Svešvārdu un citvalodu īpašvārdu pareizrakstība latviešu valodā

 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Īpašvārds ir ir lietvārds, kurš īpaši izcelts citu līdzīgu lietvārdu saimē. Savukārt īpašvārda atveide ir noteiktas valodas īpašvārdu rakstība citā valodā saskaņā ar šīs citas valodas gramatisko sistēmu (pareizrakstības jeb ortogrāfijas, kā arī pareizrunas jeb ortoepijas likumiem).

Latviešu valodā starptautisku īpašvārdu atveide (izruna un rakstība) tiek balstīta oriģinālvalodas izrunā un rakstībā.

Galvenos principus citvalodu īpašvārdu atdarināšanai latviešu valodā (īpašvārdu rakstībai latviešu ortogrāfijā jeb pareizrakstībā un izrunai latviešu ortoepijā jeb pareizrunā) ir izstrādājis valodnieks Jānis Endzelīns un tie ir sekojoši:

1) citvalodu īpašvārdu rakstībai latviešu valodā pēc iespējas pilnīgāk jāatspoguļo atveidojamā vārda izruna oriģinālvalodā, t.i., ievērojot tā fonētisko skanējumu;
2) citvalodu īpašvārdu rakstībā jālieto latviešu alfabēta burti (ar fonētisko saturu, kāds šiem burtiem ir latviešu valodā);
3) atdarinātajiem īpašvārdiem, kad vien iespējams, jābūt lokāmiem latviešu valodā (t.i., jābūt gramatizējamiem).

Tomēr neskatoties uz augstāk minētajiem principiem dažādu īpašvārdu pārnešana no svešvalodas latviešu valodā tulkotājiem ne vienmēr ir viegls uzdevums, jo definētie principi ir visai plaši un nereglamentē visas iespējamās nianses. Šī iemesla pēc īpašvārdu atveide latviešu valodā reizi no reizes var atšķirties atkarībā no tā, no kuras svešvalodas īpašvārds tiek pārnests latviešu valodā un kuri gramatiskie principi tiek ņemti vērā.


 

Īpašvārdu atveides metodes latviešu rakstībā:

 

Īpašvārdu lokalizēšana


Lokalizēšana ir svešvalodas īpašvārdu aizstāšana ar atbilstošu latviešu valodas vārdu (piemēram, angļu George - Juris). Šī metode tika plaši izmantota pirms LPSR izveides, tagad to vairs neizmanto, izņemot daiļliteratūras tulkojumos. Tāpat šī metode vēl arvien tiek saglabāta monarhu vārdu atveidē. Pie lokalizācijas pieskaitāma arī īpašvārdu tulkošana, ko plaši izmanto daiļliteratūras tulkojumos (Harald Blatand - Haralds Zilzobis, utml.). Tāpat lokalizēšanu izmanto cilvēku vārdu atveidē, kad latviešu valodā tradicionāli tiek lietotas fonētiski līdzīgas šī vārda formas: krievu Виталий - Vitālijs, Ирэн - Irēna; zviedru Erik - Ēriks. Šim metodes izmantojumam ir ieteikuma raksturs un tā nav uzskatāma par normu. Šāda veida lokalizēšanai netiek pakļauti uzvārdi.
 

Oriģinālrakstības saglabāšana


Oriģinālrakstība (rakstība oriģinālajā valodā vai latīņu alfabēta transliterācijā) ir jāsaglabā sekojošām īpašvārdu grupām:

1) Mediju aģentūru, izdevumu nosaukumos (Reuters).
2) Sporta komandu nosaukumos (Barcelona).
3) Zīmolu nosaukumos (Mercedes Benz).
4) Starptautisku organizāciju nosaukumos un saīsinājumos jeb abreviatūrās (ES, EDSO, ANO).
5) Politisko un sabiedrisko organizāciju nosaukumos (Greenpeace).
6) Augu šķirņu nosaukumos (Taxus cuspidata).
7) Skaņdarbu nosaukumos (Yellow submarine).

Atveidojot personvārdus un ģeogrāfiskos nosaukumus šī metode NETIEK izmantota.
 

Transkribēšana


Personvārdu un ģeogrāfiskos nosaukumu atveide latviešu valodā notiek izmantojot fonētisko transkribēšanu.
Citvalodu skaņu valodas vienības ņemot vērā zināmas sakarības tiek attiecinātas uz latviešu valodā lietotajām skaņu valodas vienībām. Skaņu valodas vienību pārnešanas mehānisms nav visaptverošs. Atsevišķos gadījumos vienas un tās pašas skaņas dažādās valodās latviski var tikt atveidotas dažādi, kas lielākoties ir saistīts ar fonēmu atšķirībām šajās valodās vai atveides tradīciju no konkrētās valodas (piemēram, Īzaka Ņūtona vārda atveide). Bieži vien katras konkrētās valodas atveidē fonētiskā metode tiek kombinēta arī ar pārējiem atveides mehānismiem. Piemēram, šāda veida izņēmums ir ASV sastādīta viesuļvētru nosaukumu saraksta tulkošana latviešu valodā. Kā redzams zemāk pievienotajā video sižetā, valodnieki tulkojot jau minēto sarakstu, iesaka nevis izmantot transkribēšanas metodi, bet gan tās modificēto variantu - t.i., tiek rekomendēts tulkot viesuļvētru vārdus saglabājot latviskojumā vismaz to pirmos burtus saskaņā ar transliterēšanas metodi (Irene - Irēna, nevis Airīna).
 

Transliterēšana


Grafiskā transliterēšana (vienas valodas rakstības vienību pārlikšana citas valodas alfabētā pēc noteiktas sistēmas) īpašvārdu atveidošanā latviešu valodā netiek praktizēta, izņemot gadījumus, kad latviski jāatveido vārdi, kas oriģinālvalodā veidoti no nelatīņu alfabētu rakstzīmēm.Bez šīm metodēm īpašvārdu atveidē latviešu valodā vēl iespējams pielietot precedenta metodi un radošo metodi. Pirmo var izmantot, kad konkrētajā valodu pārī nav izstrādāta atveides sistēma, bet otro, kad kombinējot fonētisko un lokalizēšanas metodi, nepieciešams panākt māksliniecisku efektu (piemēram, tulkojot daiļliteratūras darbu).

AVOTS: http://lv.wikipedia.org/wiki/Vikip%C4%93dija:%C4%AApa%C5%A1v%C4%81rdu_atveido%C5%A1ana

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

21
09/2011