Pieņemti grozījumi Notariāta likumā attiecībā uz dokumentu atvasinājumu apliecināšanas kārtību


Zvaniet mums pa tālruni (+371) 25904727, vai rakstiet uz info@rigastulki.lv, lai uzzinātu precīzas tulkošanas, legalizēšanas un/vai notariāli apstiprinātu tulkojumu pakalpojumu cenas un darba izpildes termiņus

 

Līdz 2019. gada 1. janvārim Latvijā spēkā bija kārtība, saskaņā ar kuru zvērināti notāri notariālus norakstus taisīja pilnīgi visām iesniegtā dokumenta lapām. Nebija iespējams taisīt notariālu kopiju jeb norakstu atsevišķai dokumenta daļai (piemēram, tikai pases 1. lapai). Šie ierobežojumi radīja virkni sarežģījumu un pārpratumu - klientiem nācās taisīt notariālas kopijas pat tādām dokumentu daļām/lappusēm, kuras bija pilnīgi tukšas, kā arī par to norēķināties likumā noteiktajā kārtībā. Turklāt kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) stāšanās spēkā parādījās vēl viens vērā ņemams aspekts, kurš nonāca pretrunā ar minēto kārtību, proti, parādījās riski, ka taisot norakstus pilnīgi visām dokumentu lapām tiek pārkāptas datu subjekta tiesības (piemēram, trešajām pusēm nevajadzīgi izpaužot tādus svarīgus datus kā ģimenes stāvokli, mantisko stāvokli, tiesas spriedumu konstatējošās daļas, utml.). Šīs problēmas radīja sarežģījumus ne tikai pašiem klientiem, bet arī tulkojumu birojiem, kuri sniedza notariālu tulkojumu pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.

Pases izraksta notariāla tulkošana

Pēc minētās problēmas izklāsta Latvijas Zvērinātu notāru padomei (LZNP), 2018. gadā tika saņemt atbilde, ka problēma ir apzināta un Tieslietu ministrijā notiek darbs, lai šo kļūmīgo kārtību mainītu. Kā redzams LR oficiālā laikraksta Latvijas vēstnesis oficiālajā publikācijā Nr.: 2018/225.26, kurā publicēti Grozījumi Notariāta likumā, minētā likuma IX. nodaļā veikti tādi grozījumi, kuri no 2019. gada 1. janvāra piešķir zvērinātam notāram tiesības apliecināt jebkādus dokumentu atvasinājumus (norakstus, kopijas, izrakstus) un tulkojumus. Grozītās normas dod tiesības veidot atvasinājumu - dokumenta izrakstu, kad pasūtītājam vajadzīgs atvasinājums nevis no visa dokumenta, bet tikai no kādas tā daļas (piemēram, pases galvenās lapas, darba grāmatiņas aizpildītajām lappusēm, utml.). Saskaņā ar Notariāta likuma 77.1 pantu dokumenta izrakstu var izgatavot pārrakstot vai nokopējot nepieciešamo dokumenta daļu.

Kopsavilkums

Sākot no šī gada sākuma (01.01.2019.), sniedzot tulkošanas pakalpojumus un veidojot notariāli apliecinātus tulkojumus, tulkojumus iespējams šūt klāt pie 1) dokumenta oriģināla 2) notariālas kopijas/noraksta 3) notariāla izraksta, t.i. tos šujot klāt pie atsevišķas/nepieciešamās dokumenta daļas. Tulkojuma piestiprināšana pie noraksta, kurš taisīts no pilnīgi visām dokumenta lapām, vairs nav obligāta. Šāda kārtība turpmāk atvieglos tulkojumu biroju pakalpojumu sniegšanas kārtību - bet klientiem tas daudzos gadījumos nozīmēs naudas un pat laika ekonomiju.


AV: notariāls izraksts, notariāls noraksts, notariāla kopija, noraksta apliecinājums, kopijas apliecinājums, izraksta apliecinājums, notariāls izraksts, notariāla izraksta tulkojums, izraksta notariāls tulkojums 

Zvaniet mums pa tālruni (+371) 25904727, vai rakstiet uz info@rigastulki.lv, lai uzzinātu precīzas tulkošanas, legalizēšanas un notariāli apstiprinātu tulkojumu pakalpojumu cenas un darba izpildes termiņus

09
01/2019