apliecinājumu tiek veikta sekojošā kārtībā:

1) Tulkošanas birojā tiek iesniegts slimības lapas oriģināls (ar ārsta parakstu/zīmogu);

2) Tulkošanas birojs sagatavo tulkojumu;

3) Tulkošanas birojs veic notariālu apliecināšanu pie notāra.
 

Slimības lapu legalizēšana ar Apostille

Atsevišķos gadījumos ārvalstīs tiek pieprasīts veikt slimības lapu legalizēšanu ar Apostille. Šis apliecinājums nozīmē dokumenta īstuma apstiprināšanu, t.i., ar Apostille tiek apliecināts tas, ka dokuments ir īsts jeb nav viltots, respektīvi, tiek apliecināts amatpersonas, kura parakstījusi dokumentu, paraksta īstums. Arī šo pakalpojumu iespējams pasūtīt tulkošanas birojā. Un arī tam nepieciešams iesniegt dokumenta oriģinālu ar parakstu/zīmogu.

 

Vai Latvijā ir derīga ārzemēs izsniegta slimības lapa?

Ministru kabineta noteikumi “Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” paredz, ka ārvalstī izsniegto darbnespēju apliecinošo dokumentu pielīdzina Latvijā izsniegtajai darbnespējas lapai, ja ievēroti šādi nosacījumi:

• dokumentā esošā informācija ļauj nepārprotami secināt, ka persona norādītajā laikposmā bijusi darbnespējīga;

• ārvalstī izsniegtajam dokumentam ir pievienots apliecināts tulkojums valsts valodā (izņemot gadījumus, kad dokumentus pieņem un izskata bez tulkojuma valsts valodā).


Turklāt jāievēro tiesību aktos un starptautiskajos līgumos noteiktā kārtība konkrētajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai. Ja darbnespēju apliecinošais dokuments izsniegts ārvalstī, kura pievienojusies 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu un ar kuru Latvija nav noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumenta īstumam jābūt apliecinātam minētās konvencijas 3. pantā noteiktajā kārtībā (ar Apostille legalizācijas zīmogu).
 

Ja dokuments izsniegts kādā no ārvalstīm, ar kurām Latvija ir noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumenta īstumam jābūt apliecinātam atbilstīgi attiecīgā starptautiskā līguma noteikumiem. Savukārt, ja ārvalsts nav pievienojusies Hāgas konvencijai un Latvija ar to nav noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumentam jābūt legalizētam LR Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā (konsulārajā) pārstāvniecībā.

 

Vai ārzemēs ir derīga Latvijā izsniegta slimības lapa?

 

Interesentam būtu jāsazinās ar savu darba devēju, lai precizētu, kā jābūt noformētam dokumentam, lai darba devējs to pieņemtu. Iespējams, ka ir nepieciešams vismaz tulkojums angļu valodā, ko var veikt pie jebkura zvērināta tulka, esot Latvijā.

Lai varētu pieprasīt naudas pabalstu sakarā ar darbnespēju, Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka vispirms Jums jānoskaidro, kas ir attiecīgās valsts kompetentā iestāde, kurā būs slimības lapa jāiesniedz, un jāuzzina, vai pietiek tikai ar pašu slimības lapu un tās notariāli apstiprinātu tulkojumu.

 

Citu medicīnas dokumentu tulkošana

Tāpat mūsu tulkošanas birojā iespējams veikt arī citu medicīnas dokumentu tulkošanu. Tulkot un apliecināt attiecīgi iespējams arī dažāda veida medicīniskās izziņas, izrakstus, izmeklējumus, epikrīzes, medicīniskos testus, pārbaužu rezultātus, sertifikātus, apliecības, diplomus, sekmju izrakstus, medicīniska rakstura tehnisko dokumentāciju, kā arī cita veida medicīniskos dokumentus.


https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi/


AV: slimība, slimības lapa, slimnīca, darba nespēja, slimības lapas tulkošana, darbnespēja, ārzemes, ārpus valsts, Uk, Lielbritānija, Vācija, Somija, Zviedrija, Polija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Spānija, Francija, Itālija, ASV, poliklīnika, klīnika, trauma, slimība, dokuments, apliecinājums, vsaa, pabalsts, maksa, cena, izmaksas, apliecināšana ar zīmogu, zīmoga tulkošana, angliski, krieviski, vāciski, spāniski, itāliski, maternitāte, atvaļinājums, darbs, laika periods, pašnodarbinātais, ārsts, persona, māsiņa, stacionārs, izziņa, ārsniecības, kur tulkot, iztulkot, Rīgā, Latvijā, Rīgas centrā, ātri, ar apliecinājumu, notariāli, certified, notarized, latviešu, LV, tulka paraksts, tuks, tulkotājs, tulkot, tulkojums.

27
11/2019