Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

Kritēriju, pēc kuriem tiek izvēlēti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības prasību apzīmējumi, saraksta otrā daļa.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kritēriju, pēc kuriem tiek izvēlēti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības prasību apzīmējumi, saraksta otrā daļa. Pirmā kritēriju daļa publicēta un ir pieejama iepriekšējā rakstā.43. S50 - nedrīkst samaisīt ar ... (norāda ražotājs):

43.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var reaģēt ar ražotāja norādīto produktu, izdalot ļoti toksiskas vai toksiskas gāzes;

43.2. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

43.3. lietošanas kritēriji:

43.3.1. ieteicams lietot šī pielikuma 43.1. un 43.2.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tos plaši izmanto sadzīvē un minētais apzīmējums ir labāka alternatīva ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam R31 vai R32;

43.3.2. obligāti lieto tādu peroksīdu apzīmēšanai, kuri var spēcīgi reaģēt ar katalizatoru vai iniciatoru.

44. S51 - izmantot tikai labi vēdināmās telpās:

44.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var veidot putekļus, tvaiku, aerosolus vai miglu, paaugstinot to ieelpošanas, kā arī ugunsgrēka vai eksplozijas risku;

44.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja drošības prasību apzīmējums S38 nav piemērots, īpaši, ja attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu plaši izmanto sadzīvē.

45. S52 - nav ieteicams izmantot telpās uz lielām virsmām:

45.1. lieto tādu gaistošu, ļoti toksisku, toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri satur attiecīgās vielas;

45.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja šī pielikuma 45.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu kaitīgā iedarbība uz veselību var izpausties ilgstošā (prolongētā) kontaktā, tām iztvaikojot no lielām apstrādātām virsmām dzīvokļos vai citās slēgtās telpās, kur uzturas cilvēki.

46. S53 - izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju:

46.1. lieto kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

46.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto tādu šī pielikuma 46.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R45, R46, R49, R60 vai R61.

47. S56 - likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā:

47.1. lieto bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

47.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ko var izmantot sadzīvē un kam nepieciešams īpašs likvidācijas veids.

48. S57 - izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesār ņošanas:

48.1. lieto ar bīstamības simbolu N apzīmēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

48.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kurus neizmanto sadzīvē.

49. S59 - izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju:

49.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

49.2. lietošanas kritēriji:

49.2.1. obligāti lieto ozona slānim bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

49.2.2. ieteicams lietot tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem ieteicama reciklēšana vai reģenerācija.

50. S60 - apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus:

50.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

50.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nav drošības prasību apzīmējuma S35 un kuri netiek izmantoti sadzīvē.

51. S61 — nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas:

51.1. lieto videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

51.2. lietošanas kritēriji:

51.2.1. parasti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem ir bīstamības simbols N;

51.2.2. ieteicams lietot visu videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, arī ja tiem nav bīstamības simbola N.

52. S62 - ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu:

52.1. lieto šķidru ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri satur alifātiskos, alicikliskos un/vai aromātiskos ogļūdeņražus kopējā koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 10 %, ja to kinemātiskā viskozitāte, kas noteikta ar rotējošās viskozimetrijas metodi, 40 °C temperatūrā ir mazāka par 7 x 10-6 m2/s;

52.2. nelieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri tiek piegādāti tirgū aerosolu veidā;

52.3. lietošanas kritēriji:

52.3.1. obligāti lieto šī pielikuma 52.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tie tiek piedāvāti tirgū vai tos var izmantot sadzīvē, izņemot tādas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuriem drošības prasību apzīmējums S45 vai S46 ir obligāts;

52.3.2. ieteicams lietot tādu šī pielikuma 52.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri paredzēti izmantošanai rūpniecībā, izņemot tādas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuriem drošības prasību apzīmējums S45 vai S46 ir obligāts.

53. S63 - ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt:

53.1. lieto, lai apzīmētu:

53.1.1. ļoti toksiskas un toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, piemēram, gāzes, tvaikus, daļiņas, gaistošus šķidrumus;

53.1.2. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuri kairina elpošanas sistēmu;

53.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R26, R23 vai R42 un kurus var lietot sadzīvē un ieelpot.

54. S64 - ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas):

54.1. lieto kodīgu un kairinošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

54.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot šī pielikuma 54.1.apakšpunktā minētajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri ir piemēroti izmantošanai sadzīvē.


Saistītie raksti:

Riska frāzes latviešu valodā

Drošības frāzes latviešu valodā: I Daļa

AVOTS: http://www.likumi.lv/doc.php?id=60113

 

10
11/2010

Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa

Jau iepriekšējos rakstos par drošības lapu tulkošanu aplūkojām gan dokumentos bieži izmantotās riska frāzes, gan drošības frāzes. Taču, lai labāk izprastu tulkojamās drošības datu lapas saturu, lietderīgi zināt ne tikai atbilstošo terminu tulkojumus, bet arī izprast kritērijus pēc kādiem drošības prasību apzīmējumi tiek vielai vai produktam piemēroti.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Iepriekšējā rakstā par drošības lapu tulkošanu aplūkojām dokumentos bieži izmantotās riska frāzes. Šoreiz piedāvājam drošības frāžu latviskojumus un arī kritērijus, pēc kādiem drošības prasību apzīmējumi tiek vielai vai produktam piemēroti.MK 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.107 13. pielikumā ir minēti kritēriji pēc kuriem tiek izvēlēti ķ
īmisko vielu un ķīmisko produktu drošības prasību apzīmējumi. Tie ir sekojoši:

1. S1 - turēt noslēgtu:

1.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

1.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto sadzīvē izmantojamu ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

2. S2 - sargāt no bērniem:

2.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

2.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto visu sadzīvē izmantojamu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, izņemot ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas klasificēti tikai kā videi bīstami.

3. S3 - uzglabāt vēsā vietā:

3.1. lieto tādu organisko peroksīdu un citu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru viršanas temperatūra ir 40 °C vai zemāka;

3.2. lietošanas kritēriji - obligāti lieto organisko peroksīdu apzī mēšanai (izņemot gadījumus, ja tiek lietots vielas drošības prasību apzīmējums S47), kā arī ieteicams lietot citu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru viršanas temperatūra ir 40 °C vai zemāka.

4. S4 - neuzglabāt dzīvojamās telpās:

4.1. lieto ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

4.2. lietošanas kritēriji - ieteicams lietot ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai papildus drošības prasību apzīmējumam S13, piemēram, ja ir ieelpošanas risks un attiecīgās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus nevar uzglabāt dzīvojamās telpās, tomēr minētais nosacījums nekavē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu piemērotu lietošanu dzīvojamās telpās.

5. S5 - uzglabāt ... (ražotājs norāda šķidrumu, kādā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts uzglabājams):

5.1. lieto spontāni uzliesmojošu cietu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

5.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, nātrija, kālija, baltā fosfora apzīmēšana.

6. S6 - uzglabāt ... (ražotājs norāda gāzi, kurā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts uzglabājams):

6.1. lieto inertā atmosfērā uzglabājamu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

6.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, metālorganisko savienojumu apzīmēšana.

7. S7 - uzglabāt cieši noslēgtu:

7.1. lieto, lai apzīmētu:

7.1.1. organiskos peroksīdus;

7.1.2. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas var izdalīt ļoti toksiskas, toksiskas, kaitīgas vai īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

7.1.3. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas mitrumā var izdalīt īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

7.1.4. viegli uzliesmojošas cietas ķīmiskās vielas;

7.2. lietošanas kritēriji - obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai, kā arī ieteicams lietot citu šī pielikuma 7.1.apakšpunktā minēto bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

8. S8 - uzglabāt sausu:

8.1. lieto, lai apzīmētu:

8.1.1. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas enerģiski reaģē ar ūdeni;

8.1.2. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas, reaģējot ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

8.1.3. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas, reaģējot ar ūdeni, izdala ļoti toksiskas vai toksiskas gāzes;

8.2. lietošanas kritērijs - lieto šī pielikuma 8.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, lai akcentētu brīdinājumu, kas attiecas uz ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R14, R15 un R29.

9. S9 - uzglabāt labi vēdināmā vietā:

9.1. lieto, lai apzīmētu:

9.1.1. gaistošas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas var izdalīt ļoti toksiskus, toksiskus vai kaitīgus tvaikus;

9.1.2. īpaši viegli uzliesmojošas vai viegli uzliesmojošas šķidras ķīmiskās vielas un īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

9.2. lietošanas kritēriji:

9.2.1. ieteicams lietot gaistošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kas izdala ļoti toksiskus, toksiskus vai kaitīgus tvaikus;

9.2.2. ieteicams lietot īpaši viegli uzliesmojošu un viegli uzliesmojošu šķidrumu vai ļoti viegli uzliesmojošu gāzu apzīmēšanai.

10. S12 - neuzglabāt slēgtā veidā:

10.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri izdala gāzes vai tvaikus, kas var sagraut uzglabāšanas tilpni;

10.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kas uzglabāšanas laikā sadalās, veidojot gāzes.

11. S13 - neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību:

11.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

11.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti var būt plaši pieejami un izmantojami sadzīvē.

12. S14 - neuzglabāt kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas):

12.1. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

12.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai, kā arī var lietot citu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tie var būt plaši pieejami un izmantojami sadzīvē.

13. S15 - sargāt no sasilšanas:

13.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri temperatūras ietekmē var sadalīties vai spontāni reaģēt;

13.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, monomēru apzīmēšana. Nelieto, ja ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R2, R3 un R5.

14. S16 - sargāt no uguns - nesmēķēt:

14.1. lieto īpaši viegli uzliesmojošu un viegli uzliesmojošu šķidrumu un ļoti viegli uzliesmojošu gāzu apzīmēšanai;

14.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot šī pielikuma 14.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai. Nelieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R2, R3 un R5.

15. S17 - sargāt no degoša materiāla:

15.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri maisījumā ar degošām vielām var sprāgt vai spontāni uzliesmot;

15.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, lai pastiprinātu vielas iedarbības raksturojumu R8 un R9.

16. S18 - ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to:

16.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri uzglabājot var izdalīt gāzes;

16.2. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisku produktu apzīmēšanai, kurus uzglabājot var veidoties eksplozīvi peroksīdi;

16.3. lietošanas kritērijs - parasti lieto šī pielikuma 16.1. un 16.2.apakšpunktā minētajos gadījumos, ja pastāv risks, ka var būt nodarīts kaitējums acīm (redzei) un attiecīgā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts ir pieejams sadzīvē.

17. S20 - nedzert un neēst, darbojoties ar vielu:

17.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

17.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, arsēna un tā savienojumu, fluoracetātu apzīmēšanai, īpaši, ja attiecīgā ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts var būt pieejams sadzīvē.

18. S21 - nesmēķēt, darbojoties ar vielu:

18.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri degot var veidot toksiskas vielas;

18.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi, piemēram, halogenētu savienojumu apzīmēšanai.

19. S22 - izvairīties no putekļu ieelpošanas:

19.1. lieto visu veselībai bīstamu cietu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

19.2. lietošanas kritēriji:

19.2.1. obligāti lieto tādu šī pielikuma 19.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R42;

19.2.2. ieteicams lietot tādu šī pielikuma 19.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kurus piedāvā tirgū pulvera veidā un kuri var tikt ieelpoti, taču to ieelpošana nerada draudus veselībai.

20. S23 - izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (norāda ražotājs):

20.1. lieto visu veselībai bīstamu šķidru un gāzveida ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

20.2. lietošanas kritēriji:

20.2.1. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R42;

20.2.2. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri paredzēti izsmidzināšanai. Minētajā gadījumā papildus lieto drošības prasību apzīmējumu S38 vai S51;

20.2.3. ieteicams lietot, ja nepieciešams papildus vērst lietotāja uzmanību uz risku, ko rada ieelpošana un kas nav minēts attiecīgajā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumā.

21. S24 - nepieļaut nokļūšanu uz ādas:

21.1. lieto visu veselībai bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

21.2. lietošanas kritēriji:

21.2.1. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R43, izņemot gadījumu, ja lietots arī drošības prasību apzīmējums S36;

21.2.2. ieteicams lietot, ja nepieciešams papildus vērst lietotāja uzmanību uz risku, ko rada iedarbība uz ādu un kas nav minēts attiecīgajā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumā.

22. S25 - nepieļaut nokļūšanu acīs:

22.1. lieto veselībai bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

22.2. lietošanas kritēriji:

22.2.1. ieteicams lietot, ja nepieciešams pievērst pastiprinātu lietotāja uzmanību attiecīgās ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta iedarbībai uz acīm (redzi), ja tas nav norādīts ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumā. Var lietot, lai uzsvērtu vielas iedarbības raksturojumu;

22.2.2. ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R34, R35, R36 vai R41 un kurus var izmantot sadzīvē.

23. S26 - ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību:

23.1. lieto kodīgu un kairinošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

23.2. lietošanas kritēriji:

23.2.1. obligāti lieto tādu kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R41;

23.2.2. ieteicams lietot tādu kairinošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru vielas iedarbības raksturojums ir R36.

24. S27 - nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu:

24.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

24.2. lietošanas kritēriji:

24.2.1. obligāti lieto ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

24.2.2. ieteicams lietot tādu ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru vielas iedarbības raksturojums ir R27 un kurus izmanto rūpniecībā. Nelieto, ja ķīmiskajai vielai vai ķīmiskajam produktam ir drošības prasību apzīmējums S36;

24.2.3. ieteicams lietot tādu toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru vielas iedarbības raksturojums ir R24, kā arī sadzīvē izmantojamu kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

25. S28 - ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ... (norāda ražotājs):

25.1. lieto ļoti toksisku, toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

25.2. lietošanas kritēriji:

25.2.1. obligāti lieto ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

25.2.2. ieteicams lietot citu šī pielikuma 25.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, īpaši, ja ūdens nav piemērotākais skalošanas līdzeklis;

25.2.3. ieteicams lietot sadzīvē izmantojamu kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

26. S29 - aizliegts izliet kanalizācijā:

26.1. lieto, lai apzīmētu:

26.1.1. īpaši viegli uzliesmojošas vai viegli uzliesmojošas šķidras ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kas nesajaucas ar ūdeni;

26.1.2. ļoti toksiskas un toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus;

26.1.3. videi bīstamas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus;

26.2. lietošanas kritēriji:

26.2.1. obligāti lieto tādu videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri marķēti ar bīstamības simbolu N, ja tos paredzēts izmantot sadzīvē;

26.2.2. ieteicams lietot citu šī pielikuma 26.1.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tos paredzēts izmantot sadzīvē.

27. S30 - stingri aizliegts pievienot ūdeni:

27.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri enerģiski reaģē ar ūdeni;

27.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto īpašos gadījumos, piemēram, sērskābes apzīmēšanai, kā arī var lietot, lai papildinātu ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R14 vai tā vietā.

28. S33 - veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības:

28.1. lieto īpaši viegli uzliesmojošu un viegli uzliesmojošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

28.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kurus izmanto rūpniecībā un kuri neabsorbē mitrumu. Nelieto izmantošanai sadzīvē paredzēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

29. S35 - šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā:

29.1. lieto visu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

29.2. lietošanas kritērijs - ieteicams tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nepieciešams norādīt piemērotāko likvidācijas veidu.

30. S36 - izmantot piemērotu aizsargapģērbu:

30.1. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

30.2. lieto ļoti toksisku, toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

30.3. lieto kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

30.4. lietošanas kritēriji:

30.4.1. obligāti lieto ļoti toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

30.4.2. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R21 vai R24;

30.4.3. obligāti lieto 3.kategorijas kancerogēnu, mutagēnu un reproduk tīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, izņemot gadījumus, ja kaitīgā iedarbība izpaužas, vienīgi attiecīgo vielu vai produktu ieelpojot;

30.4.4. obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

30.4.5. ieteicams lietot tādu toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nav zināma iedarbības uz ādu LD50 vērtība, bet iespējams, ka to toksiskā ietekme izpaužas iedarbībā uz ādu;

30.4.6. ieteicams lietot tādu rūpniecībā izmantojamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var radīt kaitējumu veselībai pēc ilgstoša kontakta.

31. S37 - strādāt aizsargcimdos:

31.1. lieto ļoti toksisku, toksisku, kaitīgu un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

31.2. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

31.3. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri kairinoši iedarbojas uz ādu;

31.4. lietošanas kritēriji:

31.4.1. obligāti lieto ļoti toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

31.4.2. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R21, R24 vai R43;

31.4.3. obligāti lieto 3.kategorijas kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja kaitīgā iedarbība izpaužas, vielu vai produktu ieelpojot;

31.4.4. obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

31.4.5. ieteicams lietot tādu toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nav zināma iedarbības uz ādu LD50 vērtība, bet iespējams, ka to toksiskā ietekme izpaužas iedarbībā uz ādu;

31.4.6. ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kas kairina ādu.

32. S38 - nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus:

32.1. lieto ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

32.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto īpašos gadījumos rūpniecībā vai lauksaimniecībā, ja tiek izmantotas ļoti toksiskas vai toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti.

33. S39 - valkāt acu vai sejas aizsargu:

33.1. lieto ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

33.2. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

33.3. lieto tādu kodīgu (arī kairinošu) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri rada nopietnu acu bojājumu risku;

33.4. lietošanas kritēriji:

33.4.1. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R34, R35 vai R41;

33.4.2. obligāti lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

33.4.3. ieteicams lietot, ja nepieciešams pievērst lietotāja īpašu uzmanību riskam, ko var radīt attiecīgās ķīmiskās vielas kontakts ar acīm, ja tas nav minēts attiecīgajā vielas iedarbības raksturojumā;

33.4.4. parasti lieto izņēmuma gadījumos ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja ir to izšļakstīšanās risks un tie var viegli absorbēties uz ādas.

34. S40 - tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot ... (norāda ražotājs):

34.1. lieto visu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

34.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru savākšanai nevar izmantot ūdeni (piemēram, ja viela jāsavāc ar pulverveida sorbentu vai izmantojot piemērotu šķīdinātāju), kā arī ja ir svarīgi lietot šādu apzīmējumu no veselības aizsardzības vai drošības viedokļa.

35. S41 - ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus:

35.1. lieto tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri sadegot veido ļoti toksiskas vai toksiskas gāzes;

35.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi.

36. S42 - izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus ... (norāda ražotājs):

36.1. lieto tādu izsmidzināšanai paredzētu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var apdraudēt cilvēka veselību un drošību, ja netiek veikti piemēroti aizsardzības pasākumi;

36.2. lietošanas kritērijs - īpaši gadījumi.

37. S43 - ugunsgrēka gadījumā izmantot ... (precīzi norādīt nepiecie šamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni"):

37.1. lieto īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

37.2. lietošanas kritēriji:

37.2.1. obligāti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri kontaktā ar ūdeni vai mitru gaisu izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes;

37.2.2. ieteicams lietot īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, īpaši, ja tie nesajaucas ar ūdeni.

38. S45 - ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucē jumi, nekavē joties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrāda marķējumu):

38.1. lieto ļoti toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

38.2. lieto toksisku un kodīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

38.3. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri ieelpojot var paaugstināt jutīgumu;

38.4. lietošanas kritērijs - obligāti lieto šī pielikuma 38.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai.

39. S46 - ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu:

39.1. lieto visu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tie nav ļoti toksiski, toksiski, kodīgi vai bīstami videi;

39.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto visu bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kas nav ļoti toksiski, toksiski, kodīgi vai klasificēti tikai kā bīstami videi un ko izmanto sadzīvē, izņemot gadījumu, ja to norīšana nav bīstama (īpaši bērniem).

40. S47 - uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt ... °C (norāda ražotājs):

40.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri kļūst nestabili noteiktā temperatūrā;

40.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto īpašos gadījumos, piemēram, noteiktu organisko peroksīdu apzīmēšanai.

41. S48 - uzglabāt samitrinātu ar ... (piemērotu vielu norāda ražotājs):

41.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri izžūstot kļūst ļoti jutīgi pret dzirkstelēm, triecieniem un berzi;

41.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto īpašos gadījumos, piemēram, nitrocelulozes apzīmēšanai.

42. S49 - uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā:

42.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri ir jutīgi pret katalītisku sadalīšanos;

42.2. lietošanas kritērijs - lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri ir

10
11/2010

Lasīšana internetā neizmantojot vārdnīcu: Google Chrome pārlūkā

Neatkarīgi no tā vai valodas lietotājs valodu ir apguvis pavisam nesen, vai arī ir profesionālis, kurš savas prasmes izmanto ikdienā, arvien lasāmajos tekstos atrodas tādi vārdi, kuru nozīme nav zināma vai arī ir aizmirsusies. Vieglākus tekstus tas lasīt netraucē, taču sarežģītākus lasāmgabalus bez vārdnīcas izlasīt kļūst visai grūti. Ja teksts ir nozīmīgs, nekas cits neatliek kā izmatot drukāto vai elektronisko vārdnīcu, taču jāatzīst, ka šāds lasīšanas veids prasa daudz laika un piepūles. Ko darīt, lai atvieglotu lasīšanas procesu internetā, ja teksts ir svešvalodā?


Neatkarīgi no tā vai valodas lietotājs valodu ir apguvis pavisam nesen, vai arī ir profesionālis, kurš savas prasmes izmanto ikdienā, arvien lasāmajos tekstos atrodas tādi vārdi, kuru nozīme nav zināma vai arī ir aizmirsusies. Vieglākus tekstus tas lasīt netraucē, taču sarežģītākus lasāmgabalus bez vārdnīcas izlasīt kļūst visai grūti. Ja teksts ir nozīmīgs, nekas cits neatliek kā izmatot drukāto vai elektronisko vārdnīcu, taču jāatzīst, ka šāds lasīšanas veids prasa daudz laika un piepūles. Ko darīt, lai atvieglotu lasīšanas procesu internetā, ja teksts ir svešvalodā?

Atkarībā no izmantotās pārlūkprogrammas (Google Chrome, Mirosoft Explorer, Firefox, Safari, Opera u.c.), kuru lietojat darbā ar internetu, ir nepieciešams uzstādīt programmas papildinājumu, kas derīgs tieši jūsu izmantotajam pārlūkam.

Katram pārlūkam domātie papildinājumi tiek saukti dažādos vārdos un nedaudz atšķiras to funkcionalitāte, tāpēc par katrā pārlūkā lietojamajiem papildinājumiem tiks stāstīts atsevišķi.

Kā pirmo aplūkosim Google Chrome pārlūka paplašinājumu (extension) Auto-Translate, kurš atrodams sekojošā adresē http://ej.uz/AutoTranslate.

1. Lai uzstādītu šo paplašinājumu vienkārši jānospiež "Install" poga augstāk norādītajā adresē un paplašinājums tiks pats integrēts jūsu pārlūkā.

2. Adrešu laukā ierakstot "chrome://extensions/" (bez pēdiņām) jūs nonāksit paplašinājumu pārvaldības lapā, kur ieraudzīsiet uzinstalēto Auto-Translate paplašinājumu, kuram ir iespējams mainīt uzstādījumus (Options).

3. Piemēram, izvēloties taustiņu kombināciju Ctrl+peles kreisais dubultklikšķis un norādot valodu pāri "From: English / First: Latvian / Second: Latvian" jūs varēsit jebkurā lapā, kuras saturs ir angļu valodā, uzreiz iegūt nepieciešamā vārda tulkojumu vienkārši izmantojot šo taustiņu kombināciju. Tāpat uzstādījumos ir iespējams izveidot arī citus lietotāja profilus ar citām taustiņu kombinācijām un citiem valodu pāriem.

Šādā veidā ir iespējams ātri un viegli lasīt tekstus internetā, neizmantojot tradicionālās vārdnīcas, tā ietaupot gan laiku, gan liekas pūles.

Turpmākajos rakstos jums pastāstīsim kā šādi un līdzīgi papildinājumi darbojas arī citās lielākajās pārlūkprogrammās.

09
11/2010