Polijas premjerministram dāvina nesen iznākušo „Latviešu-poļu vārdnīcu”

Kā ziņo Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa, pagājušajā nedēļā Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ikgadējās „Rīgas konferences 2011” ietvaros Polijas Republikas premjerministram Donaldam Tuskam kā dāvanu pasniedza apgādā "Zvaigzne ABC" nesen izdoto jaunāko „Latviešu-poļu vārdnīcu”. Turpretim Valdim Dombrovskim tika dāvāts nesen izdotais ievērojamā poļu rakstnieka, Nobela prēmijas ieguvēja, Česlava Miloša eseju „Dzimtā Eiropa” latviskais tulkojums.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kā ziņo Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa, pagājušajā nedēļā Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ikgadējās „Rīgas konferences 2011” ietvaros Polijas Republikas premjerministram Donaldam Tuskam kā dāvanu pasniedza apgādā "Zvaigzne ABC" nesen izdoto jaunāko „Latviešu-poļu vārdnīcu”. Turpretim Valdim Dombrovskim tika dāvāts nesen izdotais ievērojamā poļu rakstnieka, Nobela prēmijas ieguvēja, Česlava Miloša eseju „Dzimtā Eiropa” latviskais tulkojums.

Poļu vārdnīca

Saskaņā ar LR ĀM ziņoto dāvinājums ir visplašākā sastādītā „Latviešu-poļu vārdnīca” Latvijas grāmatniecības vēsturē. Vārdnīcā iekļauti četrdesmit astoņi tūkstoši šķirkļu, kā arī vairāk par 200 000 tulkojumu un piemēru. Sējuma sastādīšanai bijuši nepieciešami divi gadi un darbs ticis pabeigts ar Valsts valodas aģentūras (VVA), Latvijas Ārlietu ministrijas un Varšavas universitātes atbalstu. Vārdnīcas sastādīšanā tika pieaicināti Varšavas universitātes maģistranti, kā arī zinātniskie darbinieki no Varšavas, Viļņas, Latvijas, Helsinku un Kauņas augstākajām mācību iestādēm. Grāmatas izveidi organizēja un drukāšanai sagatavoja Dr. A.Sarkanis.

AVOTS: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/PazinojumiPresei/2011/septembris/16-8/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
09/2011

Svešvārdu un citvalodu īpašvārdu pareizrakstība latviešu valodā

Īpašvārds ir ir lietvārds, kurš īpaši izcelts citu līdzīgu lietvārdu saimē. Savukārt īpašvārda atveide ir noteiktas valodas īpašvārdu rakstība citā valodā saskaņā ar šīs citas valodas gramatisko sistēmu (pareizrakstības jeb ortogrāfijas, kā arī pareizrunas jeb ortoepijas likumiem).

 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Īpašvārds ir ir lietvārds, kurš īpaši izcelts citu līdzīgu lietvārdu saimē. Savukārt īpašvārda atveide ir noteiktas valodas īpašvārdu rakstība citā valodā saskaņā ar šīs citas valodas gramatisko sistēmu (pareizrakstības jeb ortogrāfijas, kā arī pareizrunas jeb ortoepijas likumiem).

Latviešu valodā starptautisku īpašvārdu atveide (izruna un rakstība) tiek balstīta oriģinālvalodas izrunā un rakstībā.

Galvenos principus citvalodu īpašvārdu atdarināšanai latviešu valodā (īpašvārdu rakstībai latviešu ortogrāfijā jeb pareizrakstībā un izrunai latviešu ortoepijā jeb pareizrunā) ir izstrādājis valodnieks Jānis Endzelīns un tie ir sekojoši:

1) citvalodu īpašvārdu rakstībai latviešu valodā pēc iespējas pilnīgāk jāatspoguļo atveidojamā vārda izruna oriģinālvalodā, t.i., ievērojot tā fonētisko skanējumu;
2) citvalodu īpašvārdu rakstībā jālieto latviešu alfabēta burti (ar fonētisko saturu, kāds šiem burtiem ir latviešu valodā);
3) atdarinātajiem īpašvārdiem, kad vien iespējams, jābūt lokāmiem latviešu valodā (t.i., jābūt gramatizējamiem).

Tomēr neskatoties uz augstāk minētajiem principiem dažādu īpašvārdu pārnešana no svešvalodas latviešu valodā tulkotājiem ne vienmēr ir viegls uzdevums, jo definētie principi ir visai plaši un nereglamentē visas iespējamās nianses. Šī iemesla pēc īpašvārdu atveide latviešu valodā reizi no reizes var atšķirties atkarībā no tā, no kuras svešvalodas īpašvārds tiek pārnests latviešu valodā un kuri gramatiskie principi tiek ņemti vērā.


 

Īpašvārdu atveides metodes latviešu rakstībā:

 

Īpašvārdu lokalizēšana


Lokalizēšana ir svešvalodas īpašvārdu aizstāšana ar atbilstošu latviešu valodas vārdu (piemēram, angļu George - Juris). Šī metode tika plaši izmantota pirms LPSR izveides, tagad to vairs neizmanto, izņemot daiļliteratūras tulkojumos. Tāpat šī metode vēl arvien tiek saglabāta monarhu vārdu atveidē. Pie lokalizācijas pieskaitāma arī īpašvārdu tulkošana, ko plaši izmanto daiļliteratūras tulkojumos (Harald Blatand - Haralds Zilzobis, utml.). Tāpat lokalizēšanu izmanto cilvēku vārdu atveidē, kad latviešu valodā tradicionāli tiek lietotas fonētiski līdzīgas šī vārda formas: krievu Виталий - Vitālijs, Ирэн - Irēna; zviedru Erik - Ēriks. Šim metodes izmantojumam ir ieteikuma raksturs un tā nav uzskatāma par normu. Šāda veida lokalizēšanai netiek pakļauti uzvārdi.
 

Oriģinālrakstības saglabāšana


Oriģinālrakstība (rakstība oriģinālajā valodā vai latīņu alfabēta transliterācijā) ir jāsaglabā sekojošām īpašvārdu grupām:

1) Mediju aģentūru, izdevumu nosaukumos (Reuters).
2) Sporta komandu nosaukumos (Barcelona).
3) Zīmolu nosaukumos (Mercedes Benz).
4) Starptautisku organizāciju nosaukumos un saīsinājumos jeb abreviatūrās (ES, EDSO, ANO).
5) Politisko un sabiedrisko organizāciju nosaukumos (Greenpeace).
6) Augu šķirņu nosaukumos (Taxus cuspidata).
7) Skaņdarbu nosaukumos (Yellow submarine).

Atveidojot personvārdus un ģeogrāfiskos nosaukumus šī metode NETIEK izmantota.
 

Transkribēšana


Personvārdu un ģeogrāfiskos nosaukumu atveide latviešu valodā notiek izmantojot fonētisko transkribēšanu.
Citvalodu skaņu valodas vienības ņemot vērā zināmas sakarības tiek attiecinātas uz latviešu valodā lietotajām skaņu valodas vienībām. Skaņu valodas vienību pārnešanas mehānisms nav visaptverošs. Atsevišķos gadījumos vienas un tās pašas skaņas dažādās valodās latviski var tikt atveidotas dažādi, kas lielākoties ir saistīts ar fonēmu atšķirībām šajās valodās vai atveides tradīciju no konkrētās valodas (piemēram, Īzaka Ņūtona vārda atveide). Bieži vien katras konkrētās valodas atveidē fonētiskā metode tiek kombinēta arī ar pārējiem atveides mehānismiem. Piemēram, šāda veida izņēmums ir ASV sastādīta viesuļvētru nosaukumu saraksta tulkošana latviešu valodā. Kā redzams zemāk pievienotajā video sižetā, valodnieki tulkojot jau minēto sarakstu, iesaka nevis izmantot transkribēšanas metodi, bet gan tās modificēto variantu - t.i., tiek rekomendēts tulkot viesuļvētru vārdus saglabājot latviskojumā vismaz to pirmos burtus saskaņā ar transliterēšanas metodi (Irene - Irēna, nevis Airīna).
 

Transliterēšana


Grafiskā transliterēšana (vienas valodas rakstības vienību pārlikšana citas valodas alfabētā pēc noteiktas sistēmas) īpašvārdu atveidošanā latviešu valodā netiek praktizēta, izņemot gadījumus, kad latviski jāatveido vārdi, kas oriģinālvalodā veidoti no nelatīņu alfabētu rakstzīmēm.Bez šīm metodēm īpašvārdu atveidē latviešu valodā vēl iespējams pielietot precedenta metodi un radošo metodi. Pirmo var izmantot, kad konkrētajā valodu pārī nav izstrādāta atveides sistēma, bet otro, kad kombinējot fonētisko un lokalizēšanas metodi, nepieciešams panākt māksliniecisku efektu (piemēram, tulkojot daiļliteratūras darbu).

AVOTS: http://lv.wikipedia.org/wiki/Vikip%C4%93dija:%C4%AApa%C5%A1v%C4%81rdu_atveido%C5%A1ana

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

21
09/2011

Visu Latvijas novadu nosaukumi angļu valodā

Pēc 2009. gada teritoriālās reformas Latvija saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ir iedalāma triju veidu administratīvajās teritorijās: 1) apriņķos, 2) republikas pilsētās un 3) novados.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Pēc 2009. gada teritoriālās reformas Latvija saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Law On Administrative Territories and Populated Areas) ir iedalāma triju veidu administratīvajās teritorijās: 1) apriņķos, 2) republikas pilsētās un 3) novados. Saskaņā ar šo likumu par novadu tiek uzskatīta ģeogrāfiski vienota teritorija un tajā ir iekļautas lauku teritorijas un apdzīvotās vietas; novada pašvaldība novadā nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi; novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju; novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta; attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram; ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

Saeimai pieņemto šo reformu, izmaiņas notika ne tikai latviešu, bet arī citu valodu terminoloģijā. Zemāk atrodami Visu 109 novadu nosaukumu angliskie ekvivalenti:

 

 

Aglona Municipality
Aizkraukle Municipality
Aizpute Municipality
Aknīste Municipality
Aloja Municipality
Alsunga Municipality
Alūksne Municipality
Amata Municipality
Ape Municipality
Auce Municipality
Ādaži Municipality
Babīte Municipality
Baldone Municipality
Baltinava Municipality
Balvi Municipality
Bauska Municipality
Beverīna Municipality
Brocēni Municipality
Burtnieki Municipality
Carnikava Municipality
Cēsis Municipality
Cesvaine Municipality
Cibla Municipality
Dagda Municipality
Daugavpils Municipality
Dobele Municipality
Dundaga Municipality
Durbe Municipality
Engure Municipality
Ērgļi Municipality
Garkalne Municipality
Grobiņa Municipality
Gulbene Municipality
Iecava Municipality
Ikšķile Municipality
Inčukalns Municipality
Ilūkste Municipality
Jaunjelgava Municipality
Jaunpiebalga Municipality
Jaunpils Municipality
Jēkabpils Municipality
Jelgava Municipality
Kandava Municipality
Kārsava Municipality
Koknese Municipality
Krāslava Municipality
Krimulda Municipality
Krustpils Municipality
Kuldīga Municipality
Ķegums Municipality
Ķekava Municipality
Lielvārde Municipality
Līgatne Municipality
Limbaži Municipality
Līvāni Municipality
Lubāna Municipality
Ludza Municipality
Madona Municipality
Mālpils Municipality
Mārupe Municipality
Mazsalaca Municipality
Naukšēni Municipality
Nereta Municipality
Nīca Municipality
Ogre Municipality
Olaine Municipality
Ozolnieki Municipality
Pārgauja Municipality
Pāvilosta Municipality
Pļaviņas Municipality
Preiļi Municipality
Priekule Municipality
Priekuļi Municipality
Rauna Municipality
Rēzekne Municipality
Riebiņi Municipality
Roja Municipality
Ropaži Municipality
Rucava Municipality
Rugāji Municipality
Rundāle Municipality
Rūjiena Municipality
Salacgrīva Municipality
Sala Municipality
Salaspils Municipality
Saldus Municipality
Saulkrasti Municipality
Sēja Municipality
Sigulda Municipality
Skrīveri Municipality
Skrunda Municipality
Smiltene Municipality
Stopiņi Municipality
Strenči Municipality
Talsi Municipality
Tērvete Municipality
Tukums Municipality
Vaiņode Municipality
Valka Municipality
Valmiera Municipality
Varakļāni Municipality
Vārkava Municipality
Vecpiebalga Municipality
Vecumnieki Municipality
Ventspils Municipality
Viesīte Municipality
Viļaka Municipality
Viļāni Municipality
Zilupe Municipality

Latvijas 109 novadu karte latviešu valodā

109 Latvijas novadu karte latviešu valodā (lai karti palielinātu, izmantojiet sava pārlūka tālummaiņas iespējas)AVOTS: http://www.likumi.lv/doc.php?id=185993


Vairāk par citu administratīvo nosaukumu (dome, pašvaldība, apriņķis, ciems, viensēta, rajons, pagasts, u.c.) tulkojumiem angļu valodā meklējiet šeit.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
09/2011