Angļu-latviešu, latviešu-angļu juridisko terminu vārdnīca

Juridisko terminu vārdnīca

 

B

 

bērna ievietošana audžuģimenē -  placing/placement of a child into a foster family
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.10.2023.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" (Regulations for Foster Families); Bērnu tiesību aizsardzības likums (Law on the Protection of the Children's Rights); Bāriņtiesu likums (Law on Orphan's and Custody Courts)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi
Atslēgvārdi: audžu ģiemene, bērns, adopcija, bāriņtiesa, audžuģimene, ievieto, ievietošana, tulkot angliski, iztulkot, pārtulot angļu valodā no latviešu valodas, pārtulkot, ievietot
Citāts: "58. Bāriņtiesa pirms bērna ievietošanas audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sniedz tai un atbalsta centram rakstisku informāciju par bērna emocionālo stāvokli, par saskarsmes kārtību ar bērna vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām personām un citiem apstākļiem, kas jāņem vērā, lai audžuģimene varētu bērnu aprūpēt."
Citāta tulkojums: "58. Prior to placing of a child into a foster family or a specialised foster family for a child with severe functional disorders an Orphan's and Custody Court shall provide written information to the foster family or specialised foster family and the support centre regarding emotional state of the child, regarding the access procedures with the parents, brothers (half-brothers), sisters (half-sisters), kin of the child or close person of the child, and other circumstances to be taken into account for the foster family to be able to take care of the child."


D

 

dzīvnieku barības aprite - circulation of animal feedingstuffs (feed)
Nozare: Vtereināro dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.10.2023.
Autors / Avots / Dokuments: Dzīvnieku barības aprites likums  (Law on Circulation of Animal Feedingstuffs) kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība" (Procedures for the Registration and Authorisation of a Feed Business)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/183720-dzivnieku-baribas-aprites-likums
Atslēgvārdi: dzīvnieku barība, aprite, veterinārija, dienests, likums, MK noteikumi, regulations, term, terminoloģija, termins, latviski, angliski, latviešu, angļu, vārdnīca, pārtulkojums, tulkojums
Citāts: "32. pants. Par iesaistīšanos dzīvnieku barības apritē bez normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt divdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit līdz divsimt piecdesmit naudas soda vienībām."
Citāta tulkojums: "Section 32. For involvement in the circulation of animal feed without the recognition or registration of a business specified in laws and regulations, a fine from ten to one hundred and twenty units of fine shall be imposed on a natural person, but a fine from twenty to two hundred and fifty units of fine - on a legal person."

 

L

 

labā ticībā (labprātīgi) bez maldības, viltus un spaidiem -
in conformity with free will (freely), without mistake, fraud or duress
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.09.2023.
Autors / Avots / Dokuments: LR Civillikums
Saites: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums un https://likumi.lv/ta/en/en/id/225418-civil-law
Atslēgvārdi: līgums, contract, agreement, likums, Civillikums, law, angliski, angļu valodā, tulkojums, iztulkot, pārtulkot, krieviski, krievu valodā, proz, vārdnīca, juridisks termins, Latvian, English, translation, translate
Citāts: "II.Gribas īstums
1440. Lai tiesisks darījums būtu spēkā, nepietiek ar to vien, ka tā dalībnieki izteic savu gribu, bet ir vēl vajadzīgs, lai šī griba būtu radusies brīvi - bez maldības, viltus vai spaidiem."
Citāta tulkojums: "II.Authenticity of Intent
1440. For a lawful transaction to be in force it shall not suffice for the participants to express their intent, but it is also necessary for the intent to originate from their own free will, without mistake, fraud or duress."
Papildu piezīmes: šķirklis krievu valodā - "выражая свободную волю, без заблуждения, обмана и принуждения"
 

V

 

valstspilsēta - State city
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 11.10.2023.
Autors / Avots / Dokuments: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (Law on Administrative Territories and Populated Areas)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, the Republic of Latvia, Latvija, Latvia, valstspilsēta, state city, angliski, angļu valodā, kā pārtulkot, kā iztulkot, vārdkopa, frāze, šķirklis
Citāts: "6) Līdz 2023. gada 30. septembrim sagatavo un iesniedz Saeimai izvērtējumu par valstspilsētu robežu grozīšanu vai to apvienošanu ar blakus esošu administratīvo teritoriju."
Citāta tulkojums: "6) By 30 September 2023, prepare and submit to the Saeima an evaluation of the modification of State city borders or their amalgamation with an adjacent administrative territory."
Papildu citāts: " 8. pants. Pilsētas
(1) Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.
(2) Latvijas Republikas pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās.
(3) Valstspilsētas ir Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils."
Papildu citāta tulkojums: "Section 8. Cities and Towns
(1) Riga is the capital city of the Republic of Latvia.
(2) Cities of the Republic of Latvia are divided into State cities and municipality towns.
(3) The State cities are Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera, and Ventspils."
Papildu piezīmes: terminu "valstspilsētas pašvaldība" angļu valodā tulko kā " local government", bet "novada pašavaldība""municipality government"
Citāts piezīmei: " Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ar Jelgavas novada pašvaldību, Liepājas valstspilsētas pašvaldība ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ar Rēzeknes novada pašvaldību un Ventspils valstspilsētas pašvaldība ar Ventspils novada pašvaldību sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē un izveido kopīgas sadarbības institūcijas civilās aizsardzības, izglītības un atkritumu apsaimniekošanas jomās, bet pēc 2022. gada 1. janvāra līdz 2029. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās domes pirmajai sēdei — arī pašvaldības mantas apsaimniekošanas, saimnieciskās darbības sekmēšanas, sabiedriskās kārtības nodrošināšanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas un bērnu tiesību aizsardzības jomās."
Piezīmes citāta tulkojums: " 25. In order to ensure the achievement of the objectives of the administrative and territorial reform, Daugavpils local government and Augšdaugava municipality government, Jelgava local government and Jelgava municipality government, Liepāja local government and Dienvidkurzeme municipality government, Rēzekne local government and Rēzekne municipality government, and Ventspils local government and Ventspils municipality government shall, after 1 July 2021, cooperate in the development of a sustainable development strategy and a development programme and establish joint cooperation authorities in the fields of civil protection, education, and waste management, but after 1 January 2022 until the first meeting of the council elected in the local government elections of 2029, also in the fields of the management of the local government property, promotion of the economic activity, ensuring public order, organisation of public transport services, and protection of children's rights."

 

 

12
09/2023

Notariāli tulkojumi

Notariāli tulkojumi ir tulkojumi, kurus oficiāli apstiprinājis zvērināts notārs. Šāda veida tulkojumi ir vajadzīgi, kad ir nepieciešams nodrošināt tulkojuma precizitāti un juridisko spēku. Parasti notariāli tulkojumi ir nepieciešami dažādām juridiskām procedūrām, piemēram, laulības līgumu, testamentu, līgumu vai citu juridisko dokumentu izstrādei un noslēgšanai valstī, kurā oficiālā valoda atšķiras no oriģināldokumenta valodas.


Notariāli tulkojumi ir tulkojumi, kurus oficiāli apstiprinājis zvērināts notārs. Šāda veida tulkojumi ir vajadzīgi, kad ir nepieciešams nodrošināt tulkojuma precizitāti un juridisko spēku. Parasti notariāli tulkojumi ir nepieciešami dažādām juridiskām procedūrām, piemēram, laulības līgumu, testamentu, līgumu vai citu juridisko dokumentu izstrādei un noslēgšanai valstī, kurā oficiālā valoda atšķiras no oriģināldokumenta valodas.


Lai iegūtu notariāli apstiprinātu tulkojumu, jums vispirms ir jānodrošina oficiālais tulkojums, kas ir veikts profesionāla no tulkotāja vai tulkošanas biroja puses. Pēc tam šis tulkojums tiek iesniegts notāra birojā, kur notārs pārbauda, vai tulkojums atbilst visiem attiecīgajiem tiesību aktiem un ir precīzs. Ja notārs ir apmierināts ar tulkojumu, viņš to oficiāli apstiprina un pievieno apliecinājuma tekstu, kas apliecina tulkojuma pareizību un notariālā apstiprinājuma juridisko spēku.


Notariāli tulkojumi ir saistīti ar papildu izmaksām, jo gan tulks, gan notārs parasti pieprasa samaksu par savām pakalpojumiem. Tomēr šādi tulkojumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu dokumentu likumīgumu un juridisko spēku valstī, kurā tie tiek izmantoti, jo tie ir ļoti svarīgi dažādās juridiskās procedūrās.

Notariali tulkojumi
 

Kad tiek taisīti notariāli tulkojumi?

Notariāli tulkojumi tiek veikti tad, kad ir nepieciešams nodrošināt juridisko spēku un likumīgumu ārvalstī izmantotiem dokumentiem, kas ir izdoti valstī ar citu oficiālo valodu nekā tā, kurā dokumentus vēlas izmantot. Ir dažas situācijas, kad var būt nepieciešami notariāli tulkojumi:

  1. Juridiskas procedūras ārvalstīs: Piemēram, ja jūs plānojat noslēgt ārvalstīs laulības līgumu, iegādāties nekustamo īpašumu ārvalstīs, slēgt darījumus ar ārvalsts uzņēmumu vai veikt kādu citu juridisku darbību, kurai ir nepieciešami dokumenti. Tādā gadījumā jums var rasties nepieciešamība nodrošināt notariālu tulkojumu dokumentiem, lai tie būtu saistoši attiecīgajā valstī.

  2. Migrācija un pilsonība: Dažās valstīs var būt nepieciešami notariāli tulkojumi, lai kātrotu ar migrācijas statusu saistītus jautājumus, iegūtu pilsonību vai vīzu.

  3. Mantinieku tiesību pieradīšana un mantojuma procesi: Ja jūs vai kāds no jūsu ģimenes manto īpašumu ārvalstīs, būs nepieciešami notariāli tulkojumi, lai pierādītu mantinieku tiesības un izpildītu nepieciešamās juridiskās prasības.

  4. Izglītība un darbs ārvalstīs: Dažās valstīs var būt nepieciešami notariāli tulkojumi skolas diplomiem vai darba līgumiem, lai apliecinātu iegūto izglītību vai pieradītu nodarbinātības faktu.

  5. Tiesas procesi ārvalstīs: Ja jūs piedalāties tiesas procesā ārvalstīs vai jums ir tiesiski saistīta dokumentācija šajā valstī, arī tad var būt nepieciešami notariāli tulkojumi.

Tādējādi notariāli tulkojumi ir nepieciešami, kad jūs vēlaties izmantot dokumentus ārvalstīs, un šie dokumenti ir oriģinālā valodā, kas nav valsts oficiālā valoda, kurā jūs vēlaties izmantot dokumentus. Šie tulkojumi nodrošina, ka dokumenti tiek pareizi saprasti un atzīti attiecīgajā valstī.

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" kontakti: https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-agenturas-rigas-tulki-kontakti/

 

12
09/2023

Daži sporta terminoloģijas šķirkļi

Daži sporta terminoloģijas šķirkļi (angļu - latviešu)1. Latvijas Sporta federāciju padome (LV) - Latvian Sports Federations Council  (EN)

Nozare: sports, fizkultūra, sertifikācija, diploms, sertifikāts, padome

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments: LSFP mājas lapa 

Saites: https://lsfp.lv/eng

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council

Citāts: "Latvian Sports Federations Council is the largest sports organisations representative in Latvia, bringing together and representing 94 recognised sports federations, 184 recognised sports types and 1915 collective members  having more than 120 000 people practising sports. It is composed of 87 sports federations, five sports sphere federations and three custom sports federations for the disabled."

 

2. Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (LV) - Certification Commission of Sports Specialists (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/id/204329-noteikumi-par-sporta-specialistu-sertifikacijas-kartibu-un-sporta-specialistam-noteiktajam-prasibam

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council, , fizkultūra, sertifikācija, diploms, sertifikāts, padome, komisija, commission, speciālists

Citāts: "Sertifikāciju un sertifikāta atkārtotu izsniegšanu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas (turpmāk – resertifikācija), izņemot šo noteikumu 26.punktā minēto gadījumu, biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome) vārdā veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (turpmāk – komisija) septiņu personu sastāvā. Komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina Latvijas Sporta federāciju padomes valde. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz piecas personas. Komisija darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

Citāta tulkojums: "Certification and reissuing of a certificate without taking certification examination (hereinafter - re-certification), except the case referred to in Paragraph 26 of this Regulation, shall be performed on behalf of the association "Sports Federation Council of Latvia" (hereinafter - Sports Federation Council of Latvia) by the Certification Commission of Sports Specialists (hereinafter - Commission) composed of seven persons. The by-law and composition of the Commission shall be approved by the Board of the Sports Federation Council of Latvia. The Commission shall have a quorum if at least five persons participate at a Commission meeting. The Commission shall operate pursuant to the Standard LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Conformity Assessment. General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons".


3. sporta treneris (LV) - sports trainer (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council, speciālists, treneris, trainer, sport

 

4. A, B, C kategorijas sporta speciālists (LV) - Category A, B, C sports specialist (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC

Citāts: "17.4. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību A kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;" 

Citāta tulkojums: " 17.4. has received an opinion of the relevant recognised sports federation or - if the relevant type of sport (field of activity) does not have a recognised sports federation - of the Sports Federation Council of Latvia regarding the conformity of the person to the requirements specified for a Category A sports specialist;"

 

5. sporta speciālista sertifikāts (LV) sports specialist certificate (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC, sertifikāts, sertikikācija, apliecinājums

Citāts: "1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26. janvāra noteikumiem Nr.77
Sporta speciālista sertifikāta paraugs
(Pielikums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)" 

Citāta tulkojums: "Annex 1
Cabinet Regulation No. 77
26 January 2010
Sample of a Sports Specialist Certificate"


6. tiesības strādāt sporta jomā (LV)  the right to work in the field of sports (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC, sertifikāts, sertikikācija, apliecinājums, tiesības, ar, maksa, dokuments, izziņa, apliecība, certificate

Citāts: "Noteikumi nosaka:

1.1. sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā;

1.2. sporta speciālistu sertifikācijas maksu." 

Citāta tulkojums: "1. This Regulation prescribes:

1.1. the procedures for the certification of sports specialists and the requirements specified for a sports specialist in order to acquire the right to work in the field of sports; and

1.2. the fee for the certification of a sports specialist."

 

Sadarbība: Notariāli tulkojumi

17
01/2023