Tulkošanas pakalpojumu līguma paraugs

Veicot liela apjoma vai paaugstinātas sarežģītības tulkojumus parasti starp tulkošanas darbu veicēju un pasūtītāju tiek noslēgts līgums. Tāpat līgums parasti tiek slēgts, ja sadarbība tiek plānota ilgtermiņā vai tā slēgšanu pieprasa uzņēmuma vai organizācijas iekšējie vai ārējie noteikumi, tostarp likumdošana. Šāda tipa līgumos galvenokārt tiek noteikts līguma priekšmets (jeb pakalpojumu sniegšanas satura būtība), pušu saistības, kā arī citi noteikumi.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, juridiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Veicot liela apjoma vai paaugstinātas sarežģītības
tulkojumus parasti starp tulkošanas darbu veicēju un pasūtītāju tiek noslēgts līgums. Tāpat līgums parasti tiek slēgts, ja sadarbība tiek plānota ilgtermiņā vai tā slēgšanu pieprasa uzņēmuma vai organizācijas iekšējie vai ārējie noteikumi, tostarp likumdošana. Šāda tipa līgumos galvenokārt tiek noteikts līguma priekšmets (jeb pakalpojumu sniegšanas satura būtība), pušu saistības, kā arī citi noteikumi. Protams, katra atsevišķā līguma slēgšanas gadījumā vienošanās par noteikumiem ir unikāla, tomēr visiem noslēgtajiem līgumiem ir kopējas vadlīnijas. Zemāk ir atrodams vienkārša tulkošanas pakalpojumu līguma paraugs, kuru iespējams papildināt ar specifiskiem, tikai konkrētajam pasūtījumam raksturīgiem noteikumiem:

 LĪGUMS PAR TULKOŠANAS DARBU VEIKŠANU Nr. ____

Rīgā, 20__.gada __. ____________.

SIA “________________”

______________ IELA __, ____________, LV-____

REĢISTRĀCIJAS NUMURS ___________________

NOD. MAKS. REĢ. NR. ___________________

KONTA NUMURS: ___________________

BANKA: ___________________

KODS: ___________________

 

tās ____________ (ieņemamais amats) ______________ (vārds uzvārds) personā, kas darbojas uz ____________ pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

 
SIA “________________”

______________ IELA __, ____________, LV-____

REĢISTRĀCIJAS NUMURS ___________________

NOD. MAKS. REĢ. NR. ___________________

KONTA NUMURS: ___________________

BANKA: ___________________

KODS: ___________________

 
 

tās valdes locekļa _________________ personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Uzņēmējs, no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu:

 


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt tekstu tulkojumus no latviešu valodas uz angļu valodu (un otrādi), turpmāk tekstā - Pasūtījums.
1.2. Pasūtījuma cena latviešu-angļu valodu pārī (abos virzienos) tiek noteikta _____ LVL bez PVN par vienas standarta lappuses (250 vārdu) tulkošanu.
1.3. Pasūtījuma izpilde tiek apstiprināta ar Pasūtītāja vai pilnvarotā pārstāvja parakstu uz pieņemšanas-nodošanas akta (skatīt paraugu 1. pielikumā).
1.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 1īdz laikam, kad viena no līgumslēdzējpusēm līgumu lauž, par to rakstiski brīdinot otru līgumslēdzējpusi vienu mēnesi (30 dienas) pirms līguma laušanas.

 

 2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Uzņēmēja pienākumi:
2.1.1. Novērtēt Pasūtījuma sarežģītību un apjomu;
2.1.2. Vienoties ar Pasūtītāju par Pasūtījuma izpildes termiņu;
2.1.3. Iesniegt precīzi izpildītu Pasūtījumu iepriekšnoteiktajā termiņā Pasūtītājam izdrukātā vai digitālā formātā;
2.1.4. Veikt Pasūtījumā korekcijas par saviem līdzekļiem, ja tās radušās Uzņēmēja vainas dēļ;
2.1.5. Neizpaust komerciāli konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma saistību izpildes laikā;
2.1.6. Nākamā mēneša sākumā piestādīt Pasūtītājam rēķinu saskaņā ar akceptēto pieņemšanas-nodošanas aktu (l. pielikums).
2.2. Pasūtītāja pienākumi:
2.2.1. Nodrošināt Uzņēmēju ar visu informāciju un dokumentiem bez maksas, kas nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu pienākumu izpildi;
2.2.2. Apmaksāt rēķinu un ieskaitīt Uzņēmēja kontā rēķinā norādīto summu par paveiktajiem darbiem 5 dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas.
2.3. Uzņēmēja tiesības ir patstāvīgi organizēt un veikt Pasūtījuma izpildi.
2.4. Pasūtītāja tiesības:
2.4.1. Izvēlēties Pasūtījuma iesniegšanas formātu - diskā, pa e-pastu vai izdrukātā veidā;
2.4.2. Atcelt Pasūtījumu, norēķinoties par informēšanas brīdī jau paveikto Pasūtījuma daļu.
2.5. Par šī Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tādējādi nodarītos zaudējumus.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi jānoformē rakstiski, kuri Pusēm parakstot, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.2. Puses vienojas, ka visi strīdi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai tiesā.
3.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 
 
Pasūtītājs:
 
 
Uzņēmējs:
 
 
 
 
 

LĪGUMS PAR TULKOŠANAS DARBU VEIKŠANU Nr. ____

1.      pielikums

 
Pieņemšanas - nodošanas akts
 
Nr.
Faila nosaukums
Pasūtījuma iesniegšanas datums
Pasūtījuma izpildes datums
Summa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopējā summa:
 
 
 
 
Pasūtītājs:
 
 
Uzņēmējs:
 
 
 
 


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, juridiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

 

27
09/2011

Polijas premjerministram dāvina nesen iznākušo „Latviešu-poļu vārdnīcu”

Kā ziņo Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa, pagājušajā nedēļā Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ikgadējās „Rīgas konferences 2011” ietvaros Polijas Republikas premjerministram Donaldam Tuskam kā dāvanu pasniedza apgādā "Zvaigzne ABC" nesen izdoto jaunāko „Latviešu-poļu vārdnīcu”. Turpretim Valdim Dombrovskim tika dāvāts nesen izdotais ievērojamā poļu rakstnieka, Nobela prēmijas ieguvēja, Česlava Miloša eseju „Dzimtā Eiropa” latviskais tulkojums.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kā ziņo Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa, pagājušajā nedēļā Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ikgadējās „Rīgas konferences 2011” ietvaros Polijas Republikas premjerministram Donaldam Tuskam kā dāvanu pasniedza apgādā "Zvaigzne ABC" nesen izdoto jaunāko „Latviešu-poļu vārdnīcu”. Turpretim Valdim Dombrovskim tika dāvāts nesen izdotais ievērojamā poļu rakstnieka, Nobela prēmijas ieguvēja, Česlava Miloša eseju „Dzimtā Eiropa” latviskais tulkojums.

Poļu vārdnīca

Saskaņā ar LR ĀM ziņoto dāvinājums ir visplašākā sastādītā „Latviešu-poļu vārdnīca” Latvijas grāmatniecības vēsturē. Vārdnīcā iekļauti četrdesmit astoņi tūkstoši šķirkļu, kā arī vairāk par 200 000 tulkojumu un piemēru. Sējuma sastādīšanai bijuši nepieciešami divi gadi un darbs ticis pabeigts ar Valsts valodas aģentūras (VVA), Latvijas Ārlietu ministrijas un Varšavas universitātes atbalstu. Vārdnīcas sastādīšanā tika pieaicināti Varšavas universitātes maģistranti, kā arī zinātniskie darbinieki no Varšavas, Viļņas, Latvijas, Helsinku un Kauņas augstākajām mācību iestādēm. Grāmatas izveidi organizēja un drukāšanai sagatavoja Dr. A.Sarkanis.

AVOTS: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/PazinojumiPresei/2011/septembris/16-8/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
09/2011

Svešvārdu un citvalodu īpašvārdu pareizrakstība latviešu valodā

Īpašvārds ir ir lietvārds, kurš īpaši izcelts citu līdzīgu lietvārdu saimē. Savukārt īpašvārda atveide ir noteiktas valodas īpašvārdu rakstība citā valodā saskaņā ar šīs citas valodas gramatisko sistēmu (pareizrakstības jeb ortogrāfijas, kā arī pareizrunas jeb ortoepijas likumiem).

 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Īpašvārds ir ir lietvārds, kurš īpaši izcelts citu līdzīgu lietvārdu saimē. Savukārt īpašvārda atveide ir noteiktas valodas īpašvārdu rakstība citā valodā saskaņā ar šīs citas valodas gramatisko sistēmu (pareizrakstības jeb ortogrāfijas, kā arī pareizrunas jeb ortoepijas likumiem).

Latviešu valodā starptautisku īpašvārdu atveide (izruna un rakstība) tiek balstīta oriģinālvalodas izrunā un rakstībā.

Galvenos principus citvalodu īpašvārdu atdarināšanai latviešu valodā (īpašvārdu rakstībai latviešu ortogrāfijā jeb pareizrakstībā un izrunai latviešu ortoepijā jeb pareizrunā) ir izstrādājis valodnieks Jānis Endzelīns un tie ir sekojoši:

1) citvalodu īpašvārdu rakstībai latviešu valodā pēc iespējas pilnīgāk jāatspoguļo atveidojamā vārda izruna oriģinālvalodā, t.i., ievērojot tā fonētisko skanējumu;
2) citvalodu īpašvārdu rakstībā jālieto latviešu alfabēta burti (ar fonētisko saturu, kāds šiem burtiem ir latviešu valodā);
3) atdarinātajiem īpašvārdiem, kad vien iespējams, jābūt lokāmiem latviešu valodā (t.i., jābūt gramatizējamiem).

Tomēr neskatoties uz augstāk minētajiem principiem dažādu īpašvārdu pārnešana no svešvalodas latviešu valodā tulkotājiem ne vienmēr ir viegls uzdevums, jo definētie principi ir visai plaši un nereglamentē visas iespējamās nianses. Šī iemesla pēc īpašvārdu atveide latviešu valodā reizi no reizes var atšķirties atkarībā no tā, no kuras svešvalodas īpašvārds tiek pārnests latviešu valodā un kuri gramatiskie principi tiek ņemti vērā.


 

Īpašvārdu atveides metodes latviešu rakstībā:

 

Īpašvārdu lokalizēšana


Lokalizēšana ir svešvalodas īpašvārdu aizstāšana ar atbilstošu latviešu valodas vārdu (piemēram, angļu George - Juris). Šī metode tika plaši izmantota pirms LPSR izveides, tagad to vairs neizmanto, izņemot daiļliteratūras tulkojumos. Tāpat šī metode vēl arvien tiek saglabāta monarhu vārdu atveidē. Pie lokalizācijas pieskaitāma arī īpašvārdu tulkošana, ko plaši izmanto daiļliteratūras tulkojumos (Harald Blatand - Haralds Zilzobis, utml.). Tāpat lokalizēšanu izmanto cilvēku vārdu atveidē, kad latviešu valodā tradicionāli tiek lietotas fonētiski līdzīgas šī vārda formas: krievu Виталий - Vitālijs, Ирэн - Irēna; zviedru Erik - Ēriks. Šim metodes izmantojumam ir ieteikuma raksturs un tā nav uzskatāma par normu. Šāda veida lokalizēšanai netiek pakļauti uzvārdi.
 

Oriģinālrakstības saglabāšana


Oriģinālrakstība (rakstība oriģinālajā valodā vai latīņu alfabēta transliterācijā) ir jāsaglabā sekojošām īpašvārdu grupām:

1) Mediju aģentūru, izdevumu nosaukumos (Reuters).
2) Sporta komandu nosaukumos (Barcelona).
3) Zīmolu nosaukumos (Mercedes Benz).
4) Starptautisku organizāciju nosaukumos un saīsinājumos jeb abreviatūrās (ES, EDSO, ANO).
5) Politisko un sabiedrisko organizāciju nosaukumos (Greenpeace).
6) Augu šķirņu nosaukumos (Taxus cuspidata).
7) Skaņdarbu nosaukumos (Yellow submarine).

Atveidojot personvārdus un ģeogrāfiskos nosaukumus šī metode NETIEK izmantota.
 

Transkribēšana


Personvārdu un ģeogrāfiskos nosaukumu atveide latviešu valodā notiek izmantojot fonētisko transkribēšanu.
Citvalodu skaņu valodas vienības ņemot vērā zināmas sakarības tiek attiecinātas uz latviešu valodā lietotajām skaņu valodas vienībām. Skaņu valodas vienību pārnešanas mehānisms nav visaptverošs. Atsevišķos gadījumos vienas un tās pašas skaņas dažādās valodās latviski var tikt atveidotas dažādi, kas lielākoties ir saistīts ar fonēmu atšķirībām šajās valodās vai atveides tradīciju no konkrētās valodas (piemēram, Īzaka Ņūtona vārda atveide). Bieži vien katras konkrētās valodas atveidē fonētiskā metode tiek kombinēta arī ar pārējiem atveides mehānismiem. Piemēram, šāda veida izņēmums ir ASV sastādīta viesuļvētru nosaukumu saraksta tulkošana latviešu valodā. Kā redzams zemāk pievienotajā video sižetā, valodnieki tulkojot jau minēto sarakstu, iesaka nevis izmantot transkribēšanas metodi, bet gan tās modificēto variantu - t.i., tiek rekomendēts tulkot viesuļvētru vārdus saglabājot latviskojumā vismaz to pirmos burtus saskaņā ar transliterēšanas metodi (Irene - Irēna, nevis Airīna).
 

Transliterēšana


Grafiskā transliterēšana (vienas valodas rakstības vienību pārlikšana citas valodas alfabētā pēc noteiktas sistēmas) īpašvārdu atveidošanā latviešu valodā netiek praktizēta, izņemot gadījumus, kad latviski jāatveido vārdi, kas oriģinālvalodā veidoti no nelatīņu alfabētu rakstzīmēm.Bez šīm metodēm īpašvārdu atveidē latviešu valodā vēl iespējams pielietot precedenta metodi un radošo metodi. Pirmo var izmantot, kad konkrētajā valodu pārī nav izstrādāta atveides sistēma, bet otro, kad kombinējot fonētisko un lokalizēšanas metodi, nepieciešams panākt māksliniecisku efektu (piemēram, tulkojot daiļliteratūras darbu).

AVOTS: http://lv.wikipedia.org/wiki/Vikip%C4%93dija:%C4%AApa%C5%A1v%C4%81rdu_atveido%C5%A1ana

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

21
09/2011