Kā rīkoties, ja jātulko un/vai jālegalizē dokuments, kura derīguma termiņš beidzies un kura īpašnieks neatrodas Latvijā?

Par vecā tipa dokumentu nomaiņu, lai tos būtu iespējams notariāli tulkot un apliecināt ar Apostille.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Jau iepriekš rakstījām, ka LPSR laikā izdotas dzimšanas apliecības, miršanas apliecības, laulības apliecības vai laulību šķiršanas izziņas vairs nav derīgas notariāli apliecinātu kopiju un/vai notariāli apliecinātu tulkojumu izgatavošanai, un jo īpaši - legalizēšanai ar Apostile.

Tāpat par nederīgiem var tikt atzīti un izrādīties tādi dokumenti, kuri apliecina personas veselības stāvokli, ģimenes stāvokli (piemēram, pirms laulībām) vai personas nesodāmību (neesamību sodu reģistros), jo šādas izziņas parasti ir derīgas tikai noteiktu laiku - parasti līdz sešiem (6) mēnešiem no izdošanas datuma - atkarībā no konkrētās valsts, kurā dokuments iesniedzams, spēkā esošās likumdošanas.

Kā rīkoties minētajos vai tamlīdzīgos gadījumos?

Ja persona atrodas Latvijā

 • Ja persona atrodas Latvijā vai drīzumā plāno Latvijā ierasties, tad visvienkāršākais veids, kā atjaunot un padarīt derīgu par nederīgu kļuvušo dokumentu ir vērsties attiecīgajā valsts iestādē (PMLP, Dzitsarakstu nodaļā, utml.) vai attiecīgās iestādes arhīva nodaļā, lai pieprasītu izdot jaunu derīgu dokumenta eksemplāru. Tālāk šo no jauna izdoto dokumenta eksemplāru/kopiju/izrakstu/norakstu jau bez problēmām varēs gan tulkot, gan notariāli apliecināt, gan arī vajadzības gadījumā legalizēt ar Apostille.

Ja persona Latvijā neatrodas

 • Ja persona Latvijā neatrodas, drīzumā uz Latviju braukt neplāno un/vai atrodas no Latvijas ļoti tālu, tad, lai atrisinātu radušos problēmu, ir iespējams rīkoties vienā no sekojošiem veidiem:

Dokumenti ārzemēs, ārvalstīs

 1. Personai, kurai dokuments izdots, attiecīgajā valstī, kurā persona atrodas, jāvēršas Latvijas valsts vēstniecībā, ar lūgumu izdot jaunu dokumentu vecā, nederīgā dokumenta vietā. Tālāk šo saņemto jauno dokumentu var sūtīt uz Latviju pa pastu ar ierakstītu vēstuli vai kurjerpastu notariālai tulkošanai un legalizēšanai ar Apostille vai nu savai kontaktpersonai vai arī pa tiešo uz tulkošanas pakalpojumu biroju.
   
 2. Ja Latvijas vēstniecība attiecīgajā valstī nav pieejama, tad, ja to pieļauj attiecīgās valsts likumdošana, personai, kurai dokuments pieder,  jāvēršas vietējā notāra birojā ar lūgumu izdot pilnvaru, kurā tiek pilnvarota Latvijā esoša personas kontaktpersona, lai tā pilnvaras devēja vārdā varētu apmainīt/izņemt jauno dokumentu, kā arī to iesniegt tulkojumu birojā notariālai apliecināšanai un legalizēšanai Latvijā. Noteikti jāatceras, ka šai pilnvarai attiecīgajā valstī pirms tās nosūtīšanas uz Latviju arī jātiek legalizētai ar Apsotille, jo legalizēšanu ar Apostille veic tā puse (valsts), kura dokumentu ir izdevusi. Tālāk pilnvarotā persona Latvijā, saņemot legalizēto pilnvaru pa pastu no pilnvaras devēja, var to notariāli iztulkot latviski un izmantot nepieciešamajās iestādēs jaunā dokumenta saņemšanai.
   
 3. Pastāv vēl arī trešais neklātienes veids kā apmainīt nederīgo dokumentu pret jaunu derīgu dokumenta eksemplāru, kuru būtu iespējams gan notariāli tulkot, gan arī legalizēt ar Apsotille, ja Latvijas pilsonis atrodas ārvalstīs. Lai izmantotu šo veidu, personai jābūt pieejai kādā no Latvijā reģsitrētajām internetbankām (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor, MTB, PrivatBank, Rietumu banka, BlueOrange) vai arī jābūt nokārtojušam eID vai eParaksta piekļuvi. Autentificējoties tīmekļa vietnē Latvija.lv ar kādu no iepriekšminētajiem tiešsaistes veidiem, persona, kurai jānomaina dokuments, jāievada tiešsaistes anketā nepieciešamo informāciju par sevi un sadaļā "Īpašas atzīmes" noteikti jānorāda, kurā iestādes nodaļā/departamentā dokumentu būtu vēlams saņemt, kā arī kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura saskaņā ar šo īpašo atzīmi būs tiesīga izņemt jauno dokumentu Latvijā bez pašas personas klātbūtnes. Kad jaunais dokuments veiksmīgi saņemts, tad notariālu tulkošanu un legalizēšanu ar Apostille kontaktpersona varēs veikt bez pilnvarojuma, jo šo darbību veikšanai nekāda speciāla dokumenta īpašnieka atļauja nav nepieciešama. Viss kas nepieciešams tulkojumam ar notariālu apliecinājumu un legalizācijai ir vienīgi tulkojamo un legalizējamo dokumentu oriģināli. 

Autentificēšanās Latvija.lv

Ja jums nepieciešams notariāls tulkojums un/vai dokumentu legalizēšana vai konsultācija par apliecināšanu vai legalizēšanu, tad droši ar mums sazinieties šeit

Citi tulkošanas pakalpojumi.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

10
12/2019

Slimības lapas tulkošana

Slimības lapas tulkošana nepieciešama gadījumos, lai darba vietā vai attiecīgajā valsts iestādē pierādītu, ka slimnieks konkrētā laika periodā nav bijis darbspējīgs. Šāda dokumenta oficiāls (notariāli apliecināts) tulkojums var būt arī kā nozīmīgs pierādījums tiesā, pieprasot pabalstus vai lai iegūtu citus ar darba nespēju saistītus pakalpojumus.

 

Slimības lapas tulkošana nepieciešama gadījumos, lai darba vietā vai attiecīgajā valsts iestādē pierādītu, ka slimnieks konkrētā laika periodā nav bijis darbspējīgs. Šāda dokumenta oficiāls (notariāli apliecināts) tulkojums var būt arī kā nozīmīgs pierādījums tiesā, pieprasot pabalstus vai lai iegūtu citus ar darba nespēju saistītus pakalpojumus.
 

https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi/
 

A darbnespējas lapas tulkošana

Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" nosaka, ka darbnespējas lapu izsniedz:

 1. sakarā ar slimību (arī arodslimību) vai traumu (arī nelaimes gadījumu darbā), kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;
 2. ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību;
 3. ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;
 4. ja atveseļošanās laikā pēc slimības (traumas) saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešams ārstēties rehabilitācijas iestādē;
 5. sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;
 6. sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārsta norīkojums;
 7. personai, kas kopj slimu bērnu vecumā līdz 14 gadiem;
 8. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

A slimības lapas tulkošana notiek iesniedzot tulkošanas birojā A slimības lapas oriģinālu (ārsta parakstītu un/vai apzīmogotu).


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 
 

Slimības lapas tulkošana

 

B darbnespējas lapas tulkošana

Ja ir izsniegta darbnespējas lapa A, darba devējs maksā slimības naudu. Turpmāk darbnespējas lapas B periodā sociālās apdrošināšanas maksājumu - slimības pabalstu – valsts apmaksā no darbnespējas 11. dienas. Ja saslimis bērns, ārsts izsniedz tikai B lapu un pabalstu valsts maksā no bērna pirmās slimības dienas. Atšķirībā no A lapas, ko apmaksā darba devējs par darba dienām, slimības pabalsts, ja ir B lapa, tiek maksāts par kalendāra dienām. Atšķiras arī maksājuma aprēķināšanas noteikumi. Piemērus vairākām situācijām LV portālam sniedza Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālisti.


Darbnespējas lapas B periodā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā slimības pabalstu.


Tiesības uz slimības pabalstu ir sociāli apdrošinātam  cilvēkam - darba ņēmējam, pašnodarbinātajam, ja ir samaksātas sociālās iemaksas, pašnodarbinātā laulātajam, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai un ir samaksātas sociālās iemaksas.


B slimības lapas tulkošana notiek tāpat kā A lapas tulkošana - iesniedzot tulkošanas birojā tās oriģinālu (ar ārsta parakstu/zīmogu).
 

Slimības lapu tulkošana ar notariālu apliecinājumu

Slimības lapas tulkošana ar notariālu apliecinājumu tiek veikta sekojošā kārtībā:

1) Tulkošanas birojā tiek iesniegts slimības lapas oriģināls (ar ārsta parakstu/zīmogu);

2) Tulkošanas birojs sagatavo tulkojumu;

3) Tulkošanas birojs veic notariālu apliecināšanu pie notāra.
 

Slimības lapu legalizēšana ar Apostille

Atsevišķos gadījumos ārvalstīs tiek pieprasīts veikt slimības lapu legalizēšanu ar Apostille. Šis apliecinājums nozīmē dokumenta īstuma apstiprināšanu, t.i., ar Apostille tiek apliecināts tas, ka dokuments ir īsts jeb nav viltots, respektīvi, tiek apliecināts amatpersonas, kura parakstījusi dokumentu, paraksta īstums. Arī šo pakalpojumu iespējams pasūtīt tulkošanas birojā. Un arī tam nepieciešams iesniegt dokumenta oriģinālu ar parakstu/zīmogu.

 

Vai Latvijā ir derīga ārzemēs izsniegta slimības lapa?

Ministru kabineta noteikumi “Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” paredz, ka ārvalstī izsniegto darbnespēju apliecinošo dokumentu pielīdzina Latvijā izsniegtajai darbnespējas lapai, ja ievēroti šādi nosacījumi:

• dokumentā esošā informācija ļauj nepārprotami secināt, ka persona norādītajā laikposmā bijusi darbnespējīga;

• ārvalstī izsniegtajam dokumentam ir pievienots apliecināts tulkojums valsts valodā (izņemot gadījumus, kad dokumentus pieņem un izskata bez tulkojuma valsts valodā).


Turklāt jāievēro tiesību aktos un starptautiskajos līgumos noteiktā kārtība konkrētajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai. Ja darbnespēju apliecinošais dokuments izsniegts ārvalstī, kura pievienojusies 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu un ar kuru Latvija nav noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumenta īstumam jābūt apliecinātam minētās konvencijas 3. pantā noteiktajā kārtībā (ar Apostille legalizācijas zīmogu).
 

Ja dokuments izsniegts kādā no ārvalstīm, ar kurām Latvija ir noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumenta īstumam jābūt apliecinātam atbilstīgi attiecīgā starptautiskā līguma noteikumiem. Savukārt, ja ārvalsts nav pievienojusies Hāgas konvencijai un Latvija ar to nav noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumentam jābūt legalizētam LR Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā (konsulārajā) pārstāvniecībā.

 

Vai ārzemēs ir derīga Latvijā izsniegta slimības lapa?

 

Interesentam būtu jāsazinās ar savu darba devēju, lai precizētu, kā jābūt noformētam dokumentam, lai darba devējs to pieņemtu. Iespējams, ka ir nepieciešams vismaz tulkojums angļu valodā, ko var veikt pie jebkura zvērināta tulka, esot Latvijā.

Lai varētu pieprasīt naudas pabalstu sakarā ar darbnespēju, Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka vispirms Jums jānoskaidro, kas ir attiecīgās valsts kompetentā iestāde, kurā būs slimības lapa jāiesniedz, un jāuzzina, vai pietiek tikai ar pašu slimības lapu un tās notariāli apstiprinātu tulkojumu.

 

Citu medicīnas dokumentu tulkošana

Tāpat mūsu tulkošanas birojā iespējams veikt arī citu medicīnas dokumentu tulkošanu. Tulkot un apliecināt attiecīgi iespējams arī dažāda veida medicīniskās izziņas, izrakstus, izmeklējumus, epikrīzes, medicīniskos testus, pārbaužu rezultātus, sertifikātus, apliecības, diplomus, sekmju izrakstus, medicīniska rakstura tehnisko dokumentāciju, kā arī cita veida medicīniskos dokumentus.


https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi/


AV: slimība, slimības lapa, slimnīca, darba nespēja, slimības lapas tulkošana, darbnespēja, ārzemes, ārpus valsts, Uk, Lielbritānija, Vācija, Somija, Zviedrija, Polija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Spānija, Francija, Itālija, ASV, poliklīnika, klīnika, trauma, slimība, dokuments, apliecinājums, vsaa, pabalsts, maksa, cena, izmaksas, apliecināšana ar zīmogu, zīmoga tulkošana, angliski, krieviski, vāciski, spāniski, itāliski, maternitāte, atvaļinājums, darbs, laika periods, pašnodarbinātais, ārsts, persona, māsiņa, stacionārs, izziņa, ārsniecības, kur tulkot, iztulkot, Rīgā, Latvijā, Rīgas centrā, ātri, ar apliecinājumu, notariāli, certified, notarized, latviešu, LV, tulka paraksts, tuks, tulkotājs, tulkot, tulkojums.

27
11/2019

Kur tulkot dokumentus?

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" ne tikai veic tulkojumus attālināti (piemēram, mājas lapu tekstiem, līgumiem, priekšlīgumiem, studiju darbiem, produktu aprakstiem, rokasgrāmatām, instrukcijām - t.i., dokumentiem, kuri parasti netiek notariāli apliecināti), bet arī piedāvā notariāli apliecinātu tulkojumu un legalizēšanas pakalpojumus.


Tulkošanas biroju ikdienā klientiem pārsvarā tiek piedāvāti un nodrošināti trīs veidu tulkošanas pakalpojumi:


- Elektroniskie tulkojumi;
 

- Notariāli apliecināmie tulkojumi;
 

- Dokumentu legalizācija ar Apostille.


Atkarībā no nepieciešamā tulkošanas pakalpojumu veida arī izriet atbilde uz jautājumu - kur tulkot dokumentus?


● Ja dokumentus nepieciešams tulkot vienīgi elektroniski (bez notariāla apliecinājuma un/vai legalizēšanas ar Apostille), tad ģeogrāfiskai tulkošanas biroja atrašanās vietai praktiski nav nekādas nozīmes, jo visu pakalpojuma sniegšanas procesu iespējams īstenot attālināti, t.i., izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus un tālruni. Attiecīgi šajā gadījumā - gan noskaidrot tulkošanas pakalpojumu cenas, gan veikt pasūtījumu, gan arī norēķināties par pakalpojumu, ir iespējams izmantojot visiem labi zināmos un plaši pieejamos elektroniskos līdzekļus: e-pastu, internetbanku, un/vai dažādas ērtai saziņai paredzētās lietotnes (piemēram, Whatsapp, utml.).


● Savukārt, ja dokumentiem nepieciešams tulkojums ar notariālu apliecinājumu un/vai legalizēšana ar Apostille, tad liela nozīme var būt tulkošanas biroja atrašanās vietai, jo, lai dokumentu tulkojumus apliecinātu notariāli un legalizētu, to fiziskie oriģināli ir jāiesniedz tulkošanas birojā uz vietas, jo parasti apliecināšanas process pie notāra aizņem vismaz 1-2 pilnas darba dienas no dokumentu oriģinālu iesniegšanas brīža tulkošanas birojā.
 

Kur tulkot dokumentus?

Kur tulkot dokumentus Rīgā?

 

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" ne tikai veic tulkojumus attālināti (piemēram, mājas lapu tekstiem, līgumiem, priekšlīgumiem, studiju darbiem, produktu aprakstiem, rokasgrāmatām, instrukcijām - t.i., dokumentiem, kuri parasti netiek notariāli apliecināti), bet arī piedāvā notariāli apliecinātu tulkojumu un legalizēšanas (ar Apostille) pakalpojumus. Parasti notariāli tiek tulkoti tādi dokumenti kā dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, diplomi, sertifikāti, pensiju apliecības, pases, izziņas, atestāti, sekmju izraksti, liecības, tiesu lēmumi, prasījumi tiesai, šķiršanās dokumenti, maksātnespējas dokumenti, patiesā labuma guvēja (PLG) dokumenti, pilnvaras, bērnu izceļošanas atļaujas u.tml.Mūsu birojs atrodas pašā Rīgas centrā, klientiem ērti pieejamā vietā - Elizabetes ielā 75 (tieši pretī Vērmanes dārzam).

Plašāka kontaktinformācija (darba laiki, karte, rekvizīti) pieejama mūsu Kontaktu sadaļā.


Droši raksti vai zvani, lai saņemtu detalizētāku informāciju par nepieciešamo pakalpojumu!


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

 
 

20
11/2019