Angļu-latviešu, latviešu-angļu juridisko terminu vārdnīca

 

B

 

bērna ievietošana audžuģimenē -  placing/placement of a child into a foster family
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.10.2023.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" (Regulations for Foster Families); Bērnu tiesību aizsardzības likums (Law on the Protection of the Children's Rights); Bāriņtiesu likums (Law on Orphan's and Custody Courts)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi
Atslēgvārdi: audžu ģiemene, bērns, adopcija, bāriņtiesa, audžuģimene, ievieto, ievietošana, tulkot angliski, iztulkot, pārtulot angļu valodā no latviešu valodas, pārtulkot, ievietot
Citāts: "58. Bāriņtiesa pirms bērna ievietošanas audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sniedz tai un atbalsta centram rakstisku informāciju par bērna emocionālo stāvokli, par saskarsmes kārtību ar bērna vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām personām un citiem apstākļiem, kas jāņem vērā, lai audžuģimene varētu bērnu aprūpēt."
Citāta tulkojums: "58. Prior to placing of a child into a foster family or a specialised foster family for a child with severe functional disorders an Orphan's and Custody Court shall provide written information to the foster family or specialised foster family and the support centre regarding emotional state of the child, regarding the access procedures with the parents, brothers (half-brothers), sisters (half-sisters), kin of the child or close person of the child, and other circumstances to be taken into account for the foster family to be able to take care of the child."


D

 

dzīvnieku barības aprite - circulation of animal feedingstuffs (feed)
Nozare: Vtereināro dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.10.2023.
Autors / Avots / Dokuments: Dzīvnieku barības aprites likums  (Law on Circulation of Animal Feedingstuffs) kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība" (Procedures for the Registration and Authorisation of a Feed Business)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/183720-dzivnieku-baribas-aprites-likums
Atslēgvārdi: dzīvnieku barība, aprite, veterinārija, dienests, likums, MK noteikumi, regulations, term, terminoloģija, termins, latviski, angliski, latviešu, angļu, vārdnīca, pārtulkojums, tulkojums
Citāts: "32. pants. Par iesaistīšanos dzīvnieku barības apritē bez normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt divdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit līdz divsimt piecdesmit naudas soda vienībām."
Citāta tulkojums: "Section 32. For involvement in the circulation of animal feed without the recognition or registration of a business specified in laws and regulations, a fine from ten to one hundred and twenty units of fine shall be imposed on a natural person, but a fine from twenty to two hundred and fifty units of fine - on a legal person."

 

L

 

labā ticībā (labprātīgi) bez maldības, viltus un spaidiem -
in conformity with free will (freely), without mistake, fraud or duress
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.09.2023.
Autors / Avots / Dokuments: LR Civillikums
Saites: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums un https://likumi.lv/ta/en/en/id/225418-civil-law
Atslēgvārdi: līgums, contract, agreement, likums, Civillikums, law, angliski, angļu valodā, tulkojums, iztulkot, pārtulkot, krieviski, krievu valodā, proz, vārdnīca, juridisks termins, Latvian, English, translation, translate
Citāts: "II.Gribas īstums
1440. Lai tiesisks darījums būtu spēkā, nepietiek ar to vien, ka tā dalībnieki izteic savu gribu, bet ir vēl vajadzīgs, lai šī griba būtu radusies brīvi - bez maldības, viltus vai spaidiem."
Citāta tulkojums: "II.Authenticity of Intent
1440. For a lawful transaction to be in force it shall not suffice for the participants to express their intent, but it is also necessary for the intent to originate from their own free will, without mistake, fraud or duress."
Papildu piezīmes: šķirklis krievu valodā - "выражая свободную волю, без заблуждения, обмана и принуждения"
 

V

 

valstspilsēta - State city
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 11.10.2023.
Autors / Avots / Dokuments: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (Law on Administrative Territories and Populated Areas)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, the Republic of Latvia, Latvija, Latvia, valstspilsēta, state city, angliski, angļu valodā, kā pārtulkot, kā iztulkot, vārdkopa, frāze, šķirklis
Citāts: "6) Līdz 2023. gada 30. septembrim sagatavo un iesniedz Saeimai izvērtējumu par valstspilsētu robežu grozīšanu vai to apvienošanu ar blakus esošu administratīvo teritoriju."
Citāta tulkojums: "6) By 30 September 2023, prepare and submit to the Saeima an evaluation of the modification of State city borders or their amalgamation with an adjacent administrative territory."
Papildu citāts: " 8. pants. Pilsētas
(1) Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.
(2) Latvijas Republikas pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās.
(3) Valstspilsētas ir Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils."
Papildu citāta tulkojums: "Section 8. Cities and Towns
(1) Riga is the capital city of the Republic of Latvia.
(2) Cities of the Republic of Latvia are divided into State cities and municipality towns.
(3) The State cities are Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera, and Ventspils."
Papildu piezīmes: terminu "valstspilsētas pašvaldība" angļu valodā tulko kā " local government", bet "novada pašavaldība""municipality government"
Citāts piezīmei: " Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ar Jelgavas novada pašvaldību, Liepājas valstspilsētas pašvaldība ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ar Rēzeknes novada pašvaldību un Ventspils valstspilsētas pašvaldība ar Ventspils novada pašvaldību sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē un izveido kopīgas sadarbības institūcijas civilās aizsardzības, izglītības un atkritumu apsaimniekošanas jomās, bet pēc 2022. gada 1. janvāra līdz 2029. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās domes pirmajai sēdei — arī pašvaldības mantas apsaimniekošanas, saimnieciskās darbības sekmēšanas, sabiedriskās kārtības nodrošināšanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas un bērnu tiesību aizsardzības jomās."
Piezīmes citāta tulkojums: " 25. In order to ensure the achievement of the objectives of the administrative and territorial reform, Daugavpils local government and Augšdaugava municipality government, Jelgava local government and Jelgava municipality government, Liepāja local government and Dienvidkurzeme municipality government, Rēzekne local government and Rēzekne municipality government, and Ventspils local government and Ventspils municipality government shall, after 1 July 2021, cooperate in the development of a sustainable development strategy and a development programme and establish joint cooperation authorities in the fields of civil protection, education, and waste management, but after 1 January 2022 until the first meeting of the council elected in the local government elections of 2029, also in the fields of the management of the local government property, promotion of the economic activity, ensuring public order, organisation of public transport services, and protection of children's rights."

 

 

12
09/2023