Daži sporta terminoloģijas šķirkļi1. Latvijas Sporta federāciju padome (LV) - Latvian Sports Federations Council  (EN)

Nozare: sports, fizkultūra, sertifikācija, diploms, sertifikāts, padome

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments: LSFP mājas lapa 

Saites: https://lsfp.lv/eng

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council

Citāts: "Latvian Sports Federations Council is the largest sports organisations representative in Latvia, bringing together and representing 94 recognised sports federations, 184 recognised sports types and 1915 collective members  having more than 120 000 people practising sports. It is composed of 87 sports federations, five sports sphere federations and three custom sports federations for the disabled."

 

2. Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (LV) - Certification Commission of Sports Specialists (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/id/204329-noteikumi-par-sporta-specialistu-sertifikacijas-kartibu-un-sporta-specialistam-noteiktajam-prasibam

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council, , fizkultūra, sertifikācija, diploms, sertifikāts, padome, komisija, commission, speciālists

Citāts: "Sertifikāciju un sertifikāta atkārtotu izsniegšanu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas (turpmāk – resertifikācija), izņemot šo noteikumu 26.punktā minēto gadījumu, biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome) vārdā veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (turpmāk – komisija) septiņu personu sastāvā. Komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina Latvijas Sporta federāciju padomes valde. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz piecas personas. Komisija darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

Citāta tulkojums: "Certification and reissuing of a certificate without taking certification examination (hereinafter - re-certification), except the case referred to in Paragraph 26 of this Regulation, shall be performed on behalf of the association "Sports Federation Council of Latvia" (hereinafter - Sports Federation Council of Latvia) by the Certification Commission of Sports Specialists (hereinafter - Commission) composed of seven persons. The by-law and composition of the Commission shall be approved by the Board of the Sports Federation Council of Latvia. The Commission shall have a quorum if at least five persons participate at a Commission meeting. The Commission shall operate pursuant to the Standard LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Conformity Assessment. General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons".


3. sporta treneris (LV) - sports trainer (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: latviski, angliski, LAT, ENG, tulkot, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā ir, tulkot, pātrtulkot, iztulkot, pārveidot, pārnest, lat, eng, no latviešu uz angļu, vārdnīca, vārds, termins, proz, forums, atbilde, jautājums, juridiski korekti, pareizi, angļu latviešu, uz, no, padome, council, speciālists, treneris, trainer, sport

 

4. A, B, C kategorijas sporta speciālists (LV) - Category A, B, C sports specialist (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC

Citāts: "17.4. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par atbilstību A kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;" 

Citāta tulkojums: " 17.4. has received an opinion of the relevant recognised sports federation or - if the relevant type of sport (field of activity) does not have a recognised sports federation - of the Sports Federation Council of Latvia regarding the conformity of the person to the requirements specified for a Category A sports specialist;"

 

5. sporta speciālista sertifikāts (LV) sports specialist certificate (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC, sertifikāts, sertikikācija, apliecinājums

Citāts: "1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26. janvāra noteikumiem Nr.77
Sporta speciālista sertifikāta paraugs
(Pielikums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.232)" 

Citāta tulkojums: "Annex 1
Cabinet Regulation No. 77
26 January 2010
Sample of a Sports Specialist Certificate"


6. tiesības strādāt sporta jomā (LV)  the right to work in the field of sports (EN)

Nozare: sports

Šķirkļa izvedošanas datums: 17.01.2023.

Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām (Regulations Regarding the Procedures for the Certification of Sports Specialists and the Requirements Specified for a Sports Specialist) 

Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/204329-regulations-regarding-the-procedures-for-the-certification-of-sports-specialists-and-the-requirements-specified-for-a-sports-specialist

Atslēgvārdi: sports, speciālists, kategorija, ABC, sertifikāts, sertikikācija, apliecinājums, tiesības, ar, maksa, dokuments, izziņa, apliecība, certificate

Citāts: "Noteikumi nosaka:

1.1. sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā;

1.2. sporta speciālistu sertifikācijas maksu." 

Citāta tulkojums: "1. This Regulation prescribes:

1.1. the procedures for the certification of sports specialists and the requirements specified for a sports specialist in order to acquire the right to work in the field of sports; and

1.2. the fee for the certification of a sports specialist."

 

Sadarbība: Notariāli tulkojumi

17
01/2023