Konkurss jauniešiem, kuri apgūst vācu valodu

Konkurss "Uz priekšu cauri vācu valodas džungļiem ir veidots skolēniem vecumā no 13 – 17 gadiem. Galvenā balva ir brauciens uz Berlīni no 28. oktobra līdz 1. novembrim! Dalībnieki konkursā var piedalīties Gētes institūta Facebook tīmekļa vietnē. Konkursa mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar vācu valodu interesantā un aizraujošā veidā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, juridiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Konkurss "Uz priekšu cauri vācu valodas džungļiem ir veidots skolēniem vecumā no 13 – 17 gadiem. Galvenā balva ir brauciens uz Berlīni no 28. oktobra līdz 1. novembrim! Dalībnieki konkursā var piedalīties Gētes institūta Facebook tīmekļa vietnē. Konkursa mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar vācu valodu interesantā un aizraujošā veidā.

Vācu valodas konkurss 2011
 
Konkursanti tiek mudināti izveidot nelielu video, kurā būtu atveidots viens no publicētajiem mēles mežģiem vācu valodā – tik labi, cik vien ir katra spēkos. Lai uzdevuma izpilde būtu vēl jautrāka, mēles mežģis ir jāatveido kādā neparastā vai jautrā situācijā.
 
Izveidotos video jāizvieto speciālā galerijā, kura būs aplūkojama Gētes institūta Facebook vietnes lietotājiem, kur par saistošākajiem video būs iespējams balsot. Divi konkursanti, kuri būs sakrājuši ievērojamāko balsu skaitu, tiks atzīti par sacensību uzvarētājiem.
 
Video augšupielāde un balsošana notiek līdz 07.10.2011, bet uzvarētāji tiks paziņoti oktobra otrajā nedēļā.

AVOTS: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=14336&Type=0

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, juridiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

02
10/2011

Tulkošanas pakalpojumu līguma paraugs

Veicot liela apjoma vai paaugstinātas sarežģītības tulkojumus parasti starp tulkošanas darbu veicēju un pasūtītāju tiek noslēgts līgums. Tāpat līgums parasti tiek slēgts, ja sadarbība tiek plānota ilgtermiņā vai tā slēgšanu pieprasa uzņēmuma vai organizācijas iekšējie vai ārējie noteikumi, tostarp likumdošana. Šāda tipa līgumos galvenokārt tiek noteikts līguma priekšmets (jeb pakalpojumu sniegšanas satura būtība), pušu saistības, kā arī citi noteikumi.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, juridiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Veicot liela apjoma vai paaugstinātas sarežģītības
tulkojumus parasti starp tulkošanas darbu veicēju un pasūtītāju tiek noslēgts līgums. Tāpat līgums parasti tiek slēgts, ja sadarbība tiek plānota ilgtermiņā vai tā slēgšanu pieprasa uzņēmuma vai organizācijas iekšējie vai ārējie noteikumi, tostarp likumdošana. Šāda tipa līgumos galvenokārt tiek noteikts līguma priekšmets (jeb pakalpojumu sniegšanas satura būtība), pušu saistības, kā arī citi noteikumi. Protams, katra atsevišķā līguma slēgšanas gadījumā vienošanās par noteikumiem ir unikāla, tomēr visiem noslēgtajiem līgumiem ir kopējas vadlīnijas. Zemāk ir atrodams vienkārša tulkošanas pakalpojumu līguma paraugs, kuru iespējams papildināt ar specifiskiem, tikai konkrētajam pasūtījumam raksturīgiem noteikumiem:

 LĪGUMS PAR TULKOŠANAS DARBU VEIKŠANU Nr. ____

Rīgā, 20__.gada __. ____________.

SIA “________________”

______________ IELA __, ____________, LV-____

REĢISTRĀCIJAS NUMURS ___________________

NOD. MAKS. REĢ. NR. ___________________

KONTA NUMURS: ___________________

BANKA: ___________________

KODS: ___________________

 

tās ____________ (ieņemamais amats) ______________ (vārds uzvārds) personā, kas darbojas uz ____________ pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

 
SIA “________________”

______________ IELA __, ____________, LV-____

REĢISTRĀCIJAS NUMURS ___________________

NOD. MAKS. REĢ. NR. ___________________

KONTA NUMURS: ___________________

BANKA: ___________________

KODS: ___________________

 
 

tās valdes locekļa _________________ personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Uzņēmējs, no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu:

 


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt tekstu tulkojumus no latviešu valodas uz angļu valodu (un otrādi), turpmāk tekstā - Pasūtījums.
1.2. Pasūtījuma cena latviešu-angļu valodu pārī (abos virzienos) tiek noteikta _____ LVL bez PVN par vienas standarta lappuses (250 vārdu) tulkošanu.
1.3. Pasūtījuma izpilde tiek apstiprināta ar Pasūtītāja vai pilnvarotā pārstāvja parakstu uz pieņemšanas-nodošanas akta (skatīt paraugu 1. pielikumā).
1.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 1īdz laikam, kad viena no līgumslēdzējpusēm līgumu lauž, par to rakstiski brīdinot otru līgumslēdzējpusi vienu mēnesi (30 dienas) pirms līguma laušanas.

 

 2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Uzņēmēja pienākumi:
2.1.1. Novērtēt Pasūtījuma sarežģītību un apjomu;
2.1.2. Vienoties ar Pasūtītāju par Pasūtījuma izpildes termiņu;
2.1.3. Iesniegt precīzi izpildītu Pasūtījumu iepriekšnoteiktajā termiņā Pasūtītājam izdrukātā vai digitālā formātā;
2.1.4. Veikt Pasūtījumā korekcijas par saviem līdzekļiem, ja tās radušās Uzņēmēja vainas dēļ;
2.1.5. Neizpaust komerciāli konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma saistību izpildes laikā;
2.1.6. Nākamā mēneša sākumā piestādīt Pasūtītājam rēķinu saskaņā ar akceptēto pieņemšanas-nodošanas aktu (l. pielikums).
2.2. Pasūtītāja pienākumi:
2.2.1. Nodrošināt Uzņēmēju ar visu informāciju un dokumentiem bez maksas, kas nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu pienākumu izpildi;
2.2.2. Apmaksāt rēķinu un ieskaitīt Uzņēmēja kontā rēķinā norādīto summu par paveiktajiem darbiem 5 dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas.
2.3. Uzņēmēja tiesības ir patstāvīgi organizēt un veikt Pasūtījuma izpildi.
2.4. Pasūtītāja tiesības:
2.4.1. Izvēlēties Pasūtījuma iesniegšanas formātu - diskā, pa e-pastu vai izdrukātā veidā;
2.4.2. Atcelt Pasūtījumu, norēķinoties par informēšanas brīdī jau paveikto Pasūtījuma daļu.
2.5. Par šī Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tādējādi nodarītos zaudējumus.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi jānoformē rakstiski, kuri Pusēm parakstot, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.2. Puses vienojas, ka visi strīdi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai tiesā.
3.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 
 
Pasūtītājs:
 
 
Uzņēmējs:
 
 
 
 
 

LĪGUMS PAR TULKOŠANAS DARBU VEIKŠANU Nr. ____

1.      pielikums

 
Pieņemšanas - nodošanas akts
 
Nr.
Faila nosaukums
Pasūtījuma iesniegšanas datums
Pasūtījuma izpildes datums
Summa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopējā summa:
 
 
 
 
Pasūtītājs:
 
 
Uzņēmējs:
 
 
 
 


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, juridiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

 

27
09/2011

Polijas premjerministram dāvina nesen iznākušo „Latviešu-poļu vārdnīcu”

Kā ziņo Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa, pagājušajā nedēļā Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ikgadējās „Rīgas konferences 2011” ietvaros Polijas Republikas premjerministram Donaldam Tuskam kā dāvanu pasniedza apgādā "Zvaigzne ABC" nesen izdoto jaunāko „Latviešu-poļu vārdnīcu”. Turpretim Valdim Dombrovskim tika dāvāts nesen izdotais ievērojamā poļu rakstnieka, Nobela prēmijas ieguvēja, Česlava Miloša eseju „Dzimtā Eiropa” latviskais tulkojums.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kā ziņo Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa, pagājušajā nedēļā Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ikgadējās „Rīgas konferences 2011” ietvaros Polijas Republikas premjerministram Donaldam Tuskam kā dāvanu pasniedza apgādā "Zvaigzne ABC" nesen izdoto jaunāko „Latviešu-poļu vārdnīcu”. Turpretim Valdim Dombrovskim tika dāvāts nesen izdotais ievērojamā poļu rakstnieka, Nobela prēmijas ieguvēja, Česlava Miloša eseju „Dzimtā Eiropa” latviskais tulkojums.

Poļu vārdnīca

Saskaņā ar LR ĀM ziņoto dāvinājums ir visplašākā sastādītā „Latviešu-poļu vārdnīca” Latvijas grāmatniecības vēsturē. Vārdnīcā iekļauti četrdesmit astoņi tūkstoši šķirkļu, kā arī vairāk par 200 000 tulkojumu un piemēru. Sējuma sastādīšanai bijuši nepieciešami divi gadi un darbs ticis pabeigts ar Valsts valodas aģentūras (VVA), Latvijas Ārlietu ministrijas un Varšavas universitātes atbalstu. Vārdnīcas sastādīšanā tika pieaicināti Varšavas universitātes maģistranti, kā arī zinātniskie darbinieki no Varšavas, Viļņas, Latvijas, Helsinku un Kauņas augstākajām mācību iestādēm. Grāmatas izveidi organizēja un drukāšanai sagatavoja Dr. A.Sarkanis.

AVOTS: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/PazinojumiPresei/2011/septembris/16-8/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
09/2011