Notariālā akta tulkošana


 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!Svarīgākā informācija un fakti par notariālajiem aktiem un to tulkošanu:


Kas ir notariālais akts?


● Aktus, kurus taisa zvērināts notārs un reģistrē savā zvērinātā notāra aktu grāmatā (kā arī aktu un apliecinājumu reģistrā), sauc par notariālajiem aktiem.

● Notariālā akta oriģināls ir akts, kas iekļauts notariālo aktu grāmatā. No notariālo aktu grāmatā iekļautā notariālā akta notārs pēc akta dalībnieka (piemēram, pilnvaras izdevēja) pieprasījuma var izdot notariāli apliecinātus notariālo aktu grāmatas izrakstus un norakstus.

● Notārs notariālos aktus taisa, apliecinot un apstiprinot klientu gribas izteikumus.

● Notariālie akti ir publiski jeb oficiāli dokumenti.

● Akta dalībnieki var iesniegt zvērinātam notāram projektu vai vēršas ar lūgumu pie zvērināta notāra, lai viņš/viņa to sagatavo.

● Notariālā akta tulkošana (pilnvaras, atļaujas, piekrišanas vai cita veida akta) iespējama pēc tā sagatavošanas valsts valodā. Kad notariālais akts ir sagatavots, tad to iesniedz tulkotājam notariālā tulkojuma izveidošanai un apliecināšanai. 

 

Kā tiek taisīts notariālais akts?


● Zvērināts notārs akta taisīšanas brīdī klātienē noskaidro notariālā akta dalībnieku (pilnvaras izdevēju / pilnvarotāju) gribu un darījuma noteikumus, skaidri un nepārprotami pieraksta minēto personu paziņojumus, iepazīstina dalībniekus ar iespējamām darījuma tiesiskajām sekām, lai likumu nezināšana vai pieredzes trūkums netiktu izmantots tiem par ļaunu.

● Zvērināts notārs nedrīkst taisīt notariālos aktus, kuri aizliegti ar likumu vai kuru saturs ir pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu. Ja zvērinātam notāram rodas šaubas par darījuma noteikumu spēku, viņam tas jādara zināms notariālā akta dalībniekiem, kā arī jānorāda taisāmajā notariālajā aktā.

● Ja zvērinātam notāram rodas šaubas par darījuma atbilstību likumam vai dalībnieku patiesajai gribai, viņam tas jāapspriež ar darījuma dalībniekiem. Ja darījuma dalībnieki tomēr vēlas aktu taisīt, zvērinātam notāram aktā jāieraksta gan savi paskaidrojumi, gan darījuma dalībnieku šajā sakarā sniegtie paskaidrojumi.

● Notariālais akts jāparaksta zvērināta notāra klātbūtnē.

Notariālā akta tulkošana

● No minētajiem gadījumiem atšķiras tie gadījumi, kuros zvērināts notārs apliecina tikai darījuma dalībnieku parakstu īstumu uz darījuma akta. Notariāli akti ir publiski dokumenti, bet dokumenti, uz kuriem apliecināts tikai dalībnieku parakstu īstums, atzīstami par privātiem dokumentiem. Ja notārs apliecina tikai parakstu īstumu darījumā, tad darījumu nevar uzskatīt par noslēgtu notariālā (akta) formā. Tāpat arī notārs neatbild par darījuma satura atbilstību likuma prasībām.


● Notāram kā apliecināšanu veikt tiesīgai amatpersonai, kam deleģēta valsts vara un kas darbojas kā brīvās profesijas pārstāvis, jāievēro viņa iecelšanas valstī spēkā esošo tiesību aktu normas (Normatīvie akti jeb tiesību akti ir rakstveida juridiskie akti, ko izdod kompetentas valsts iestādes un kas satur tiesību normas (vispārobligātus uzvedības noteikumus). Normatīvie akti ir konstitūcijas, likumi, noteikumi, rīkojumi u. c. dokumenti, kas satur tiesību normas). Viņš ir neatkarīgs, neitrāls un objektīvs visu darījumā iesaistīto pušu padomdevējs. Viņš vai viņa noskaidro visu iesaistīto pušu nodomus, sagatavo darījumam nepieciešamos līgumus un citus dokumentus un pārliecinās, ka līguma noteikumi atbilst likumam pilnā mērā. Notārs pārbauda, vai pusēm ir garīgās spējas un rīcībspēja, lai varētu slēgt konkrēto darījumu, un pārliecinās, ka tās ir pilnībā sapratušas visu savu nodomu un darbību juridiskās sekas.


● Zvērināts notārs, ir notārs kurš ir kompetents attiecīgajā teritorijā taisīt aktus saskaņā ar attiecīgās valsts nacionālo likumdošanu. Notārs ir valsts amatpersona, kam dots valsts varas deleģējums, lai piešķirtu notariālu spēku saviem taisītajiem aktiem, nodrošinot to saglabāšanu, pierādījumu spēku un izpildu spēku.


● Neitrālā, bet aktīvā veidā dodot pusēm padomus, kā arī taisot no tiem izrietošos notariālos aktus, notāra darbības tādejādi nodrošina tiesību subjektam viņam nepieciešamo juridisko drošību.


● Taisot notariālo aktu, darījuma pusēm (vai pušu pārstāvjiem) ir jāatrodas notāra klātbūtnē fiziski. Notārs sniedz palīdzību un padomu, pārbauda akta dalībnieku identitāti, rīcībspēju, gribas izteikumu nozīmi, kā arī nodrošina likumības pārbaudi.


● Notāram ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz savu saraksti, lietu glabāšanu un aktu arhivēšanu, neatkarīgi no dokumenta veida (papīra vai elektroniskā formātā) saskaņā ar katrā valstī spēkā esošajiem noteikumiem.


● Aktos  notārs raksta savu amata nosaukumu, vārdu un uzvārdu, ar kādu viņam/viņai ir tiesības praktizēt atbilstoši likumdošanai, kā arī savu prakses vietu.


● Ja notārs konstatē, ka akts, ko viņam lūdz taisīt, ir saistīts ar jebkāda veida kriminālām darbībām, viņam ir jāatsakās no šīs darbības veikšanas un par to jāziņo saskaņā ar likumdošanā noteikto kārtību attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm.


● Tiesības taisīt aktu ir tikai notāram, kuram ir tiesības praktizēt konkrētajā terotoriālajā apgabalā.


● Zvērinātam notāram jāved:

1) reģistri visiem viņa taisītajiem aktiem un apliecinājumiem;

2) notariālo aktu grāmata papīra formā taisītiem notariālajiem aktiem un notariālo aktu grāmata elektroniskā formā taisītiem notariālajiem aktiem.


● Uz visiem aktiem un apliecinājumiem zvērinātam notāram jāuzspiež savs zīmogs vai, ja attiecīgo dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, jāpievieno laika zīmogs (timestamp).


● Izņemot likumā norādītos gadījumus, akti un apliecinājumi jāraksta valsts valodā, naudas summas jānorāda Latvijā spēkā esošā valūtā.

 

Notariālā akta tulkošana


● Notariāli apliecināts tulkojums ir tulkojums, kuru ar savu parakstu apliecina kvalificēts tulkotājs, bet tulkotāja parakstu apliecina zvērināts notārs. Šādu tulkojumu nepieciešamība ir paredzēta daudzos normatīvajos aktos. Zvērināts notārs pārliecinās par tulkotāja kvalifikāciju veikt tulkojumu, kā arī brīdina par tulkotāja atbildību par apzināti nepatiesu un/vai nepareizu tulkojumu saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 300. un 302. pantu.


● Latvijas Republikas normatīvie akti neparedz prasību iesniegt zvērināta tulkotāja apliecinātu tulkojumu, jo šāda oficiāla institūra LR nav, taču daudzviet normatīvajos aktos (Komerclikumā, Zemesgrāmatu likumā u. c.) ir atrodama prasība pēc notariāli apliecināta tulkojuma. Šī prasība tiek izpildīta, ja pie oriģinālā dokumenta tiek pievienots tulkojums, ko apliecina tulkotājs, kura parakstu savukārt apliecina zvērināts notārs.


● Pie notariāliem aktiem tiek pieskaitītas (bērnu izceļošanas no valsts) piekrišanas, pilnvaras, pilnvarojuma akti, atļaujas un tamlīdzīgi noformēti dokumenti akta formā. Notariāli apliecināta piekrišana nepieciešama, piemēram, gadījumā, ja bērnam jāšķērso Latvijas robeža patstāvīgi bez vecākiem, piemēram, dodoties uz sacensībām, nometni, koncertu u.tml. vai kopā ar kādu pavadošo personu / pieaugušo - treneri, skolotāju, tūrisma grupas vadītāju utml. Šāda notariālā akta tulkošana un tā notariāla apliecināšana var aizņetm 1-3 darba dienas no dokumenta pasūtījuma apstiprināšanas brīža.


Kontakti:
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

14
12/2022