Saīsinājumi un akronīmi drošības datu lapās (DDL)


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkojot drošības datu lapas (DDL), tulkotājiem bieži nākas sakarties ar dažādiem saīsinājumiem un akronīmiem.

Populārāko DDL saīsinājumu un akronīmu atšifrējumi / tulkojumi latviešu valodā ir sekojoši:

Flam. Liq. — Uzliesmojošs šķidrums
Skin Irrit. — Ādas kairinājums
Aquatic Chronic — Pastāvīga un kaitīga iedarbība (ūdens vidē)
Asp. Tox. — Briesmas aspirācijas gadījumā
STOT SE — Īpaša toksicitāte orgāniem - vienreizēja pakļautība – narkotiska ietekme

DOT — ASV Transportēšanas departaments
IATA — Starptautiskā gaista transporta asociācija
ACGIH — Valdības rūpnieciskās higiēnas speciālistu Amerikas konference
NFPA — Nacionālā ugunsdrošības asociācija (ASV)
HMIS — Bīstamu vielu identifikācijas sistēma (ASV)AC — Artikula kategorijas
acc., acc. to — atbilstoši, saskaņā ar
ADR — Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Eiropas līgums par Bīstamu preču pārvadāšanu pa ceļiem)
AOEL — Pieļaujamais arodekspozīcijas līmenis
AOX — Adsorbējami organiski halogēna savienojumi
approx. — apmēram
Art., Art. no. — Artikula numurs
ATE — Akūtas toksicitātes aprēķins saskaņā ar Regulu (EC) 1272/2008 (CLP)
BAM — Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Materiālu izpētes un testēšanas federālais institūts, Vācija)
BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Darba drošības un veselības federālais institūts, Vācija)
BCF — Biokoncentrācijas faktors
BGV — Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (= Avāriju prevencijas noteikumi)
BHT — Butilhidroksitoluols (= 2,6-Di-t-butil-4-metil-fenols)
BMGV — Bioloģiskā monitoringa vērtība (EH40, UK)
BOD — Bioķīmiskās skābekļa prasības
BSEF — Broma zinātnes un vides forums
bw — ķermeņa svars
CAS — Ķīmiskās identifikācijas dienests
CEC — Eiropas koordinācijas padome degmaisījumu, smērvielu un citu šķidrumu pārbaužu attīstīšanai
CESIO — Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques (Vielu un to organisko starpproduktu Eiropas komiteja)
CIPAC — Starptautiskā pesticīdu analīzes padome
CLP — Klasificēšana, marķēšana un iepakošana (REGULA (EC) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu)
CMR — Kancerogēns, mutagēns, toksisks reproduktīvai veselībai
COD — Ķīmiskās skābekļa prasības
CTFA — Kosmētikas, parfimērijas un smaržu asociācija
DMEL — Atvasinātais minimālais iedarbības līmenis
DNEL — Nepārkapjamais arodekspozīcijas slieksnis
DOC — Izšķīdis organisks ogleklis
DT50 — Dzīves ilgums - 50% samazinājums no sākotnējās koncentrācijas
DVS D — Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (= Vācijas metināšanas saistīto tehnoloģiju asociācija)
dw — saussvars (masa absolūti sausā stāvoklī)
e.g. — piemēram (saīsinājums no latīņu valodas 'exempli gratia')
EC — Eiropas Kopiena
ECHA — Eiropas Ķīmijas aģentūra
EEA — Eiropas Ekonomiskā zona
EEC — Eiropas Ekonomikas kopiena
EINECS — Eiropas zināmo komerciālo ķīmisko vielu uzskaite
ELINCS — Eiropas reģistrēto ķīmisko vielu saraksts
EN — Eiropas normas
HET-CAM — Vistas olas tests – Vaskulāra membrāna
HGWP — Halogēnu un oglekļa globālās sasilšanas potenciāls
IARC — Starptautiskā vēža izpētes aģentūra
IATA — Starptautiskā gaista transporta asociācija
IBC — Lielgavarīta tvertne
IBC (Code) — Starptautiska ķimikāliju lielgabarīta transportēšana (Kods)
IC — Aizliegtā koncentrācija
IMDG-code — Starptautiskais jūras kods bīstamām kravām
incl. — ieskaitot, to skaitā
IUCLID — Starptautiskā vienotā ķīmiskās informācijas datubāze
LC — Nāvējoša koncentrācija
LC50 — Nāvējoša koncentrācija, nāvējoši 50 % gadījumu
LCLo — Zemākā publicētā nāvējošā koncentrācija
LD — Ķīmiskās vielas letālā doza
LD50 — Letālā doza, nāvējoši 50 % gadījumu
LDLo — Zemākā letālā doza
LOAEL — Zemākais novērotais nelabvēlīgas ietekmes līmenis
LOEC — Zemākais novērotais koncentrācijas līmenis ar negatīvu ietekmi
LOEL — Zemākais novērotais negatīvas ietekmes līmenis
LQ — Ierobežoti apjomi
MARPOL — Starptautiska konvencija jūras piesārņošanas nepieļaušanai (no kuģiem)
n.a. — Nav piemērojams
n.av. — Nav pieejams
n.c. — Nav pārbaudīts
n.d.a. — Dati nav pieejami
NIOSH — Darba drošības un veselības nacionālais institūts (ASV)
NOAEC — Nav novērota nelabvēlīga koncentrācija
NOAEL — Nav novērots nelabvēlīgs līmenis
NOEC — Nav novērota ietekmējoša koncentrācija
NOEL — Nav novērots ietekmējošs līmenis
ODP — Ozona noplicināšanas potenciāls
OECD — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
org. — organisks
PAH — Policiklisks aromātisks ogļūdeņradis
PBT — Pastāvīgs, bioakumulatīvs un toksisks
PC — Ķīmiskā produkta kategorija
PE — Polietilēns
PNEC — Paredzētās ietekmes koncentrācija
POCP — Fotoķīmisks ozona radīšanas potenciāls
ppm — daļiņas uz miljonu
PROC — Procesa kategorija
PTFE — Politetrafluoretilēns
REACH — Ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana
(REGULA (EC) Nr. 1907/2006 par Ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu)
REACH-IT — Saraksta-Nr. 9xx-xxx-x numurs tiek piešķirts automātiski, piemēram, veicot reģistrāciju bez CAS numura vai cita skaitliska identifikatora. Saraksta numuriem nav juridiskas nozīmes, tie ir tikai tehniski identifikatori, lai palīdzētu apstrādāt datus REACH-IT.
RID — Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Starptautisko bīstamo dzelzceļa kravu regulējums)
RRN - REACH reģistrācijas numurs
SADT — Pašpaātrinoša sadalīšanās temperatūra
SAR — Struktūra, aktivitāte, mijsaistība
SU — Pielietošanas sektors
SVHC — Paaugstinātas bīstamības vielas
Tel. — Tālrunis
ThOD — Teorētiskās skābekļa prasības
TOC — Kopējais organiskā oglekļa daudzums
TRGS — Technische Regeln für Gefahrstoffe (=Bīstamo vielu tehniskie noteikumi)
UN RTDG — Apvienoto Nāciju rekomendācijas bīstamu preču transportēšanai
VbF — Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Viegli uzliesmojošu vielu regulējums (Austrija))
VOC — Viegli gaistoši organiski savienojumi
vPvB — Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs
WEL-TWA — Arodekspozīcijas robežvērtība - Ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtības (8-stundu TWA (= vidējais mērītais laiks) atsauces periods)
WEL-STEL — Arodekspozīcijas robežvērtība - Īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtības (15-minūšu atsauces periods) (EH40, UK).
WHO — Pasaules Veselības organizācija
wwt — Svars, produktam saturot mitrumu

Atslēgvārdi: latviski, angliski, angļu, franciski, franču, vāciski, vācu, tulkojums, tulkošana, DDL, akronīmi, saīsinājumi, frāzes, atšifrējumi

Saistītie raksti:
 

Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa

https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-1-dala/
 

Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-2-dala/


Riska frāzes latviešu valodā

https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/riska-frazes/

 

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU terminu vārdnīca

https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/tulko%c5%a1anas-biroja-rigas-tulki-LATVIESU-ANGLU-terminu-vardnica/


"RĪGAS TULKI" IR PROFESIONĀLS TULKOJUMU BIROJS. RAKSTISKI, MUTISKI, NOTARIĀLI APSTIPRINĀTI TULKOJUMI. ZVANI 25904727 VAI RAKSTI INFO@RIGASTULKI.LV, LAI SAŅEMTU TŪLĪTĒJU BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU UN PRECĪZAS TULKOJUMA IZMAKSAS!

17
10/2014