Filmu tulkošana

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" saviem klientiem piedāvā rakstisko tulkošanu, mutisko tulkošanu, filmu tulkošanu un dažādu video materiālu tulkošanu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" saviem klientiem piedāvā rakstisko tulkošanu, mutisko tulkošanu, filmu tulkošanu un dažādu video materiālu tulkošanu.

Filmu tulkošana

Filmu un video materiālu tulkošana sevī ietver:

  • dublēšanas pakalpojumus (teksta uzrunāšanu pa virsu filmai vai video);
  • subtitrēšanas pakalpoijumus (tulkotu subtitru pievienošanu filmām vai video). 

Tulkošanas pakalpojumus varam sniegt video pamācību, filmu, seriālu, TV pārraižu, interneta video (Youtube, Vimeo, u.c.) sinhrona tulkojuma nodrošināšanai.Ja jums nepieciešams profesionāls tulkojums, lūdzu, sazinieties ar mums!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
02/2012

Dzimšanas apliecības tulkošana

Saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 904 (Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem) LR pilsoņiem attiecībā uz dzimšanas fakta reģistrāciju jāievēro sekojoši noteikumi.


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" nodrošina plaša spektra profesionālus tulkošanas pakalpojumus. Sazinies ar mums pa e-pastu info@rigastulki.lv vai zvani 25904727, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" veic un notariāli apliecina dzimšanas apliecību tulkojumus visās Eiropas Savienības un daudzās citās pasaules valodās - no/uz angļu, krievu, franču spāņu, vācu, itāļu, somu, zviedru, lietuviešu, igauņu u.c. valodās. Lai dokumentu tulkojumus varētu apliecināt, tulkošanas birojā ir jāiesniedz dokumentu oriģināls (steidzamības gadījumā pēc iespējas ātrāk nosūtot uz e-pastu arī dokumenta digitālo (skenēto) versiju). Parasti tulkošanas un apliecināšanas procedūra aizņem 1-3 darba dienas.

Piezvani (t. 25904727) vai atraksti (info@rigastulki.lv) jau tagad, lai nekavējoties uzzinātu precīzas tulkošanas izmaksas un darba izpildes termiņus.


SVARĪGI! PIRMS IESNIEGT TULKOŠANAI DZIMŠANAS APLIECĪBU BŪTU LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ JAUNĀKĀS LIKUMDOŠANAS IZMAIŅAS, KURAS PLAŠĀK APRAKSTĪTAS ŠAJĀ RAKSTĀ: LPSR laikā izdotas dzimšanas apliecības, miršanas apliecības, laulības apliecības vai laulību šķiršanas izziņas vairs nav derīgas notariāli apliecinātu kopiju un/vai notariāli apliecinātu tulkojumu izgatavošanai

 
Saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 904 (Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem) LR pilsoņiem attiecībā uz dzimšanas fakta reģistrāciju jāievēro sekojoši noteikumi:


Cik ātri un kur bērns jāpiereģistrē pēc tā piedzimšanas?


Bērna vecākiem mēneša laikā no bērna piedzimšanas dienas jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai par bērna piedzimšanu personīgi ierodoties attiecīgajā nodaļā un veicot bērna reģistrāciju.  Dzimtsarakstu nodaļā vecāka vai vecāku klātbūtnē reģistrē dzimšanas reģistrā bērna piedzimšanu un izsniedz dzimšanas apliecību.
 
Ja bērns piedzimis slimnīcā, tad reģistrējot bērna piedzimšanu, dzimtsarakstu nodaļā iesniedz slimnīcas vai ārsta izdotu apliecību par bērna dzimšanu, kas apliecina dzimšanas faktu un kurā norādīts bērna dzimums, dzimšanas vieta un laiks, kā arī mātes vārds un uzvārds.

Kā rīkoties ja bērns nav piedzimis slimnīcā vai citā ārstniecības iestādē?


Ja dzemdības notikušas transportlīdzeklī, tad, reģistrējot bērna piedzimšanu, dzimtsarakstu nodaļā iesniedz medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu un ko izdevusi ārstniecības iestāde, kurā māte pēc dzemdībām nogādāta.
 
Ja dzemdības notikušas uz kuģa, tad, paziņojot par bērna piedzimšanu, dzimtsarakstu nodaļā iesniedz kuģa kapteiņa sastādītu aktu par dzimšanas faktu, ko kuģa kapteinis apliecinājis ar parakstu un kuģa zīmogu.
 

Kādi papildu dokumenti jāuzrāda reģistrējot bērnu dzimtsarakstu nodaļā?


Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, kopā ar vecāku personu apliecino­šiem dokumentiem uzrāda viņu laulības apliecību.

Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, dzimšanas reģistrā ziņās par vecākiem ieraksta abus vecākus, ja bērna tēvs ir laulībā ar bērna māti vai ja paternitāte atzīta, iesniedzot paternitātes atzīšanas iesniegumu līdz bērna piedzimšanai vai līdz dzimšanas fakta reģistrācijai.
 
Ja līdz bērna dzimšanas fakta reģistrēšanai māte ir ieguvusi citu uzvārdu, nekā norādīts ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotajā medicīnas aplie­cībā par bērna dzimšanu, tad, reģistrējot dzimšanas faktu, bērnam un mātei uzvārdu dzimšanas reģistrā var ierakstīt atbilstoši ierakstam mātes pasē. Reģistra papildinājumu daļā norāda mātes uzvārdu, kāds ierakstīts ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotajā medicīnas apliecībā, un uzrādīto uzvārda maiņu apliecinošo dokumentu.

Dzimšanas apliecība


Kādos gadījumos tiek tulkota bērna dzimšanas apliecība?

Dzimšanas apliecības tulkošana nepieciešama, ja dokumenti, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, jāiesniedz oficiālās valsts iestādēs Latvijā (ja dzimšanas apliecība ir izdota ārvalstīs) vai ārzemēs (ja dzimšanas apliecība ir izdota Latvijā). Tādos gadījumos dzimšanas apliecības tulkojumam jābūt arī notariāli apliecinātam ar zvērināta notāra parakstu un zīmogu, kā arī ar zvērināta tulka parakstu.

Kā notiek nepilngadīgai mātei dzimuša bērna reģistrācija?

Ja reģistrē nepilngadīgai mātei dzimušu bērnu, par to nekavējoties paziņo bāriņtiesai atbilstoši mātes dzīvesvietai.
 
Ja bērna māte, iestājoties ārstniecības iestādē un to atstājot pēc dzemdībām, iestādes darbiniekiem nav uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu, bērnu reģistrē, nenorādot ziņas par vecākiem.

Kā notiek bērna reģistrācija, ja bērna vecāki miruši?

Ja bērna vecāki miruši vai nav iespējams noteikt viņu dzīvesvietu, bērna vārdu ieraksta pēc tās personas norādījuma, kura paziņo par bērna piedzimšanas faktu.


Ja bērna māte, kura nav bijusi laulībā ar bērna tēvu, ir mirusi vai attei­kusies izņemt bērnu no ārstniecības iestādes, vai viņas dzīvesvieta nav zināma un bērna paternitāte nav noteikta, par bērna piedzimšanu paziņo tās ārstniecības iestādes pilnvarota persona, kurā māte dzemdējusi.
 
Ja bērns pirms dzimšanas reģistrācijas ir ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, par bērna piedzimšanu paziņo šīs iestādes pilnvarota persona.

Kā tiek reģistrēts nedzīvi dzimuša bērna dzimšanas fakts?

Lai reģistrētu nedzīvi dzimuša bērna dzimšanas faktu, iesniedz ārstniecības iestādes izdotu medicīnas apliecību par perinatālās nāves iestāšanos, kurā norādīts dzimšanas fakts un laiks.
 
Reģistrējot nedzīvi dzimuša bērna dzimšanas faktu, dzimšanas apliecību neizraksta. Bērna vecākiem izsniedz izrakstu no reģistra par nedzīvi dzimuša bērna reģistrāciju.
 
Reģistrējot tāda miruša bērna dzimšanas faktu, kurš pēc piedzimša­nas dzīvojis neilgu laiku (arī dažas minūtes), iesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu. Dzimtsarakstu nodaļa sastāda dzimšanas reģistru un, ja vecāki vēlas, izsniedz dzimšanas apliecību ar norādi, ka bērns ir miris.

 


Kā rīkoties, ja bērna reģistrācija veikta novēloti?

Ja paziņojums par bērna dzimšanas faktu iesniegts ar nokavējumu, kas ilgāks par trijiem mēnešiem, dzimtsarakstu nodaļa pārbauda, vai dzimšanas fakts jau nav reģistrēts dzimtsarakstu nodaļā atbilstoši bērna dzimšanas vietai vai vecāku dzīvesvietai. Reģistrācijas faktu pārbauda no bērna dzimšanas dienas līdz dzimšanas fakta reģistrācijas iesnieguma saņemšanas dienai.
 
Ja dzimšanas faktu reģistrē ar nokavējumu, dzimtsarakstu nodaļā iesniedz:
- vecāku vai personas, kura paziņo par bērna piedzimšanu, paskaid­rojumu par nokavējuma iemesliem;
- ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
 
Ierakstu par nokavētu dzimšanas reģistrācijas faktu izdara kārtējā gada dzimšanas reģistrā hronoloģiskā numuru secībā.
 
Ja paziņojumu par bērna dzimšanu iesniedz ar nokavējumu un iesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotas medicīnas apliecības oriģinālu, kas apliecina dzimšanas faktu, tad dzimšanu reģistrē, nesastādot dzimtsarakstu nodaļas atzinumu.
 
Ja reģistrē dzimšanas faktu ar nokavējumu, bet bērns nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, dzimtsarakstu nodaļas atzinumu nesastāda.
 
Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams iegūt ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu dokumentu, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, bērna piedzimšanu reģistrē, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ārstniecības iestādes izziņu par bērna vecumu.

Tulkošanas birojā "Rīgas tulki" ir iespējams veikt arī bērnu ceļošanas atļaujas jeb pilnvaru tulkojumus.

Piezvani (t. 25904727) vai atraksti (info@rigastulki.lv) jau tagad, lai nekavējoties uzzinātu precīzas tulkošanas izmaksas un darba izpildes termiņus.

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" nodrošina plaša spektra profesionālus tulkošanas pakalpojumus. Sazinies ar mums pa e-pastu info@rigastulki.lv vai zvani 25904727, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
02/2012

Tekstu tulkošana online

Pateicoties mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām tekstu tulkošana online jeb tiešsaistē ir ātra, vienkārša un droša.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Pateicoties mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām tekstu tulkošana online jeb tiešsaistē ir ātra, vienkārša un droša.

Parasti ar tekstu tulkošanu online cilvēki mēdz saprast divas lietas:

  • Tekstu tulkošanu tulkošanas birojā izmantojot modernus sakaru līdzekļus (tālrunis, e-pasts, fakss, FTP un mākoņdatošanas risinājumi). Šajā gadījumā gandrīz visas darbības notiek elektroniski. Klients nosūta pa e-pastu tulkojamo tekstu - Tulkošanas birojs to novērtē un piedāvā tulkošanas darbu izpildes cenu un termiņus - Klients izvērtē piedāvājumu - Tulkošanas birojs veic tulkojumu un nosūta gatavo darbu klientam - Klients aplūko un akceptē paveikto tulkojumu - Tulkojumu birojs izraksta rēķinu - Klients rēķinu apmaksā. Vairuma gadījumu visus šos soļu iespējams veikt izmantojot tālruni un e-pastu vai kādu citu papildu elektronisko sakaru sniegto iespēju. Veicot tekstu tulkošanu online jeb tiešsaistē ieguvēji ir visi, jo tādā veidā ir iespējams ietaupīt gan laiku, gan arī izmaksas.
  • Ar tekstu tulkošanu online cilvēki mēdz arī saprast mašīntulkošanas sniegtās iespējas. Populārākie ārvalstu mašīntulkošanas jeb automātiskās tulkošanas rīki ir Google Translate un Bing Translator. Latvijā vienīgais izstrādātais mašīntulkošanas rīks ir Tildes Tulkotājs. Ar šiem online jeb tiešsaistes rīkiem ir iespējams iztulkot teksta pamatjēgu, tomēr niansētu un precīzu tulkojumu ar šiem automātiskajiem tulkotājiem tomēr iegūt nav iespējams. Rīki ir noderīgi, ja jāsaprot vispārējā teksta jēga un skrupulozs tulkojums nav nepieciešams, tāpēc profesionālu tulkojumu ir labāk pasūtīt pie kvalificētiem tulkotājiem labi zināmos tulkošanas birojos.

Tekstu tulkošana online


Ja jums ir nepieciešamība pēc ātra, precīza un droša tulkojuma tiešsaistē (online), vērsieties tulkošanas birojā "Rīgas tulki". Mēs ar prieku palīdzēsim iztulkot jebkuras nozares un sarežģītības pakāpes tekstus!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

14
02/2012