Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU terminu vārdnīca

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Vārdnīca satur nosaukumus, nozīmes vai terminus, kuri līdz šim nav tikuši iekļauti citās populārajās vārdnīcās
(TILDE, GOOGLE, BING, Akadēmiskajā terminu datubāzē AkadTerm, VVC terminu vārdnīcā, u.c.).

Elektroniskās vārdnīcas izveidošanas datums: 17-01-2017


Lai ātri un precīzi atrastu nepieciešamo šķirkli, izmanto sava internetpārlūka meklēšanas funkciju: 'CTRL + F'

Saistītie raksti:


●  "Rīgas tulki" ANGĻU > LATVIEŠU vārdnīca


Terminu "nodaļa", "pants", "daļa", "punkts", "apakšpunkts" tulkošana angļu valodā


Latvijas administratīvi teritoriālo vienību oficiālie nosaukumi angļu valodā


Administratīvo vienību tulkošana franču un vācu valodās


● Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-1-dala/


● Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-2-dala/


● Riska frāzes latviešu valodā https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/riska-frazes/


● Saīsinājumi un akronīmi drošības datu lapās (DDL) https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/saisinajumi-un-akronimi-drosibas-datu-lapas-ddl/


● Latvijas Republikas ministriju oficiālie nosaukumi franču valodā https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/latvijas-republikas-ministriju-oficialie-nosaukumi-francu-valoda/

 

● Uzņēmumu vai komersantu veidi Latvijā un to nosaukumu tulkošana angļu valodā https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/uznemumu-vai-komersantu-veidi-latvija-un-to-nosaukumu-tulkosana-anglu-valoda/

 

 

A


aizgādība - custody
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 28.02.2019.
Autors / Avots / Dokuments: LR Civillikums
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=90223
Atslēgvārdi: civillieta, prasība, prasītājs, atbildētājs, tiesa, šķiršanās, divorce, lēmums, aizgādība, custody, bērns, bērni, nepilngadīgi, nepilgadīgs, nepilgadīga, tiesības, spriedums.
Citāts: "177. Līdz pilngadības sasniegšanai (219.p.) bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu."
Citāta tulkojums angļu valodā: "177. Until reaching age of majority (Section 219), a child is under the custody of his or her parents. Custody is the rights and duties of parents to care for the child and his or her property and to represent the child in his or her personal and property relations. Care for a child means his or her care, supervision and the right to determine his or her place of residence."
 

apakšspecialitāte - sub-speciality ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.431 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"
(Cabinet Regulation No. 431 Adopted 23 December 1997 "Procedures for Certification of Medical Practitioners")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, LR, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Health Inspectorate, sertifikācija, sertifikāts, certificate, nezinu kā iztulkot, nemāku pārtulkot, angļu, eng, pase, passport, tehniskā, tehniski, technical
Definīcija: pamatspecialitātes (primary specialization) šaurāka joma.

 

apgrūtināt ar lietu tiesaībām - to encumber with property rights  
Nozare: Juriskisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: apgrūtināt, apgrūtinājums, lietu tiesības, to encumber with, property rights, real property, real estate, Russian, Lithuanian, kā pateikt, kā var pateikt, izteikt, apzīmēt, pārnest, attēlot, atveidot, pātulkot, tulkot, iztulkot, svešavalodā, angļu valodā, krieviski, termini, terminu vārdnīca, juridikso terminu vārdnīca, nozares, nozare, tulkošanas pakalpojumi

 

aprakstošā daļa - descriptive part 
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Tiesnešu disciplinārās atbildības likums (Judicial Disciplinary Liability Law)
Saite:  https://likumi.lv/ta/en/en/id/57677-judicial-disciplinary-liability-law
Atslēgvārdi: apraksts, tiesas lēmums, tiesas spriedums, tiesas nolēmums, rīga, Riga, aprakstīt precizēt, kā, tulkot, latviski, angliski, un, vārdformu, forma, frāzi, izteikumi, izteicienu, izvilkumu, šķirkli, vārdu savienojumu, tēma, tematisks, profesionālā valoda, vārdi, frāzes, teikumi, sentences. 


atbrīvot no darba - dismiss
Nozare: Medicīna, izglītība, juridisprudence
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 04.10.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Izglītības likums
Saite:  https://likumi.lv/doc.php?id=50759
Citāts: "Pieņem darbā un atbrīvo no darba Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu (izņemot augstskolu) vadītājus."
Citāta tulkojums: "Hire and dismiss heads of educational institutions (except institutions of higher education) subordinated to the Ministry of Education and Science."
Atslēgvārdi: atbrīvot, atlaist, atbrīvot no darba, atlaist no darba, izbeigt lietu, darba attiecības, nbodarbinātība, darba vietas maiņa, izziņa, certificate, nevaru atrast, kur atrast. kā var atrast, kur meklēt, meklēju, searching, nezinu kur meklēt, kur lai meklēju, nav atrodams, atrodama, atrodami, nav iekļauts, nav tulkots, netulko, netulkojams, noliegums, atteikums, atteica, neuzrādīja.
 

atdures sindroms - impingement syndrome 
Nozare: Medicīna
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 22.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Shoulder Impingement Syndrome
Saites: https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/impingement-syndrome#1
Citāts: "Shoulder impingement syndrome is a common cause of shoulder pain. It occurs when there is impingement of tendons or bursa in the shoulder from bones of the shoulder. Overhead activity of the shoulder, especially repeated activity, is a risk factor for shoulder impingement syndrome. Examples include: painting, lifting, swimming, tennis, and other overhead sports. Other risk factors include bone and joint abnormalities. With impingement syndrome, pain is persistent and affects everyday activities. Motions such as reaching up behind the back or reaching up overhead to put on a coat or blouse, for example, may cause pain. Over time, impingement syndrome can lead to inflammation of the rotator cuff tendons (tendinitis) and bursa (bursitis). If not treated appropriately, the rotator cuff tendons can start to thin and tear."
Atslēgvārdi: Lb. pleca locītavas artroskopija, rotatoru aproces fiksācija, lb. pleca locītavas hronisks stdures sindroms, chronic impingement syndrome of the right shoulder joint, pacients, ārstēšana, klīniskā diagnoze, rekomendācijasārsts, izmkelējumi, operācija, bojājums, imobilizācija, kontrole, ķirurgs, chronic impingement syndrome of the right shoulder joint, samage of the rotator cuff (MSSP, MISP, MSSC), degenerative damage of LBH, 3rd-level SLAP damage


Tulkošanas biroja Rīgas tulki LATVIEŠU  ANGĻU terminu vārdnīca

atstādināšana no amata pienākumu izpildes -  suspension from the fulfilment of [official] duties
atstādināt no amata - to suspend from [official] duties

Nozare: Jurisprudence
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments:  Valsts civildienesta likums
Saites:  https://likumi.lv/doc.php?id=10944
Citāts: "Ja attiecībā pret ierēdni kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums vai pret viņu ir uzsākta kriminālvajāšana, iestādes vadītājs var atstādināt ierēdni no amata pienākumu izpildes, apturot darba samaksas izmaksu par turpmāko laiku no atstādināšanas dienas."
Citāta tulkojums: " The head of an institution may suspend a civil servant from performance of the duties of a position, suspending the payment of work remuneration for the period subsequent to the date of suspension, if detention has been applied as a security measure or criminal prosecution has been initiated against the civil servant."

atšķirīgas attieksmes aizliegums - the prohibition of differential treatment
Nozare: Jurisprudence
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments:  Likums par Par sociālo drošību / Darba likums
Saites:  https://likumi.lv/ta/id/36850-par-socialo-drosibu / https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
Citāts: "Sociālās drošības sistēma darbojas saskaņā ar šādiem pamatprincipiem: 1) atšķirīgas attieksmes aizliegums;"
Citāta tulkojums: "The social security system shall operate in accordance with the following basic principles: 1) the prohibition of differential treatment;"
Citāts: "Atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka dzimuma ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums, kas ir samērīgs ar tā rezultātā sasniedzamo tiesisko mērķi."
Citāta tulkojums: " Differential treatment based on the gender of an employee is permitted only in cases where a particular gender is an objective and substantiated precondition, which is adequate for the legal purpose reached as a result, for the performance of the respective work or for the respective employment."

atstāt spēkā - to retain in force, to leave in force 
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Valsts valodas centra izstrādātie sociālo jautājumu, socioloģijas un statistikas termini
Saites:  https://termini.gov.lv/kolekcijas/3/skirklis/761
Citāts: "Until further measures of coordination have been taken, the Kingdom of Denmark may however retain in force its legislation restricting the free disposal of assets built up by insurance undertakings to cover pensions payable under compulsory insurance against industrial accidents.."
Autors / Avots / Dokuments:  Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments
Saites: https://likumi.lv/ta/id/219493-karaviru-un-zemessargu-militaras-disciplinas-reglaments
Citāts: "The Board of Appeals is entitled to reject the application and leave the disciplinary punishment imposed by the commander (superior) in force;"
Citāta tulkojums: "Apelācijas komisija ir tiesīga noraidīt iesniegumu un atstāt spēkā komandiera (priekšnieka) uzlikto disciplinārsodu;"

 

atvaļinājuma nauda -  annual leave payment
Nozare: Darba tiesības
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Darba likums
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Citāts: "73.pants. Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma apmaksa
Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā."
Citāta tulkojums: "Section 73. Payment of Annual Paid Leave and Supplementary Leave
An employer has a duty to disburse and employee average earnings for the period when the employee is on annual paid leave or supplementary leave."

 

atzinības raksts -  certificate of gratitude
arī: pateicības raksts - a thank-you certificate
Nozare: Valsts pārvalde, izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 30.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments:  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
(Law On the Career Course of Service of Officials with Special Service Ranks Working in Institutions of the System of the Ministry of the Interior and the Prisons Administration)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=138750
Atslēgvārdi: atzinības raksts, certificate of gratitude, bakalaura darbs, Latvijas universitāte, LU, zinātniskā vadītāja, assoc, asoc, prof, rektors, Rīga, Riga, apbalvojums, apbalvojumi, amatpersona, official, par priekšzīmīgu, labiem rezultātiem, pateicība, goda raksts (certificate of honour), krūšu zīme (nozīme) (lapel badge (insignia)), piezīme, atvaļinājums, award, granting, Estonian
Citāts: "Darba devēja darbiniekam piešķirts apbalvojums (arī atzinības raksts, goda raksts, pateicības raksts, diploms, medaļa, piemiņas kauss), kam nav atlīdzības nozīmes rakstura, bet ir morāla novērtējuma raksturs."
Citātat tulkojums: "An award granted to an employee by the employer (also a certificate of gratitude, a certificate of honour, a thank-you certificate, a diploma, a medal, a memorial cup), which does not have a nature of remuneration, but the nature of moral appreciation."
Skaidrojums (tezaurs.lv): atzinība -as, s.; parasti vsk. 1. Pozitīvs novērtējums (kas parasti ir izteikts vārdos vai apbalvojuma veidā).

 

atzīšanas apliecība - certificate of recognition  
Nozare: Juridisko tekstu tulkošana
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
(Regulations Regarding the Institutions that Issue Certificates of Recognition in the Regulated Professions for Professional Qualifications Acquired in Foreign States)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=147108
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/jaunumi/publikacijas/faktu-lapas/informativais-buklets-treso-valstu-pilsonu-iecelosana-un-uzturesanas-lv-saistiba-ar-nodarbinatibu.pdf
Atslēgvārdi: pārtika, uzņēmums, apliecība, certificate, Eiropa, sociālais fonds, ES, kvalifikācija, recognition, lauksaimniecība, agriculture, translations, likumi, noteikumi, regulations, kā tulkot angliski, kā iztulkot angliski, hugo, kāds ir angliskais tulkojums, Polish, likumīgs, likumisks, legāls, oficiāls, legalizēts, apliecināts, apstiprināts.

augstākās profesionālās izglītības diploms - diploma of professional higher education
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.11.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (Regulations regarding the State Standard for First Level Professional Higher Education)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=6397
Atslēgvārdi: augstākās profesionālās izglītības diploms, diploma of professional higher education, Rīga, dome, faklutāte, lēmums, kvalifikācija, rektors, domes priekšsēdētājs, z.v., L.S., LV, EN, tulkošana, tulkojums, Prime Minister, Minister for Education and Science.
Citāts: "Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem izglītojamais, kurš apguvis programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 - "gandrīz viduvēji". (MK 29.05.2007. noteikumu Nr.347 redakcijā)"
Citātā tulkojums: "A diploma regarding first level professional higher education, that also attests to the acquired fourth level of professional qualification, shall be received by a student who has acquired the programme and passed a qualification examination, obtaining an evaluation therein that is not less than 4 – “almost average”.


Ā


ārsta diploms - diploma of medical doctor
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 14.01.2019.
Autors / Avots / Dokuments: https://www.rsu.lv/en/alla-rivkina?page=4
Saites: https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/kvalifikacija/arsta-grads-medicina-rsu/
https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/qualification/arsta-grads-medicina-rsu/
Atslēgvārdi: ārsta diloms, rsu, Latvian Academy of Medicine, RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY, Faculty of Medicine, DEGREE OF A MEDICAL DOCTOR, the obtained qualification corresponds to the fifth level of professional qualification, Rector, Dean, Chairman of the State Examination Commission, board.


ārstniecības persona - medical practitioner ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums"
("Regulations of the Health Inspectorate")
Saites: http://likumi.lv/doc.php?id=170578
http://www.vi.gov.lv/en/start/_142/regulations-of-the-health-inspectorate  
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, LR, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Health Inspectorate, Spanish

 

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs - The Register of Medical Practitioners and Medical Support Staff ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums"
("Regulations of the Health Inspectorate")
Saites: http://likumi.lv/doc.php?id=170578
http://www.vi.gov.lv/en/start/_142/regulations-of-the-health-inspectorate  
Atslēgvārdi: Reģistrs, fizioterapeits, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Health Inspectorate, ārstniecības persona, Arabic, definīcija - jēdziena satura, priekšmeta būtisko pazīmju īss formulējums.

 

ārsts nosūtītājs - prescriber   
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
("Regulations Regarding Protection Against Ionising Radiation in Medical Exposure")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/268378-noteikumi-par-aizsardzibu-pret-jonizejoso-starojumu-mediciniskaja-apstarosana
https://likumi.lv/ta/en/en/id/268378-regulations-regarding-protection-against-ionising-radiation-in-medical-exposure 
AVUJ: ārsts nosūtītājs, nosūtītājs, nosūtīt, nosūtījums, kā iztulkot latviski? kā iztulkot angliski? medicīna, valoda, vārds, termins, terminoloģija, kā tulkot? vārdnīca, vārdene, dictionary, help, forma, veidlapa.


B

 

bezstrīdus piespiedu izpilde -  undisputed enforcement of obligations
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.05.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Civilporices likums (Civil Procedure Law)
Saite:  https://likumi.lv/doc.php?id=50500
Atslēgvārdi: bezstrīdus izpildes kārtībā, saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā
Citāts: "Rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa izskata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, kā arī pieteikumus par izsoles aktu apstiprināšanu, izņemot to apstiprināšanu maksātnespējas procesa lietās. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa izskata lietas par konkurences tiesību pārkāpumiem, izņemot lietas par negodīgu konkurenci. Ja izskatāmā lieta ietver prasījumu, kas ir savstarpēji saistīts ar prasījumu lietā par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, lietu izskata Vidzemes priekšpilsētas tiesa."
Citāta tulkojums: "The Land Registry Office of a district (city) court shall examine applications for the undisputed enforcement of obligations and compulsory enforcement of obligations in accordance with the warning procedures and also applications for the confirmation of statements of auction, except for the confirmation thereof in the cases regarding insolvency proceedings."


blakus sūdzība - ancillary complaint
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Civilporices likums (Civil Procedure Law)
Saite:  https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums
Atslēgvārdi: angliski, latviski, kā, iztulkot, pārtulkot, ofociāls termins, likums, noteikumi, līgums, precīzi, precīzs, pareizs, legāls.
Citāts: "Grozījums pirmajā daļā par vārdu "blakus sūdzību par tiesas lēmumu" izslēgšanu stājas spēkā 01.03.2018. Sk. Pārejas noteikumu 139. un 140. punktu."
Citāta tulkojums: "Amendment to Paragraph one regarding deletion of the words "an ancillary complaint regarding a court judgment" shall come into force on 1 March 2018. See Paragraphs 139 and 140 of Transitional Provisions."

būvinspektors - building inspector
Nozare: Būvniecība, celtniecība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par būvinspektoriem
Saite:  https://likumi.lv/doc.php?id=268551
Citāts: "Līdz brīdim, kad būvvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, reģistrē būvinspektoram lietotāja tiesības būvniecības informācijas sistēmā, būvinspektors savas profesionālās darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu rakstiski iesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 1. martam (2. pielikums)."
Citāta tulkojums: "Until the moment the building authority, a local government, the State Construction Control Office or an institution, which carries out the functions of the building authority, registers the user rights of a building inspector in the Construction Information System, the building inspector shall submit his or her professional activity report for the previous calendar year to the Ministry of Economics in writing by 1 March of the current year (Annex 2)."


C

 

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) - Road Traffic Safety Directorate (RTSD)  
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem (Regulations regarding the Technical Inspection and Technical Control of Vehicles on the Road)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=88101
Atslēgvārdi: saīsinājums, abbreviation, abriviatūra, angliski, latviski, tiesības, driving licence, english, latvian, dictionary, term, kategorija, Eiropas, Latvijas, kopiena, termiņš, tulkojums, translation, vārdkopa, vārdu kopa, Chinese

 

D

 

dabas liegums - nature reserve
Nozare: Tūrsims
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.12.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
("General Regulations on Protection and Use of Specially Protected Nature Territories")
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=207283
Atslēgvārdi: daba, liegums, teritorija, noteikumi, MK, LR, nacionālais parks, rezervāts, dabas liegums, liegumi,  biosphere reserve (biosfēras rezervāts), dabas liegumi (nature reserves), park, zone, tulkot, regulations, likumi, law, tulkojums, translate, latviski, angliski, Latvian, English, tulks, proz, ainava, apvisus, piemineklis, en, lv, eng, lat, termins, termini, kā, how, apliecināts, oficiāls, Finnish


darba slodze - workload
Nozare: Izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 04.10.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Izglītības likums
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=50759
Citāts: "MK nosaka pedagogu darba slodzes lielumu."
Citāta tulkojums: " The Cabinet shall determine the amount of workload for teachers."

darba stāžs - length of service  
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 04.10.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Darba likums (Labour Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Citāts: "Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kāds noteikts bāriņtiesas lēmumā par adoptējamā bērna aprūpi un uzraudzību. Ja bāriņtiesa pieņem lēmumu par aprūpes un uzraudzības termiņa pagarināšanu, atvaļinājumu pagarina līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās laikam. Šādu atvaļinājumu ieskaita kopējā darba stāžā, bet to neieskaita ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā."
Citāta tulkojums: "An employer, upon a request of an employee to the care and supervision of which before the approval of adoption by a court on the basis of a decision of the Orphan's and Custody Court has been given a child to be adopted, may grant him or her leave without retention of work remuneration. Such leave shall be granted for the time period as is specified in the decision of the Orphan's and Custody Court on the care and supervision of the child to be adopted. If the Orphan's and Custody Court takes a decision on the extension of the time period for care and supervision, the leave shall be extended up to the time of the coming into effect of the court decision on the approval of the adoption. Such leave shall be counted in the total length of service, but it shall not be counted towards the annual paid leave."


darba tiesiskās attiecības - employment legal relationships  
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.06.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Darba likums (Labour Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Atslēgvārdi: darba attiecības, nodarbinātība, darba ņēmējs, darba devējs, tiesiskās, tiesisks, termins, tulkojums, Apostille

 

darbnespējas lapa - sick-leave certificate  
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 27.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība
Saite: https://likumi.lv/ta/id/6675-darbnespejas-lapu-izsniegsanas-un-anulesanas-kartiba
Atslēgvārdi: darbnespējas lapa A, B, sick-leave certificate A or B, ārsts, dokuments, tulkot, iztulkot, tulkojums, notārs, apliecinājums, kur, kā kad, kurš, kāpēc, kam, izziņa, slimnīca, pabalsts, A, B, likums, MK, noteikumi, oficiāls, oficiāli, zvērināts, srtificēts, certified
Citāts: "Mainoties ārstniecības iestādei, izsniedz jaunu darbnespējas lapu A vai B – iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu. Jaunu darbnespējas lapu A vai B – iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu – izsniedz arī gadījumā, ja personai, kurai darbnespējas lapa noslēgta dienu pirms sestdienas, svētdienas, svētku dienas vai dienas, kas saskaņā ar likumu ir brīvdiena, atkārtota darbnespēja iestājas sestdienā, svētdienā, svētku dienā vai dienā, kas saskaņā ar likumu ir brīvdiena, bet jaunu darbnespējas lapu B izsniedz, ja personai konstatē arodslimību." 
Citāta tulkojums: "In the case of a change of a medical treatment institution, a new sick-leave certificate A or B - continuation of the previous sick-leave certificate shall be issued. A new sick-leave certificate A or B - continuation of the previous sick-leave certificate - shall also be issued in cases when a person for whom a sick-leave certificate has been closed a day before Saturday, Sunday, holiday or a day which according to the law is a holiday, incurs repeated incapacity for work on a Saturday, Sunday, holiday or the day which according to the law is a holiday, but a new sick-leave certificate B shall be issued if an occupational disease has been determined for a person."

 

dalībnieku reģistra nodalījums - participant registration section 
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
("On the Enterprise Register of the Republic of Latvia")
Saite: http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_the_Enterprise_Register_of_the_Republic_of_Latvia.doc
Atslēgvārdi: UR, Uzņēmumu reģistrs, Latvijas Republika, LR, legalizēšana, pateikt, izteikt, teikt, uzrakstīt, pārrakstīt, rakstīt, ievietot, pārnest, valoda, valodā, angļu-latviešu-vārdnīca, terminu vārdnīca, juridiskā vārdnīca, likumisks, likumīgs, līgums, legāls, oficiāls, termini, termins, šķirklis, sinonīms, sinonīmi, vārds, vārdi, frāze, frāzes, svešavalodas, svešvalodā, angļu, angliuski, English, tulkot, tulkojums, iztulkot, pātruklot, satulkto, interpret, interpretēt, tulks, tulkotājs, translator, translate, interpreter, mutiski, rakstiski, written, instrument, document, dokuments, apliecināt, sertificēt, notarziēt, legalizēt

 

dibināšanas līgums - memorandum of association
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.03.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Komerclikums (The Commercial Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Citāts: "Pēc grozījumu izdarīšanas kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos (dibināšanas līgumā, statūtos) komercreģistra iestādei iesniedzams grozījumu teksts, kā arī pilns šo dokumentu teksts jaunajā redakcijā."
Citāta tulkojums: "Following amendments made in the documents of incorporation of a capital company (memorandum of association, articles of association), the text of the amendments, as well as the full text of the document as amended, shall be submitted to the Commercial Register."
Atslēgvārdi: dibināšanas līgums, memorandum of association, likums noteikumi, līgums, contract, agreement

 

dienas nodaļa - day division
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 20.12.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Valsts sociālo pabalstu likums
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=68483
Citāts: "Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja persona: nav sasniegusi pilngadību, ir zaudējusi vienu vai abus apgādniekus un nav stājusies laulībā. Šīm personām piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kura minimālo apmēru katram bērnam un tā pārskatīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Šajā gadījumā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir līdz pilngadības sasniegšanai. Pabalsta izmaksu turpina, ja šajā punktā minētā persona pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem."
Citāta tulkojums: "A State social security benefit shall be granted to a person who does not have the right to receive a State pension (except the pension received by a disabled person for the loss of a provider) or insurance compensation for damages related to an occupational accident or occupational disease if a person: has not attained the age of legal majority, has lost one or both providers and has not entered into marriage. A common State social security benefit shall be granted to these persons which, in cases when a benefit has been granted for three or more children, may not be less than 50 per cent of the amount of the State social security benefit specified by the Cabinet for each child. In this case a State social security benefit shall be granted until the attaining of the age of legal majority. The disbursement of an allowance shall be continued if, after the attaining of the legal age of majority, a person referred to in this Paragraph is studying at an institution of general education or vocational education and is not older than 20 years of age or is studying in the day division (full time studies) at an institution of higher education and who is under the age of 24."
Atslēgvārdi: augstskola, augstākā izglītība, vidusskola, studijas, programma


disciplinārlietas izmeklēšana, dienesta izmeklēšana - disciplinary investigation, official investigation
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums /  Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=138749 /  https://likumi.lv/ta/id/219493-karaviru-un-zemessargu-militaras-disciplinas-reglaments
Citāts: "Jebkurai amatpersonai, kuras rīcībā ir informācija par disciplinārlietā noskaidrojamiem apstākļiem, ir pienākums sadarboties ar disciplinārlietas izmeklēšanas veicēju un pēc Iestādes kompetentas amatpersonas pieprasījuma nekavējoties sniegt savā rīcībā esošo informāciju."
Citāta tulkojums: "Any official who possesses information on the circumstances to be determined in the disciplinary matter has an obligation to cooperate with the person investigating the disciplinary matter and, upon request of a competent official of the Institution, to provide the information in his or her possession without delay."
Citāts: " Komandieris (priekšnieks), pamatojoties uz militārās disciplīnas pārkāpuma izskatīšanas (dienesta izmeklēšanas) rezultātiem, pieņem lēmumu par pārkāpēja sodīšanu, nosakot soda veidu. Ja tas ir ārkārtējs gadījums vai pārkāpumam ir noziedzīga nodarījuma pazīmes, vienības komandieris (priekšnieks) nekavējoties par to ziņo augstākam komandierim (priekšniekam) un Militārajai policijai. Pārkāpumus, kas uzskatāmi par ārkārtējiem gadījumiem, nosaka aizsardzības ministrs. "
Citāta tulkojums: " The commander (superior) shall take a decision to punish the offender on the basis of the results of examining the violation of the military discipline (official investigation), determining the type of punishment. If it is an extraordinary case or the violation has the characteristics of a criminal violation, the commander (superior) of the unit shall notify the senior commander (superior) and the Military Police thereof without delay. Violations that are considered as extraordinary cases shall be determined by the Minister for Defence."
 

dižkoks - noble tree
Nozare: Tūrisms
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 14.12.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=207283
Atslēgvārdi: latviski, angliski, tulkot, iztulkot, pārtulkot, kā, translate, translation, tūrisms, koks, koki, dižozols, aok-tree, liepa, apse, egle, priede, dižs, diž-, dižkoks, dižkoki, aizsargājams, dabas piemineklis, nature, tourism, buklets, reklāma, advertisment, ad, vainags, protected, avenue, collar, annex, regulation, law, monument, specially protected nature territories, Hugo, legalisation.

 

dokumentu parakstījusī persona - the person that has signed the document
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 10.12.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Dokumentu legalizācijas likums
Saite: https://likumi.lv/ta/id/155411-dokumentu-legalizacijas-likums/redakcijas-datums/2018/11/28
Citāts: "9.pants. Ja Latvijā izsniegts publisks dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura nav 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē, apliecinot paraksta īstumu, dokumentu parakstījušās personas statusu un — ja nepieciešams — uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga nospieduma īstumu."
Tulkojums: " Section 9. If a public document issued in Latvia is intended to be used in a foreign state that is not a participating state of the Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Documents, it shall be legalised by certifying the authenticity of the signature, the status of the person that has signed the document and - if necessary - the authenticity of the seal or stamp imprinted on the document."
AV: dokumentu parakstījušās personas, paraksts, instrument, subscribe, seal, hand, signature.

 

E

 

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) - University College of Economics and Culture (UEC)
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ekonomikas un kultūras augstskola
Saite: https://www.augstskola.lv/?parent=91&lng=eng
Atslēgvārdi: izglītība, diploms, diploma, profesionālā bakalaura diploms, sērija, PD E, kvalifikācija, qualification, rektors, valsts pārbaudījumu komisja, examination, priekšsēdētājs, reģistrācijas numurs, agnliski, tulkot, itulkot, French, pamatojums, ar pamatojumu, avots, avoti, autoritatīvs avots, autoritatīvi, avoti, likumīgs, likumisks, legāls, apstiprināts, iestāde, lr, valsts iestāde, valstī apliecināts, valsts apstiprināts, oficiāls, sertificēts, atsauce, ar atsucei, ar atsaucēm, pamatots, pamatojums, justified, grouended, substantiated, apliecināts, legalizēts, legāls, juridiski pamatots

 

F

 

faktiskā adrese - actual address
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 20.12.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība
Saite: https://likumi.lv/ta/id/201871-sporta-federaciju-atzisanas-un-atzito-sporta-federaciju-kontroles-kartiba
Atslēgvārdi: faktiskā, juridiskā, reģistrētā adrese
Citāts: "Lai sporta federācija varētu pretendēt uz atzītās sporta federācijas statusu, tā iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno sporta federācijas biedru sarakstu, kurā norāda biedru nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko un faktisko adresi."
Citāta tulkojums: "So that a sports federation would be able to apply for the status of the recognised sports federation, it shall submit a submission to the Sports Federation Council of Latvia regarding recognition of the sports federation (Annex 1). A list of members of the sports federation shall be appended to the submission, in which the name, registration number, legal address and actual address of members shall be indicated."

 

folija - folio
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.10.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: https://likumi.lv/ta/id/60460-zemesgramatu-likums
Atslēgvārdi: folija, folijas, folio, folios
Citāts: "Zemesgrāmatas sastāv no nodalījumiem (folijām). Zemesgrāmatu nodalījumi ir sastiprināti sējumā." (11. pants)"
Citāta tulkojums: "Land Registers shall consist of divisions (folios). The divisions of Land Registers shall be fastened together in a volume." (Section 11)"

 

G

 

glabājums - bailment
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību
(Regulations Regarding Rates of Remuneration of Sworn Notaries and the Procedures for Determination Thereof)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=259604
Citāts: "Ja glabājumā nodota nauda, vērtspapīri, vērtslietas, priekšmeti vai ieķīlājuma raksti, – 70 % gadā no šo noteikumu 6.punktā minētās takses, bet ne mazāk kā 7,83 euro mēnesī. Ja glabājuma termiņš nav noteikts, atlīdzību ņem par trijiem mēnešiem uz priekšu, un šī atlīdzība nav atmaksājama."
Citāta tulkojums: "Where money, securities, valuables, objects or mortgage bonds are submitted for bailment – 70 % a year of the rate stipulated in Paragraph 6 of this Regulation but at least 7.83 EUR a month. If the term of bailment is not determined, the remuneration shall be charged for three months in advance and it shall not be reimbursed"
AV: notārs, zvērināts notārs, apgabaltiesa, notara palīdze, palīgs, Rīga, Latvija, nhauda, funds, glabājumā, deposit, eiro, euro, Latvian, konts, banka, pārskaitījums, funds, notes, explanations, paskaidrojumi, piezīmes, akts, deed, certification, paraksts, zīmogs, dalībnieki, iesniegums, release, apliecinājums, izraksts, spēks, oriģināls, glabājuma konts, rekvizīti, account, lv, lat

 

goda raksts - certificate of honour
Nozare: Valsts pārvalde, izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
(Law On the Career Course of Service of Officials with Special Service Ranks Working in Institutions of the System of the Ministry of the Interior and the Prisons Administration)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=138750
Atslēgvārdi: goda raksts, certificate of honour (award, diploma), rank, prize, decision, education, granting, piešķirt, izsniegt, section, paragraph, clause, law, signature, signed, paraksts, dome, faktultāte, iestāde, personas, kods, zinātņu bakalaura grāds, rektors, priekšsēdētāja, datums, reģistrācijas numurs, No., Nr., zīmoga vieta, z.v., Latvijas Republika, tulkojums, tulkot, HUGO, translate, translation, to, kā, termins, term, vārdnīca, German, legāls, legāli, juridiski, legalizēt, legalizēts, juridisks; tiesisks; tieslietu,  legāls; likumīgs, legal claim - likumīga prasība, legal offence - likumpārkāpums, legal adviser - juriskonsults, to take legal proceedings against smb. - uzsākt tiesas prāvu pret kādu, oficiāls, aprobēts, pieņemts, spēkā esošs, valid, in force, legally, legalized, legal,.


Ģ


ģimenes ārsts - general practitioner
Nozare: Medicīniskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2019.
Autors / Avots / Dokuments:  https://likumi.lv/ta/id/132359-medicinisko-dokumentu-lietvedibas-kartiba
Saites: https://likumi.lv/ta/en/en/id/132359-procedures-for-keeping-medical-documents
Citāts: "  Ja pacients maina ģimenes ārstu (primārās veselības aprūpes internistu, primārās veselības aprūpes pediatru), ģimenes ārsts nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu."
Citāta tulkojums: "If a patient changes the general practitioner (the primary health care internist, the primary health care pediatrist), the general practitioner shall transfer the complete medical entries regarding the relevant patient to the general practitioner selected by the patient."
AV: ģimenes ārsts, general practitioner, 1) iecirkņa (rajona) ārsts; 2) praktizējošs ārsts; ģimenes ārsts, vispārēja rakstura, nespecializēts, mediķis, pediatrs, physician, doctir, medicine, medicīnas tulkojumi, tulkošana, tulki, tulks, tulkošanas birojs, notariāls apliecinājusm, apliecība, sertifikāts

ģimenes valsts pabalsts -  state family allowance
Nozare: Juridisakie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 28.02.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Valsts sociālo pabalstu likums
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=68483
AV: ģimenes valsts pabalsts, state family allowance, tulkojums angliski, pārtulkot angliski, iztulkot angliski, vsaa, VSAA izziņa, apliecināts tulkojums, zvērināts tulkojums, ar zvērināta notāra apliecinājumu, tulks, tulkotājs, pabalsts, bērna kopšanas pabalsts,  pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu, dokumenti, aoficiāls tulkojums, aficiāli apliecināts tulkojums, sertificēts tulkojums, angliski, krieviski, latviski, vāciski, franciski, spāniski, Rīgā, Latvijā, centrā, atzinums, apliecinājums, sertifikāts, certificate, certifies, certify. 

 

I


iedzīvotāju ienākuma nodoklis - personal income tax
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.06.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Likums par Iedzīvotāju ienākuma nodokli
(Law on On Personal Income Tax)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=56880
Atslēgvārdi: nodoklis, iin, IIN, personal income tax, nodokļi, vid, takstācijas gads, izziņa, cerificate, atskaites periods, pārskata periods,


iekšējās kārtības noteikumi - internal rules of procedure, internal rules, internal regulations
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi
(Internal Rules of Procedure of an Accommodation Centre for Asylum Seekers)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=205790
Atslēgvārdi: kārtība, iekšējā kārtība, noteikumi, regulations, order, unternal, rules, procedure, regulations, pārkāpums, violation, regulējums, punkts, apakšpunkts, LV, EN, tulkot, translations, pateikt, uzrakstīt, rakstīt, raksta, juridisku terminu

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnika - Polyclinic of the Ministry of the Interior
Nozare: Medicīniskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 21.03.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Iekšlietu ministrijas nolikums (By-law of the Ministry of the Interior)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=74751
Atslēgvārdi: medicīna, medicine, funkcijas, uzdevumi, kompetence, poliklīnika, polyclinic, trans, translate, translation, tulkot, iztulkot, tulkojumi

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs - Information Centre of the Ministry of the Interior
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: http://www.ic.iem.gov.lv/en
Atslēgvārdi: IEM, LR, izziņa par nesodāmību, sodu reģistrs, register, certificate, english, german, vāciski, latviski, tulkojums ar notariālu apliecinājumu, legalizācija ar apostille, legļas, dokuments, soda neesamība, bruninieku iela, tuylkojums, gribu uzrakstīt pareizā angļu valodā, angliski, kā pareizi uzrakstīt angliski, pareizrakstībā, angļu, tulkojumā, bez kļūdām, nekļūdīgi, precīzi, precīzs tulkojums, ļoti precīzs, nevainojams, ideāls, lielisks, maksimāli precīzi, maksināli pareizi, kā pārtulkot oficiālu terminu, oficiciālā dokumentā, oficiāls termins, vārds, vārdu, vārdi,, frāze, frāzi, teikums, teikumus, izteiciens, izteikums, vārdu salikums, salikta vārdu virtene, vārdu kopa, kopums, kopu, kopā, šķirkli, šķirkļus, nevaru atrast, kur meklēt, kā var sameklēt, kur varētu atrast, kur varētu meklēt, ieteikums, ieteikumi, rekomendācija, palīdzība, forums, grmatika, gramatikas, angļu - latviešu, palīdzības lapa, vietne, mājas lapa, zemsvītras piezīme, piezīmes, nepieciešmas oficiāls pamatojums, LAT<>ENG, tulkošana, vēlos pareizi iztulkot   

 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) - (1) Information System Management Institute (ISMI), (2) ISMA University​
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 06.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: http://www.isma.lv/en/about-isma
Saite: http://www.aic.lv/rp/Educ_LV/ed_sys/high_in4.htm#isma
Atslēgvārdi: augstskola, institūts, izglītība, hug, huggo, higher education, tulkojums, proZ, akreditācija, adrese, iestāde, dibināšana

 

ievaddaļa - introductory part
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Tiesnešu disciplinārās atbildības likums (Judicial Disciplinary Liability Law)
Saite:  https://likumi.lv/ta/en/en/id/57677-judicial-disciplinary-liability-law
Citāts: "Disciplinārtiesas lēmums sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas."
Citāta tulkojums: "The decision of the Disciplinary Court shall consist of an introductory part, a descriptive part, a reasoned part, and an operative part."
Atslēgvārdi: spriedums, nolēmums, decisions, tiesa, izraksts, noraksts, duplicate, ievaddaļa, ievds, ievada daļa, part, chapter, book, sections, introduction

 

Ī

 

īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - specially protected nature territories
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
("On Specially Protected Nature Territories")
Saite: http://likumi.lv/ta/id/59994-par-ipasi-aizsargajamam-dabas-teritorijam
Atslēgvārdi: likums, LR, aizsargājams, dabas teritorija, aizsargājama, daba, aizsardzība, noteikumi, ierobežojumi, joslas, nacionālais parks, liegums 

 

K


kapitāldaļas - capital shares
Nozare: Finanšu dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 14.10.2019.
Autors / Avots / Dokuments:  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (Law on Governance of Capital Shares of a Public Person and Capital Companies)
Saites:  https://likumi.lv/doc.php?id=269907
Citāts: " (1) Likumā ir lietoti šādi termini: 1) kapitāla daļas — kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību vai akcijas akciju sabiedrībā;"
Citāta tulkojums: "(1) The following terms are used in this Law: 1) capital shares - capital shares in a limited liability company or stocks in a stock company;"


kapitālsabiedrība - capital company
Nozare: Finanšu dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 08.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Komerclikums (The Commercial Law)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Citāts: "(1) Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība)."
Citāta tulkojums: "(1) A merchant is a natural person (individual merchant) or a commercial company (partnership and capital company) registered with the Commercial Register."

 

kārtot grāmatvedību - to conduct accounting, to organise accounting
Nozare: Finanšu dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: LR likums "Par grāmatvedību" (On Accounting)
Papildu avots: Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (Regulation Regarding the Conduct and Organisation of Accounting)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=66460, https://likumi.lv/doc.php?id=80418
Atslēgvārdi: grāmatvedības kārtošana, kārtot, grāmatvedība, kā, tulkot, angliski, latviski, vārdnīca, proz, tulkošana, tulkojums, termini, saimnieciskie darījumi, finanses, accounting, book-keeping, book-keeper, accountant, grāmatvedis, finanses, dokumenti, kārtot grāmatvedību, likums, noteikumi, pareizi, definīcijas, "vest grāmatvedību", savest, izvest, sakārtot, veikt, izpildīt, iesniegt, ataksite, gp, yr, report

 

klavierspēle - piano playing
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Klavieru skolotāju asociācija
Saite: http://www.music.lv/epta/notikumi2013.htm
Atslēgvārdi: klavieres, piano, spēle, spēlēt, spēlēšana, angliski, latviski, kā, tulkot, atveidot, iztulkot, fonds, mūzika, biedrība, asociācija, konkurss, atestāts, sekmju izraksts, liecība, nolikums, izglītības programma, mūzikas skola, iestāde, veidlapa, pieteikums, form, English, Latvian

 

komercdarbinieks - employee
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments: http://rtpv.edu.lv/en/
Saite: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/
Atslēgvārdi: business study program, qualifications, izglītība, education, retail business employee, restaurant services employee, sdvertising services employee, darbinieks, darba ņemējs, business employee, skola, komerczinības, pakalpojumi, latviešu valoda, angliski, latviski, angļu valoda, izglītības programma, dilpoms, sekmju izraksts, vidusskola, absolvents.

komercķīlas atzīme - commercial pledge mark
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.01.2020.
Autors / Avots / Dokuments: Ceļu satiksmes likums (Road Traffic Law)
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/45467-road-traffic-law
Citāts: "14.pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu, kā arī komercķīlas atzīmes reģistrācija."
Citāta tulkojums: "Section 14. Registration of a Vehicle Alienation, Registration and other Prohibitions, as well as Registration of a Commercial Pledge Mark."
Atslēgvārdi: komercķīlu, reģistrs, nostiprināšana, uzņēmumu reģistrs, ur, register of enterprises, reģistrēšana, apliecinājums, komerciālā ķīla, komercķīla


Komercķīlu reģistrs -  Register of Commercial Pledges
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.01.2020.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (On the Enterprise Register of the Republic of Latvia)
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/72847-on-the-enterprise-register-of-the-republic-of-latvia
Citāts: "2.3 pants. Komercķīlu reģistrācija
Komercķīlu reģistru Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs."
Citāta tulkojums: "Section 2.3 Registration of Commercial Pledges
The Enterprise Register shall keep the Register of Commercial Pledges in accordance with the procedures laid down in the Commercial Pledge Law."
Atslēgvārdi: reģistrs, The Register of Commercial Pledges of the Register of Enterprises of the Republic of Latvia.

komercsabiedrība - commercial company  
Nozare: Legal translations
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.01.2020.
Autors / Avots / Dokuments: LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/72847-on-the-enterprise-register-of-the-republic-of-latvia
Citāts: "1) atlikt ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās dibinātājam vai biedram ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums. Ja sabiedrību dibina viens dibinātājs, kuram ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā;"
Citāta tulkojums: "1) to postpone making an entry in the Commercial Register if an application for making an entry on the commercial company or European commercial company in the Commercial Register has been submitted and a civil legal restriction has been imposed on the founder or member thereof. If the company is founded by one founder on whom a civil legal restriction has been imposed, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to refuse to make an entry in the Commercial Register;"
 

komunālo pakalpojumu rēķins - utility bill
Nozare: Finanses, grāmatvedība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 21.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Utility+Bill
Atslēgvārdi: finanses, rēķins, bill, invoice, kpr, apliecinājums, tulkojums, elektrība, gāze, ūdens, atkritumi, tv, internets, apkure, ziltums, heating, electricity,
Skaidrojums: "Utility Bill - The amount a household or office is expected to pay for electricity, water and/or gas each month. Utility bills vary according to one's usage. However, many local and national governments regulate the profits of utility companies, limiting the amount they can charge customers."


kopīgs nepilngadīgs bērns - a joint minor child
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 28.02.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Notariāta likums
Saite: https://likumi.lv/ta/id/59982-notariata-likums
Atslēgvārdi: kopīgs nepilngadīgs bērns, a joint minor child, laulības škiršana, divorce, dissolution, tulkojusm, tulkošana, sertificēts, apliecināts, apzīmogots, apstiprināts, legalizēts, notariāls tulkojums.
Citāts: "Zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātie par to ir vienojušies un ja: 1) laulātajiem nav kopīga nepilngadīga bērna un kopīgas mantas; 2) laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta un laulātie ir noslēguši rakstveida vienošanos par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali."
Citāta tulkojums angļu valodā: "A sworn notary shall divorce a marriage, if spouses have agreed thereon and if: 1) spouses do not have a joint minor child and joint property; 2) spouses have a joint minor child or joint property and spouses have entered into a written agreement regarding custody of the joint minor child, rights of access, child's means of support and division of the joint property."

 

kuģa mehāniķis -  ship's engineer officer
Nozare: Jūrniecība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 14.02.2020.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām  / Regulations regarding Professions Regulated by Lists of Specialities, Sub-specialities and Additional Specialities
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/137108-regulations-regarding-professions-regulated-by-lists-of-specialities-sub-specialities-and-additional-specialities
Atslēgvārdi: kuģis, Kuģa mehāniķis uz zvejas kuģiem, ship's engineer on fishing vessels,  vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu 3000 kW un lielāku, cChief engineer on fishing vessels whose main power plant has a power of 3 000 kW or more, 10. punkts, pielikums, profesijas, amati, diplomi, diploma, akadēmija, skola, augstskola, izglītība, izglītības dokumenti

 

L


laba uzvedība - good behaviour
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Sodu izpildes kodekss
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=90218&version_date=06.02.2012
Citāts: "Par labu uzvedību un godīgu attieksmi pret darbu vai mācībām brīvības atņemšanas iestādes administrācija notiesātajiem var piemērot šādus pamudinājumus:
1) izteikt pateicību; 2) atļaut izmantot papildus līdz sešām telefonsarunām gadā; 3) papildus piešķirt īslaicīgu vai ilgstošu satikšanos, bet ne vairāk kā sešas papildu satikšanās gadā; 4) audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem — atļaut atstāt iestādi vecāku vai iestādes darbinieku pavadībā uz laiku līdz astoņām stundām; 5) atzīt notiesāto par atbilstošu šā kodeksa 50.3 panta trešās daļas 3.punktā minētajiem nosacījumiem pirms tajā noteiktā termiņa beigām; 6) atklātajos cietumos — papildus vienu reizi mēnesī atļaut izbraukt ārpus cietuma teritorijas uz laiku līdz divām diennaktīm."
Citāta tulkojums: "For good behaviour and a conscientious attitude towards work or training the administration of the deprivation of liberty institution may apply the following incentives to convicted persons: 1) expression of gratitude; 2) permission to use additionally up to six telephone calls per year; 3) granting of additional short-duration or long-duration visits, but no more than six additional visits per year; 4) in juvenile correctional institutions - permission to leave the institution for up to eight hours, accompanied by their parents or employees of the institution; 5) to acknowledge the convicted person as qualifying under the conditions referred to in Section 50.3, Paragraph three, Clause 3 of this Code before expiry of the time period laid down therein; 6) in open prisons - additionally once per month permission to go outside the territory of the prison for a period of up to two days; 7) to temporarily leave the territory of the deprivation of liberty institution with the permission of the head of the deprivation of liberty institution for up to three twenty-four hour periods a year; 8) to temporarily leave the territory of the juvenile correctional institution with the permission of the head of the juvenile correctional institution for up to five twenty-four hour periods a year."


labotam ticēt -  correction valid
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.05.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība ārstniecības iestādēs
Saite:  https://likumi.lv/ta/id/16045-zalu-iegades-uzglabasanas-izlietosanas-un-uzskaites-kartiba-arstniecibas-iestades
Citāts: "Ierakstus stingrās uzskaites žurnālā izdara, neatstājot brīvu vietu un nedzēšot. Labojumus ierakstos apliecina ar vārdiem "labotam ticēt", atbildīgās amatpersonas parakstu un ārstniecības iestādes zīmogu."
Citāta tulkojums: " Entries in the Strict Accountability Register shall be made without leaving blank spaces and without erasures. Corrections in the entries shall be confirmed by the words “labotam ticēt” ["correction valid"], the signature of the responsible official and the seal of the medical treatment institution. "
Atslēgvārdi: izteiciens, frāze, tulkot, kā iztulkot, pārtulkot, angliski, latviski no laviešu valodas angļu valodā, pārtulkot, frazeoloģija, tulkojums, vārdnīca, šķirklis, latvisko, angliskot, angliskojums, pārcēlums, pārcelt, ekvivalents, dictionary, translation, translate, Latvian, English, dokumenti, labojums, dzēsums, rediģēt, mainīt, uzlabot, papildināt, lapa, papīrs, maiņa, izmainīt, izlabot, derīgs, likumīgs, likumisks, ticams, derīgs, drošs, apliecināts, apstiprināts, apliecinājums.


Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība - Latvian Association of Professional Organisations for Health Professionals ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: EK
Saite: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=30307&tab=ca
Atslēgvārdi: organizācija, savienība, profesionālā, ārstniecības personas sertifikāts, LĀPPOS

 

Latvijas Ārstu biedrība - Latvian Medical Association​ ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBAS STATŪTI
Saite: http://www.arstubiedriba.lv/statuti/
Atslēgvārdi: ārstu biedrība, sertifikāts, zināšanas, iemaņas, ārste, tulkojumā, LĀB, statūti, praktizēt, iestāde, organizācija, nodibinājums, asociācija
Piezīmes: Termina tulkojums vācu valodā – “Lettischer Ärzteverein”

 

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) Specializētais sertifikācijas centrs - The Latvian Association of Power Engineers and Energy Constructors (LEEA) Specialist Certification Centre
Nozare: Tehniskei tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.04.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Publikācija: Sertification of Power Engineers and Energy Constructors
Saite: https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/7820-Sertification+of+Power+Engineers+and+Energy+Constructors
http://latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija.landingpage.zl.lv
Atslēgvārdi: sertifikāts, certificate, LATAK, LEEA, Šmerļa iela, Rīga, personas, kods, datums, derīguma termiņš, centra vadītājs, zīmogs, spiedogs, apliecinājums, zvērināts tulkojums, zvērināti tulkojumi, angļu valodā, paraksts, noraksts, izraksts, kopija, apliecināts, apliecinājums, sertificēt, centrs, centre, tulkot, termins, nosaukums, saīsinājums abbr. abbreviation, abreviatūra. tehniskie tulkojumi, alektrība, alektrisks, elektrotehniskis, rtu, RTU, Riga, Latvia, Rīga, Latvija, dokuments, izglītība, apliecība


Latvijas Jūras medicīnas centrs AS,  Sarkandaugavas ambulatorās veselības aprūpes centrs - JSC Latvian maritime medicine centre, Sarkandaugava outpatient health care centre
Nozare: Medicīnas dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.01.2019.
Saite: https://csri.investinfo.lv/?task=download&doc_id=10429&doc_version=1&f_id=8717ollege/history/
Atslēgvārdi: FINANCIAL REPORT FOR THE YEAR 2013, izraksts, medicīnsikā karte, spiedogs, Patversmes iela, English, angliski.

Latvijas Kultūras skola - Latvian Culture School
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.11.2018.
Saite: https://kulturaskoledza.lv/en/about-college/history/
Atslēgvārdi: Latvijas Kultūras skola, Latvian Culture School (arī: Latvijas Kultūras koledža (Latvian College of Culture), Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums (Riga Technical School of Culture and Education Employees), 1946, 1990, 1991, 1999, 2002, 1958, LKK, LKS, LCS, skola, school, budžeta vietas, stipendijas, apmaiņas programmas, dilpkms, sertifikāts, izraksts, sekmju lapa, ERASMUS, Latvija.


Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) - Latvian Qualifications Framework (LQF)
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: World TVET Database - Country Profiles: Latvia
Saite: http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=World+TVET+Database&ct=LVA
Atslēgvārdi: kredītsistēma, profesionālā izglītība, mācības, metodika, sistēma, rezultāti, izglītība, mācību forma, padome, regula, kvalifikācija, qualification, KP, kredītpunkti, CP, harta, instrumenti.

 

Latvijas Nefrologu asociācija - Latvian Association of Nephrology​​ ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: NACIONĀLO NEFROLOĢIJAS BIEDRĪBU SARAKSTS
Saite: http://web.era-edta.org/national-societies-of-nephrology-list-1
Atslēgvārdi: biedrība, nefrologs, asociācija, komisija, sertifikācija, eksāmens,  nieru un urīnceļu slimību diagnostika, ārstēšana un profilakse 
Piezīmes: Termina etimoloģija jeb cilme no grieķu valodas vārd “nephros" (latviski - niere)

 

Latvijas proves birojs - Assay Office of Latvia​​ ​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: ASSAY OFFICES
Saite: http://www.hallmarkingconvention.org/assay-offices.php
Atslēgvārdi: birojs, Latvija, cēlmetāli, dārgmetāli, retail trade, production, repair, order acceptance and delivery of precious metals and precious stones, dārgakmeņi

 

Latvijas Republikas Jūras spēku Kuģu reģistrs - Naval Forces Ship Register of the Republic of Latvia
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums (Maritime Administration and Marine Safety Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=68491&version_date=26.11.2004&from=off
Atslēgvārdi: jūras, spēki, reģistrs, kuģis, nacionāls, national, karogs, kuģot, navigate, certificate, apliecība, angliski, latviski, iztulkot, tulks, tulkotājs 

 

Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija - Latvian Entrepreneurship & Management Academy
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas sekmju izraksts
Saite: http://www.esilideris.lv/kontakti
Atslēgvārdi: pielikums, apliecībai, profesionālās pilnveides izglītība, sekmju izraksts, sērija, personas kods, izglītības programma, kods, datums, adrese, izglītības iestāde, mācību priekšmeti, vērtējums, certificate, translation, latvian-english translation, tulkojums, sertificēts, apliecinājums, notariāla tulkošana, apliecināšana, zīmogs, paraksts, direktors, pedagogi, skolotāji, stundu skaits, stundas


Latvijas valstspiederīgais -  A national of Latvia
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 28.02.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu / Procedures by which Children Cross the State Border
Saite: https://likumi.lv/ta/id/214902-kartiba-kada-berni-skerso-valsts-robezu
Atslēgvārdi: atļauja, pilnvara, zvērināts notārs, apliecinājums, apstiprinājums, deed, akts, dalībnieks, vecāks, vecāki, bērns, dēls, meita, nepilngadīgais, pilngadība, pilnvarojums, angļiski, latviski, tulkot, tulkojums, apliecināts tulkojums, kā iztulkot, kā pārtulkot anglski, vārds, vārdi, vārdu, terminu, termins.
Citāts: "3. Bērns, kurš ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (turpmāk – bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais), izceļojot no Latvijas Republikas uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalsts (turpmāk – izceļo no valsts), papildus Latvijas Republikas valsts robežas likumā minētajiem dokumentiem uzrāda arī citus šajos noteikumos minētos dokumentus."
Citāta tulkojums angļu valodā: "3. If a child, who is a citizen of Latvia, non-citizen of Latvia or a stateless person to whom the status of stateless person has been granted in the Republic of Latvia (hereinafter - a child who is a national of Latvia), crosses the external border departing from the State (hereinafter - departs from the State), he or she shall present also other documents referred to in this Regulation in addition to the documents referred to in the State Border Law of the Republic of Latvia."
 

laulāto uzturlīdzekļi - alimony
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 21.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Pētījums Ģimenes tiesībās - Tieslietu ministrija, 
Saite: https://www.tm.gov.lv/.../lv_documents_petijumi_petijums_gimenes_tiesibas_12.doc
Atslēgvārdi: uzturlīdzekļi, uzturs, līdzekļi, latviski, angliski, Latvian, English, laulātie, laulātais, mantiskais strāvoklis, alimenti, iztika uzturs, šķiršanās, laulību škiršana, šķirtība, maksāšana, maksājums 

 

lemttiesīgs, lemttiesīga -  quorum
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 04.10.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Biedrību un nodibinājumu likums
Saite:  https://likumi.lv/doc.php?id=81050
Atslēgvārdi: tiesības, lemšana, lemt, nolemt, lemttiesīgs, lemttiesīga, lemtiesīga, lemtiesīgs.
Citāts: "Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem un ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums."
Citāta tulkojums: "A quorum of an executive board shall be not less than one-half of the members of the executive board present at a meeting, and if a larger quorum has not been determined in the articles of association."


lēmums nav pārsūdzams - a decision shall not be subbject to appeal
spriedums nav pārsūdzams - a judgement shall not be appealed

Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Civilprocesa likums
Saite:  https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums
Citāts: "Trešā persona tiek pieaicināta vai pielaista piedalīties lietā saskaņā ar tiesas lēmumu. Lēmums, ar kuru apmierināts vai noraidīts lūgums par trešās personas pieaicināšanu vai iestāšanos lietā, nav pārsūdzams. Lēmums tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā."
Citāta tulkojums: "A third person shall be invited or allowed to participate in a case according to a decision of a court. A decision by which a request regarding inviting of or allowing a third person to participate in a case is satisfied or rejected shall not be subject to appeal. A decision shall be sent by registered mail."
Citāts: "Juridiskās personas maksātnespējas procesu pasludina tiesa, un tās spriedums nav pārsūdzams, izņemot spriedumu, ar kuru noraidīts juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums. Spriedumu, ar kuru noraidīts juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums, var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, ja pastāv kāds no šā likuma 440.pantā noteiktajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem."
Citāta tulkojums: "The court shall announce insolvency proceedings of a legal person and its judgement shall not be appealed, except for the judgment by which an application for insolvency proceedings has been rejected. A court judgment, by which the application for insolvency proceedings has been rejected, may be appealed in accordance with appeal procedure, if any of the grounds for initiation of appeal proceedings laid down in Section 440.2 of this Law exists."
 

lietu tiesības - right in rem 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Interactive Terminology for Europe
Saite: http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do
Atslēgvārdi: tiesības, right, rights, things, manta, lietas, piederība, valdījums, lietojamība, lietošana

 

M

 

medniecība - hunting
Nozare: Juridisko un izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 24.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" (On the Equalisation of Local Government Finances)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=47361
Atslēgvārdi: medniecība, priekšmets, mācību, mācības, augstākā izglītība, lauksaimniecība, zemkopība, mežsaimniecība, mežkopība, zivsaimniecība, zvejniecība, sekmes, izraksts, atzīmes, huntsmanship, mežs, dabas aizsardzība, latviski, angliski, termins, šķirklis, proz, vārdnīca, dictionary


N

 

neapliekamie ienākumi - non-taxable income
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 06.08.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (On Personal Income Tax)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=56880
Atslēgvārdi: neapliekamais ienākums, ienākumi, income, nontacable, vid, izziņa, certificate, statement, annoucement, document, termins, tulkojums, angliski, latviski, vārdnīca, angļu vārdnīca, angļu tulkojums, termina tulkojums, latviskojums, anglicisms, eng, lat, en, lv, vs, versus, šķirklis, konteksts, teksts, pārtulkot, iztulkot, notulkot, satulkot, zina, zināt, zin, ietulkot, satulkot, pārtulkot, ievietot, pārnest, interpretēt, interpret, proz, likumi, oficiāls tulkojums, sertificēts, tulkojums, oficiāli, apliecināts, apstiprināts, certifies, notarized 
Citāts: "Atbilstoši šim likumam nodoklis tiek aprēķināts par gada apliekamā ienākuma kopējo apjomu, kuru nosakot saimnieciskās darbības zaudējumus nevar segt uz citu ienākumu veidu rēķina, un tas tiek atspoguļots deklarācijā. Deklarācijā tiek uzrādīti visi maksātāja taksācijas periodā (kalendāra gadā) gūtie ienākumi, arī ar nodokli neapliekamie ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz 10 000 euro gadā, izņemot šā likuma 9.panta pirmās daļas 37., 37.1, 37.2, 38., 39. un 40.punktā minētos pabalstus vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātos pabalstus, kā arī šā likuma 9.panta pirmās daļas 29. un 31.punktā minētos ienākumus. Deklarācijā neuzrāda algota darba ienākumus, kurus izmaksā mikrouzņēmums atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam, kā arī saimnieciskās darbības ienākumu, kas gūts mikrouzņēmumā. Deklarācijā neuzrāda šā likuma 8.panta 4.daļā minēto ienākumu."
Citāta tulkojums: "In conformity with this Law, tax shall be calculated for the total amount of the annual taxable income in the determination of which the losses of the economic activity may not be covered by the accounts of other types of income and it shall be reflected in the declaration. All income obtained in taxation period of the payer (calendar year), as well as non-taxable income shall be presented in the declaration, if the total amount thereof exceeds EUR 4000 a year, except for the benefits referred to in Section 9, Paragraph one, Clauses 37, 37.1, 37.2, 38, 39 and 40 of this Law, or benefits paid by the State Social Insurance Agency, and also the income referred to in Section 9, Paragraph one, Clauses 29 and 31 of this Law. The declaration shall not show the income of paid work which is disbursed by a micro-enterprise in accordance with the Micro-enterprise Tax Law, or the income of economic activity which has been obtained in the micro-enterprise. The income referred to in Section 8, Paragraph 4.1 of this Law shall not be presented in the declaration."

 

neapliekamais minimums - non-taxable minimum
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 06.08.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (On Personal Income Tax)
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/56880-on-personal-income-tax
Atslēgvārdi: neapliekamais minimums, non-taxable minimum, minimālais, minimāli
Citāts: "Maksātāja gada diferencētais neapliekamais minimums (Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums vai maksātāja prognozētais mēneša neapliekamais minimums);"
Citāta tulkojums: "Annual differentiated non-taxable minimum of the payer (the monthly non-taxable minimum forecasted by the State Revenue Service);"

 

nodalījuma daļas/u noraksts - extract of a part/s of a division
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: Land Register Law, provisions, Supreme Council of the Republic of Latvia, tulkojums, termins, lat, eng, lv, en, translation, kopija, copy, noraksts, izraksts, zemesgrāmatu nodaļa

 

nostiprinājuma lūgums - request for corroboration
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: nostirpinājums, lūgums, zemes grāmata, corroboration , request, journal, immovable property, Land Register,  division, section, notārs, notary, zvērināts, public,  Civil Law, iztulkot, pārtulkot, tulkot

 

nostiprinājuma uzraksts - inscription of corroboration 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: Zemesgrāmata, nekustamais īpašums, lēmums, tiesnesis, kadastrs

nosūtījums -  referral form
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
("Regulations Regarding Protection Against Ionising Radiation in Medical Exposure")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/268378-noteikumi-par-aizsardzibu-pret-jonizejoso-starojumu-mediciniskaja-apstarosana
https://likumi.lv/ta/en/en/id/268378-regulations-regarding-protection-against-ionising-radiation-in-medical-exposure 
Citāts: "12. Ārsts nosūtītājs aizpilda nosūtījumu radioloģiskās manipulācijas veikšanai, pamatojot medicīniskās apstarošanas nepieciešamību."
Citāta tulkojums: "12. A prescriber shall complete the referral form for performance of a radiological intervention by justifying the necessity for medical exposure."
AVUJ: nosūtījums, reffelral form, norīkojums, referral, veidlapa, nosūtīt, izmeklēt, mediķis, medicīna, ārsts, izmeklējums, analīzes, laboratorija, laboratory.

 

O

 

obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana (OCTA) - compulsory civil liability insurance of motor vehicles
Nozare: Transports  
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums 
(Compulsory Civil Liability Insurance of Owners of Motor Vehicles Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=87547
Atslēgvārdi: apdrošināšana, octa, insurance, gadījums, līgums, polise, prēmija, insurer, apdrošinātājs, auto, atumobilis, transportlīdzeklis, kasko, casco, persona, paziņojums, zaudējumi, losses, īpašnieks, lietotājs, trešā persona, likums, law, noteikumi, objekts, contract, policy, premium, person, statement, regulation, provisions, motor vehicle, third person, law, agreement, dati, validity, prēmija, summa, amount, repair, liability, atbildība

 

P

 

pamatspecialitāte - basic speciality, primary speciality
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 28.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ārstniecības likums (Medical Treatment Law); MK noteikumi "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" (Procedures for Certification of Medical Practitioners)
Saite:https://likumi.lv/doc.php?id=44108 ; https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: tulki, rīgas, vārdnīca, dictionary, ārsts, mediķis, ķirurgs, surgeon, tulkojums, altviski, angliski, latviskais, angliskais, english, latvian, MK noteikumi
Definīcija: medicīnas joma, kurā persona ir ieguvusi medicīnisko izglītību.

 

papildspecialitāte - additional speciality
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ārstniecības likums (Medical Treatment Law); MK noteikumi "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" (Procedures for Certification of Medical Practitioners)
Saite:https://likumi.lv/doc.php?id=44108 ; https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: medicīna, izglītība, sertifikācija, joma, specialitāte, ārstniecības persona
Definīcija: pamatspecialitātes šaurāka joma, kas kopīga divām vai vairākām pamatspecialitātēm.

 

par to, ka - on the fact that
Nozare: Tulkojumi / Translations
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 10.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums (Law on Execution of Confiscation of Criminally Acquired Property)
Saite: https://likumi.lv//ta/id/292019?&search=on
Citāts: "Par to, ka izsole atzīta par nenotikušu šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu."
Citāta tulkojums: "The sworn bailiff shall draw up a statement on the fact that the auction has been admitted as having not taken place in case referred to in Paragraph one, Clause 1 of this Section."
Atslēgvārdi: frāze, izteiciens, par to ka, on the fact that, phrase, expression, tulkojums, kā, proz, forums, tulki, tulkotāji, tulkošana, translate, teksts, dokuments, likums, likumi, noteikumi, law.


pastāvīgās dzīvesvietas valsts - the state of the habitual residence
Nozare: Migrācija, imigrācija
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.01.2020.
Autors / Avots / Dokuments: Dzīvesvietas deklarēšanas likums (Declaration of Place of Residence Law)
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/64328-declaration-of-place-of-residence-law
Citāts: "Ja bērna pastāvīgā dzīvesvieta tiek pārcelta no kādas līgumslēdzējas valsts uz citu, pasākumi, kurus ir veikušas iestādes agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valstī, paliek spēkā, ciktāl tos nav izbeigušas vai aizvietojušas iestādes jaunās pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Minēto iestāžu veiktos pasākumus var izbeigt un aizstāt tikai iepriekš iesniedzot paziņojumu agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādēm. Gadījumā, ja mainās pastāvīgā dzīvesvieta bērnam, kurš atradās savas pilsonības valsts iestāžu aizsardzībā, pasākumi, kurus šī valsts veikusi saskaņā ar savas valsts normatīvajiem aktiem, paliek spēkā jaunās pastāvīgās dzīvesvietas valstī."
Citāta tulkojums: "If the habitual residence of an infant is transferred from one Contracting State to another, measures taken by the authorities of the State of the former habitual residence shall remain in force in so far as the authorities of the new habitual residence have not terminated or replaced them. Measures taken by the authorities of the State of the former habitual residence shall be terminated or replaced only after previous notice to the said authorities. In the case of change of residence of an infant who was under the protection of authorities of the State of his nationality, measures taken by them according to their domestic law shall remain in force in the State of the new habitual residence."


patiesais labuma guvējs -  beneficial owner
Nozare: Tulkojumi / Translations
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 09.09.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing)
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/178987-law-on-the-prevention-of-money-laundering-and-terrorism-and-proliferation-financing
Citāts: "Patiesais labuma guvējs — fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums."
Citāta tulkojums: "Beneficial owner - a natural person who is the owner of the customer - legal person - or who controls the customer, or on whose behalf, for whose benefit or in whose interests business relationship is being established or an individual transaction is being executed."
Atslēgvārdi: tulkojums angliski, iztulkot angļu valodā, kā, how, kur, where, kur atrast, kur meklēt tulkojumu, kā pārtulkot, oficiāli, juridiski precīzi, vārdnīca, speciāla, speciāls, tulkojums, precīzs, oficiāls, apliecināts, sertificēts, apliecināt, notariāls, likums, noteikumi, law, regulation, finansu līdzekļi, virtuālā valūta, pakalpojumu sniedzējs, darījuma attiecības,  gadījuma rakstura darījums, klients, patiesais labuma guvējs,  kredītiestāde, finanšu iestāde.  

 

pārbaudes laiks (darbā) - probation period
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.05.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Darba likums
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Citāts: "Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu."
Citāta tulkojums: "During the probation period, the employer and the employee have the right to give a notice of termination of the employment contract in writing three days prior to termination. An employer, when giving the notice of termination of an employment contract during a probation period, does not have the obligation to indicate the cause for such notice."
Atslēgvārdi: darba pārbaudes laiks, tulkot, angliski, termins, vārdnīca, internetā, kā, how, wiki, proz, tulki, tulkotāji, profesionāli, pareizi, precīzi, likumiski, likumīgi, likums, saskaņā ar likumu, līgums, cntract, agreement, work, labour, law, act, darbinieks, darba devējs, darba ņēmējs, darba vieta, darbavieta.
 

pārpilnvarojums - reauthorization 
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 21.03.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Advokatūras likums (Advocacy Law of the Republic of Latvia)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=59283
Citāts: "Lietu vešanai bez patrona pārpilnvarojuma šā likuma 95.pantā noteiktajā kārtībā Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērināta advokāta palīgam izsniedz attiecīgu apliecību."
Citāta tulkojums: "The Latvian Council of Sworn Advocates shall issue the relevant certificate to the assistant to a sworn advocate for the conducting of cases without the reauthorization of a patron in accordance with the procedures specified in Section 95 of this Law ."
Atslēgvārdi: pilnvara, pārpilnvarot, pārpilnvarojums, autorize, authorization, deed, akts, notārs, notary, apliecinājums, teksts, apliecinājuma, atļauja, vecāki, bērns, child, document, travel, ceļot, ceļošana

 

pārreģistrācija  -  re-registration
Nozare: Farmācija, medicīna, trasnports, valsts pārvalde
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 05.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Zāļu reģistrēšanas kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr.376) / Procedures for the Registration of Medicinal Products
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=138149
Citāts: "Zāļu reģistrācijas (arī jaunas jeb sākotnējās reģistrācijas) un pārreģistrācijas faktu Latvijas Republikā apliecina spēkā esošs Zāļu valsts aģentūras lēmums par zāļu reģistrāciju vai pārreģistrāciju un izsniegtā zāļu reģistrācijas apliecība, kas ir noformēta atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam."
Citāta tulkojums: "The fact of the registration (also new or initial registration) and re-registration of medicinal products in the Republic of Latvia shall be confirmed by a valid decision of the State Agency of Medicines on registration and re-registration of medicinal products and the issued registration certificate of medicinal products drawn up in accordance with Annex 1 to this Regulation."
Atslēgvārdi: pārreģistrācija, pārreģistrēšana, pārreģistrēt, auto, atomašīnu, mašīnu, transportlīdzekli, csdd, directorate, zāles, medicīna, register, reregister, re-register, to, uz, latviski, angliski, lv, en, lat, eng, valsts, aģentūra, iesniegums, dokumenti, tulkošana, translate, Rīga, Latvija, kur, kā, kādā veidā, no, uz, lēmums, izziņa, sertifikāts, apliecinājums.


pārtikas aprite -  handling of food
Nozare: Pārtikas industrija
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 11.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Pārtikas aprites uzraudzības likums
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=47184
Citāts: "pārtikas aprite — visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam (primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība);"
Citāta tulkojums: "handling of food - all operations with food from acquisition thereof to consumption (primary manufacturing, acquisition, pre-treatment, treatment, processing, manufacturing, packaging, storage, distribution, transport, movement across the State border, wholesale trade, and retail trade);"
 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) -  Food and Veterinary Service (FVS)
Nozare: Lauksaimniecība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: PVD
Saite: http://www.zm.gov.lv/en/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/startpage?nid=2531#jump
Atslēgvārdi: pārtika, dienests, latvija, Latvia, LR, Latvijas Republika, apliecība, SIA, LTD, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, faktiskā adrese, darbība, nosaukums, No., Nr., prasības, normatīvie akti, atzīšana, certificate, recognition, ģenerāldirektors, sērija, series, AA, coat of arms, ģerbonis 


pārtikas uzņēmums -  food establishment
Nozare: Pārtikas industrija
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 11.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Pārtikas aprites uzraudzības likums
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=47184
Atslēgvārdi: pārtika, sertifikāts, pārtikas uzņēmums - persona, kura iesaistīta kādā no pārtikas aprites posmiem (food establishment - a person who is involved in any of the stages of the handling of food)
 

personu identificējoša informācija - personal identification information
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.05.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Elektronisko dokumentu likums (Electronic Documents Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=68521
Atslēgvārdi: pase, apliecība, id, persona, personas, personu, apliecinoša, identificējoša, informācija, latviski, angliski, paīri, paīrus, papīrs, oficiāls, oficiāli, gribu zināt, saprast, atrast kur var iztulkot pareizi vārdu/vārdus, terminus, kuri tiek izmatoti likumos, likumā, likums, pareizi, precīzi, oficiāli, nekļūdīgi, simtprocentīgi, simprocentīgs, simt procenti, 100% pareizs, legalizēts, certificēts, apliecināts, pamatots, derīgs, valid, izmatojams ārzemēs, ārvalstīs, Latvijā, UK, Anglijā, Eiropas Savienībā, Apostille, notariāls apliecinājums, notārs, notāri, pie notāriem, kā tas notiek, ķada ir kārtība, kā panākt autenisku, pareizu tulkojumus, paraksta apliecinājums, apliecināt ar tulka parakstu, tulkotāja paraksts, signing, sigmature, seal, štamps, zīmogs, zieģelis, štampu, ar zīmogu  

 

piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts - consent for the independent departure of a child from the State
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.09.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=214902
Citāts: "Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts patstāvīgi, uzrāda vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē) vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Ja bērna vecāks, kurš ir tiesīgs dot piekrišanu bērna izceļošanai no valsts, nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu, bērns var izceļot no valsts patstāvīgi, uzrādot bāriņtiesas lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts."
Citāta tulkojums: "If a child, who is a national of Latvia, departs from the State independently, he or she shall present a notarially certified consent of at least one parent (a citizen of Latvia, non-citizen of Latvia, a citizen of the European Union Member State, European Economic Area State or Swiss Confederation or a stateless person to whom the status of the stateless person has been granted in the Republic of Latvia, European Union Member State, European Economic Area State or Swiss Confederation) or a guardian for the independent departure of a child from the State."

 

piemaksa pie vecuma pensijas - supplement to the old-age pension
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par valsts pensijām" (On State Pensions)
Saite: https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam
Citāts: "Pēc euro ieviešanas dienas piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas apmērs konvertējams saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu."
Citāta tulkojums: " After the day of introduction of euro, supplements to the old-age and disability pensions shall be converted in accordance with Section 6 of the Law On the Procedure for Introduction of Euro."


Pilsonības un imigrācijas departaments (PID) - The Office of Citizenship and Migration Affairs

 

Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.04.2017.
Autors / Avots / Dokuments: likumi.lv, Repatriācijas likums, Repatriation Law
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=37187&version_date=24.10.1995
Atslēgvārdi: pilsonība, imigrācija, imigrants, departaments, department, pid, ocma, gads, former, bijušais, nosaukums, tulkojums, angļu valodā, angliski, kā, proz, tulkotāji, likums, noteikumi, termins, šķirklis, nodaļa, birojs, krieviski, vēsture, migrācija, migrants, pavalstniecība, atļauja, dokumenti, kārtošana

 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) - Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: PMLP
Saite:http://www.pmlp.gov.lv/en/home/about-ocma/
Atslēgvārdi: izziņa, certificate, pārvalde, migrācija, pilsonība, pase, nodaļa, izdeva, izdošana, datums, spravka, departaments, policy, service, department, pārtulkot


Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālā nodaļa - Division of the Office of Citizenship and Migration Affairs
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.09.2019.
Autors / Avots / Dokuments: PMLP
Saite: https://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/regional-divisions.html
Atslēgvārdi: RIGA, Riga 1 Division, Riga 2 Division, Riga 3 Division, Riga 4 Division, KURZEME, Jūrmala Division, Kuldīga Division, Liepāja Division, Saldus Division, Talsi Division, Tukums Division, Ventspils Division, LATGALE, Daugavpils Division, Krāslava Division, Ludza Division, Preiļi Division, Rēzekne Division, Livani Division, VIDZEME, Alūksne Division, Balvi Division, Cēsis Division, Gulbene Division, Limbaži Division, Madona Division, Sigulda Division, Valka Division, Valmiera Division, ZEMGALE, Aizkraukle Division, Bauska Division, Dobele Division, Jēkabpils Division, Jelgava Division, Ogres Division, towm, town, city, the Republic of Latvia, regional divisions. 
 

pirmās, otrās, trešās grupas invalīds (1., 2., 3. grupas invaliditāte) - a person with Group I, Group II or Group III disability (Group I, Group II, Group III disability)
Nozare: Medicīnisko un juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Invaliditātes likums (Disability Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=211494
Atslēgvārdi: invaliditāte, persona, īpašas vajadzības, slimība, darbnespēja, darba nespēja, lapa, izraksts, grupa, group, AES, lēmums, pamatojums, Labklājības ministrija, izziņa, certificate, english, latvian translation, deed, act, LV LAT, ENG, EN

persona, ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole  - a person with whose intermediation the control is being implemented
Nozare: Juridiskais tulkojums
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.01.2020.
Autors / Avots / Dokuments: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing)
Saite:  https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums
Citāts: "3) ja šīs daļas 1. un 2. punktā minētās personas kontroli īsteno netieši, par personu, ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, — vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads), bet par juridisko personu vai juridisko veidojumu — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja starpniecību īsteno ar juridiskā veidojuma starpniecību, noskaidro arī pilnvarotās personas vai personas, kam ir līdzvērtīgs amats, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)."
Likuma citāta tulkojums: " 3) if the persons referred to in Clauses 1 and 2 of this Paragraph are implementing control indirectly, regarding the person with whose intermediation the control is being implemented - the given name, surname, personal identity number (if the person does not have a personal identity number - the date, month, and year of birth), and regarding the legal person or legal arrangement - the name, registration number, and registered address. If intermediation is implemented with the intermediation of a legal arrangement, the given name, surname, personal identity number (if the person does not have a personal identity number - the date, month, and year of birth) of the authorised person or person holding an equivalent position shall be determined."

 

personas rīcībspēja (ir) pārbaudīta - the capacity to act of the person has been verified  
rīcībspēja - legal capacity, capacity to act  (Tilde)
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 10.12.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Notariāta likums
Saite:  https://likumi.lv/ta/en/en/id/57677-judicial-disciplinary-liability-law
Atslēgvārdi: pārbautīt personas rīcībspēju, rīcībspēja, 
Citāts: "Zvērināts notārs pārbauda notariālā akta dalībnieku identitāti, rīcībspēju un pārstāvības tiesības."
Citāta tulkojums: "A sworn notary shall verify the identity, capacity to act and the right of representation of the participants of the notarial deed."

 

pēcmantinieks - secondary heir 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca
Saite: http://www.rulit.me/books/latvijas-republikas-civillikuma-terminu-v-read-270544-17.html
Atslēgvārdi: Civillikums, mantinieks, mantojums, mantošana, tiesa, spriedums, tulkojums, pēcmantnieks, tulkošana, iztulkot, kā, latviski, angliski, termins, šķirklis, terminoloģija

 

pilna laika klātiene -  full time studies
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 20.12.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Valsts sociālo pabalstu likums
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=68483
Citāts: "Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja persona: nav sasniegusi pilngadību, ir zaudējusi vienu vai abus apgādniekus un nav stājusies laulībā. Šīm personām piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kura minimālo apmēru katram bērnam un tā pārskatīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Šajā gadījumā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir līdz pilngadības sasniegšanai. Pabalsta izmaksu turpina, ja šajā punktā minētā persona pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem."
Citāta tulkojums: "A State social security benefit shall be granted to a person who does not have the right to receive a State pension (except the pension received by a disabled person for the loss of a provider) or insurance compensation for damages related to an occupational accident or occupational disease if a person: has not attained the age of legal majority, has lost one or both providers and has not entered into marriage. A common State social security benefit shall be granted to these persons which, in cases when a benefit has been granted for three or more children, may not be less than 50 per cent of the amount of the State social security benefit specified by the Cabinet for each child. In this case a State social security benefit shall be granted until the attaining of the age of legal majority. The disbursement of an allowance shall be continued if, after the attaining of the legal age of majority, a person referred to in this Paragraph is studying at an institution of general education or vocational education and is not older than 20 years of age or is studying in the day division (full time studies) at an institution of higher education and who is under the age of 24."
Atslēgvārdi: klātiene, neklātiene, studijas, forma, tips, kurss, režīms, programma, izraksts, sekmes, balles, vērtējums


potēšanas pase - immunization card  
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.03.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Vakcinācijas noteikumi (Vaccination Regulations)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=11215
Atslēgvārdi: potēšanas pase, immunization card, potēšana, sapotēt, karte, pase, vakcinācija, vakcinēt, kā iztulkot angliski, kā pārtulkotno latviešu valodas angļu valodā, no latviešu valodas angliski, cilvēks, injicēt, dzīvnieks, slimība, profilakse, medicīna, medicīnisks, medicine, Ministru kabineta noteikumi Nr. 330, vēsture, izraksts, excerpt, pacients, ārsts, slimnīca, stacionārs, imunitāte, profilaktiskā potēšanas karte - prophylactic immunization card.
Citāts: "Līdz jaunu potēšanas pasu izdošanai ir atļauts izmantot esošās potēšanas pases."
Citāta tulkojums: "It is permitted to use the existing immunization cards until the issuance of new immunization cards."


praktiski vesels - practically healthy
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude
Saite:  https://likumi.lv/doc.php?id=189070
Citāts: " izmeklējamā persona atzīstama par praktiski veselu; "
Citāta tulkojums: "the person to be investigated is recognised as practically healthy;"
 

profesijas kods occupational code
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Profesiju standartu izstrādes kārtība
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=153849
Atslēgvārdi: darba likums, kods, klasifikācija, Latvija, profesija, profesionāls, profesionāli, nosaukums, standarts, latviski, angliski, tulkošana, LAT, ENG, proz, darbs

 

Profesiju klasifikators Classification of Occupations
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Profesiju standartu izstrādes kārtība
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=153849
Atslēgvārdi: name, profession, classification, duties, tasks, kā, vocational, working, work, given name, surname, place of employment, position, amats, person, status, Latvijas Republika, Republic of Latvia

 

profesionālās pilnveides apliecība - certificate of vocational in-service training
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 09.04.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Profesionālās izglītības likums (Vocational Education Law)
https://likumi.lv/doc.php?id=20244
Atslēgvārdi: izglītība, eksāmens, sertifikāts, apliecība, diploms, sekmju izraksts, modulis, prakse, profesionālā pilnveide, angliski, latviski, tulkot, tulkojums, apliecinājums, noraksts, kopija, izraksts, atzīmes
Citāts: "Profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes."
Citātā tulkojums: "Vocational in-service training - a special kind of vocational education which provides an opportunity for persons, irrespective of their age and previous education or vocational qualification, to acquire systematic vocational knowledge and skills corresponding to the requirements of the labour market."

 

prokūra - procuration 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 22.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Komerclikums (The Commercial Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Atslēgvārdi: komercdarbība, noteikumi, prokūra, prokūrists, angliski, kā, tulkot, iztulkot, tulkojums, perevod, translation, procuration, proctor, darījums, līgums, contract, agreement
Definīcija: Prokūra ir komercpilnvara (commercial power of attorney), kas piešķir prokūristam tiesības komersanta vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītas tiesiskās darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā (prasības celšana, izlīgums, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana u.tml. (Procuration is a commercial power of attorney, which grants to the proctor the right to conclude transactions and to perform other legal activities associated with commercial activities on behalf of a merchant, including all procedural activities in the course of legal proceedings (bringing an action, settlement, appeal of a court adjudication and the like)

 

 

prokūrists - proctor (managing clerk, head clerk)
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 22.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Komerclikums (The Commercial Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Atslēgvārdi: pilnvara, komersants, firma, firm, prasības celšana, izlīgums, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana, atsavināt, ieķīlāt, apgrūtināt, tiesības, statūti, valdes loceklis, līgums, likumiskais pārstāvis, kopēja, kopējs, ierobežojumi
Definīcija: Tirdzniecības uzņēmuma, firmas uzticības persona, pilnvarotais, kas veic komerciālus darījumus (a proctor).
Papildinājumi: kopprokūra - joint procuration 

 

pūšaminstrumenti - wind instruments
Nozare: Mūzika
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 20.12.2019.
Autors / Avots / Dokuments: https://termini.gov.lv/atrast/p%C5%AB%C5%A1aminstrumentu%20m%C5%ABzi%C4%B7is/lv
Atslēgvārdi: pūšamie instrumenti, instruments, mūzika, mūziķis, flauta, spēlēt, spēlēšana, klavieres, wind instrument musician - pūšaminstrumentu mūziķis, music, angliski, ingliš, eng, EN, angļu valodā, kā how, iztulkot, pārnest, atveidot pārtulkot no latviešu valodas.

 

R

 

reljefzīmogs - embossed (embossing) stamp (seal) 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 09.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: https://www.merriam-webster.com
Saites: https://www.merriam-webster.com/dictionary/embossed%20stamp 
http://www.dictionary.com/browse/embossing
Atslēgvārdi: zīmogs, reljefs, spiedogs, tinte, apliecinājums, tied, sealed, english, latvian, translation, tulkojums, reljefzīmogs, reljefots, dokuments, apliecinājums, notariāls, apstiprinājums, parakstīts
Termina izskaidrojums angļu valodā: an imprinted stamp with raised lettering and design, (emboss - to raise or represent (surface designs) in relief; to decorate (a surface) with raised ornament), kā angliski pateikt uzrakstīt reljefzīmogs

 

resertifikācija - re-certification  
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.431 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"
(Cabinet Regulation No. 431 Adopted 23 December 1997 "Procedures for Certification of Medical Practitioners")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: Veselības inspekcija, Health Inspectorate, sertifikācija, sertifikāts, certificate, resertificējamā ārstniecības persona (medical practitioner to be re-certified )
Definīcija: atkārtota ārstniecības personas sertifikāta izsniegšana bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

 

rezolutīvā daļa - operative part 
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Tiesnešu disciplinārās atbildības likums (Judicial Disciplinary Liability Law)
Saite:  https://likumi.lv/ta/en/en/id/57677-judicial-disciplinary-liability-law
Atslēgvārdi: rezultāts, rezultatībā, rezultatīvs, operatīvā, operatīvs, tiesa, tiesas lēmuma stāšanās spēkā, apliecinājums, certifies, tiesnesi, tiesneša palīgs, tiesas sēde, tulkot, tulkojums


Rīgas Angļu ģimnāzija - Riga English Grammar School (REGS)
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: – Riga English Grammar School
Saite: https://www.rag.lv/f/REGS-info-2018.pdf
Atslēgvārdi: Rīga, skola, izglītība, nosaukums, tulkojums, nosaukuma tulkkojums, title, name, denomination, misija, vīzija, izglītība, programma, skolotāji, studijas, direktors, angliski, latviski, pārtulkot, iztulkot, pārsnest, kā, how, pārcelt, pārnest, pārvietot, pārveidot, mērķa valodā, avota valodas
 

Rīgas apgabaltiesa - Riga Regional Court​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ordinary courts in Latvia
Saite: https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-lv-maximizeMS-en.do?member=1
Atslēgvārdi: tiesa, Rīga, apgabaltiesa, reģions, rajons, lēmums, nolēmums, spriedums, tiesnesis, tiesnese, angliski, latviski, tulkojums, LV, LAT, EN, ENG

RĪGAS DOMES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS CENTRS - RIGA CITY COUNCIL VISITORS’ RECEPTION CENTRE
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.02.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Rīgas dome
Saite: https://pasvaldiba.riga.lv/EN/Channels/Riga_Municipality/Catalogue_of_Structural_Units/default.htm
Atslēgvārdi: trīgas dome, riga, riga city council, rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrs, riga city council visitors’ reception centre, Kungu iela, declared place of residence, dzīvesvietas izziņas tulkojums, ar notariālu apliecinājumu, Iedzīvotāju registrs,  Population Register, chief desk officer, tulkojums, angliski, latviski, krieviski, deklarācija, certificate, izziņa, spravka, apliecinājums, notariāli tulkojumi, notariāls tulkojums, apstiprinājums, certification, notary, notariāls apliecinājums, zvērināta notāra apliecinājums, tulks, tulkot`jsm zīmogs, paraksts, legalizācija, Apostille, stteidzami, urgent, sročna, perevod, personas kods, adrese, lietvedība, file, dokuments.  

 

Rīgas domes Izglītībasjaunatnes un sporta departaments - Education, Youth, and Sports Department of Riga City Council
Nozare: Juridisko un izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 08.08.2019.
Autors / Avots / Dokuments: About the Department
Saite: https://iksd.riga.lv/en/rd-iksd-foreign/about-the-department
Atslēgvārdi: Rīgas dome, council, departaments, department, izglītība, jaunatne, sports, dokumenti, tulkojumi, apliecinājumi, sertificējumi, legāli, legziēšanu, rīgas domas, domes, sertifikāti, apliecības, sekmju izraksti, izgl`tības dokumeni, doķi, papers, education, cetification, legal, legalized, certified

 

Rīgas Svētā Mārtiņa evaņģēliski luteriskā baznīca - StMartin's Church
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 27.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Wikipedia
Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/St._Martin's_Church,_Riga
Atslēgvārdi: Rīga, Riga, baznīca, draudze, laulība, apliecība, capital, Latvia, marriage, certificate, Slokas iela, street, congregation, clergyman, garīdznieks.

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) - Riga Teacher Training and Educational Management Academy (RTTEMA)
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.07.2019.
Saite: https://www.unipage.net/en/6945/riga_teacher_training_and_educational_management_academy
Atslēgvārdi: dimploms, sekmju izraksts, diploma, school results, studies, extract, transcript, copy, duplicate, papaers, educations, documents, certified translations, riga, latvia, lv, eu, en, lt, lr, ee, academy, school, high-school

 

Rīgas Vakara ģimnāzija - Riga Evening Gymnasium
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 08.08.2019.
Saite: http://wikimapia.org/19285/Riga-Evening-Gymnasium
Atslēgvārdi: divakara maiņu, maiņa, skola, vakara, evening, shift, nosaukums, name title, denomination, vārds, vārdi, maiņa, mainīts, izmainītais, jaunais, vecais, labotais, jaunais nosaukums: Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola.

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC), Nacionālā Mākslu vidusskola, Emīla Dārziņa mūzikas skola - Vocational Education Competence Centre (VECC), National School of Arts, Emīls Dārziņš Music School
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 20.12.2019.
Autors / Avots / Dokuments: http://edmv.lv/2018/09/20/6553/
Atslēgvārdi: skola, vidusskola, sekmju izraksts, atzīmes, balles, semestris, mācību gads, division, day division, full-time professional secondary education studies, course, 3rd course, studies programme, playing, mūzika, apmeklējums

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" (saīsinājumā - PIKC RTK)  - Vocational Education Competence Centre „Riga Technical College” (VECC RTC )
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.04.2018.
Autors / Avots / Dokuments: PIKC RTK mājas lapa
Saite: http://www.rtk.lv/?sadala=409
Atslēgvārdi: Profesionālās kavlifikācijas apleicība, KAC, professionālā vidusskola, sērija, diploms, diploma, kvalifikācijas eksāmenu komisijas vadītājs, sekretārs, apliecība, reģistrācijas Nr., Rīgā, Rīga, Riga, Latvija, zīmogs, LR Izglītības un zinātnes ministrija, profesionālā kavlifikācija, certificate, abbr., izglītība, elektrotehniķis, gramatiski pareizi, juridiski pareizi, gramatika, gramatisks, gramatiski precīzi, precīzs formulējums, formulēt, noformulēt, frāzes formulēšana, teikuma formulēšana, vārdu, vārdos, vārdi, teikuma daļa, dokumenta/teksta sastāvdaļa, izvilkums, dalējs tulkojums, pilnīgs, tulkojums, dzelžains, simtprocentīgs, oficiāls, nekļūdīgs, kļūme, bez kļūmēm, bez kļūdām, ideāls, nevainojams, simprocentīga pārliecība, oficiāls atzinums, ar atzinumu, ar pamatojumu, oficiāli, ar attiecīgo apliecinājumu, parakst, zīmogs, zieģelis, štamps, lai derētu iesniegšanai ārzemēs, stāties augstskolā, iesniegt dokumentus, noslēgt laulību, reģistrēt bērnus, noslēgt līgumu, saņemt pabalstu, parakstīt līgumu, sagatavot dokumentus apliecināšanai

 

Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola (RTTS) - Riga Tourism and Trade School (RTTS)
Nozare: Izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: http://www.rtrit.lv/par-rtrit/par-mums/vesture/
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=226700
https://likumi.lv/ta/id/77817-par-rigas-tirdzniecibas-un-kulinarijas-skolas-un-rigas-turisma-skolas-reorganizaciju
http://viaa.gov.lv/eng/skillslatvia/euroskills/euroskills_2014/news/
Skolas šī brīža nosaukums:  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums - Riga Technical School of Tourism and Creative Industry
Atslēgvārdi: Rīga, tūrisms, nosaukums, skola, tehnikums, radošums, industrija, diploms, pavārs, pakalpojumi, komercdarbinieks, darbinieks, emplyee, education, darba ņēmējs, diploms, izglītība, programma.

 

S

 

sabiedrības līgums - partnership contract
Nozare: Finanses
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 08.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības (THE CIVIL LAW)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=90220
Citāts: "Sabiedrība ir divu vai vairāk personu apvienošanās uz sabiedrības līguma pamata kopēja mērķa sasniegšanai ar kopīgiem spēkiem vai līdzekļiem."
Citāta tulkojums: "A partnership is an association of two or more persons based on a partnership contract for the attaining of a common goal through united efforts or resources."

 

saimnieciskās darbības veicējs (-i) - performer (-s) of economic activity  
Nozare: Finanses
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai (Regulations Regarding Loans for Promoting the Development of Micro, Small And Medium Sized Merchants and Agricultural Service Co-operative Societies)
Saite: https://likumi.lv/ta/id/198282
Atslēgvārdi: saimnieciskā, uzņēmējdarbība, MK, noteikumi, bizness, business, activity, entrepreneurial activity, entrepreneurship, latviski, angliski, tulkojums, darbība, kā, how, term, termins, translation, translate, translator, tulkotājs

 

sapulces vadītājs -  chairperson of the meeting
Nozare: Finanses un grāmatvedība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 10.12.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Komerclikums
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/5490-the-commercial-law
Citāts: "Dalībnieku sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja dalībnieki neievēlē citu sapulces vadītāju."
Citāta tulkojums: "A meeting of shareholders shall be chaired by the chairperson of the board of directors if the shareholders do not elect another chairperson of the meeting."

SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) - LTD (LLC) limited liability company
Nozare: Finanses un grāmatvedība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.01.2020.
Avots: likumi.lv
Detalizēts, izvērsts skaidrojums: SIA angliski
Atslēgvārdi: sia, SIA, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Anglija, UK, ASV, valsts valstis, reģistrs, UR, dokumenti, kā tulkot, what is sia, what is ltd, llc, vai, or, Latvia, Latvijā, kā angliski ir SIA, kā pateikt, kā uzrakstīt, kā pārtulkot, iztulkot, svešvaloda, foreign language, uzņēmuma nosaukums, firma, vai ir viens un tas pats, kāda ir atšķirība, differencereģistrs, reģistrētsais, oficiālais, formālais, formāls, formāli, juridiski prezīs un pareizs, labskaņa, business, SIA angliski, SIA angļu valodā, commerce, in general, general meaning, vārdnīca, tulkojums, tuks, tulkojumi, company, lursoft, names, denominations, GmbH, OU, OOO, OY, AS, JSC, eksperts, konsultācijas, valodas padoms, sija, sijā, sijāt, reģistrēt, siju, siu, kur var meklēt un atrast, valodnieks, literāts, zvērināts tulks tulkotājs, Vācija, Amerika, Anglija, LTD (LLC) limited liability company Austrālija, Krievija, kā būs, kā ir, atveide Polija, Čehija, Francija, Somija, Zviedrija, Igaunija, Zviedrija, EU, dokumenti, notariāli apliecināts dokumentu tulkojums, kā pareizi, tulkot vai netulko, parasti netulko, izvērsts skaidrojums, profesionāls pamatojums, sabiedrība ar ierobežotu atbildību angliski.


slēgta sabiedrība - private company 
Nozare: Finanses, juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 04.10.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Komerclikums
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Atslēgvārdi: sia, sabiedrība, as, akciju sabiedrība, valde, statūti, saraksts, pajas, daļas, akcijas, ltd, llc, JSC. 
Citāts: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts."
Citāta tulkojums: " A limited liability company is a private company, the shares of which are not publicly tradable objects."
 

sociālās apdrošināšanas iemaksas - social insurance contributions ​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Law On State Social Insurance)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=45466
Atslēgvārdi: valsts, soaciālā apdrošināšana, iemaksa, darba devējs, darba ņemējs, pašnodarbinātais, jēdziens, termins, tulkojums, latviski, angliski, veicējs, persona 

 

sodāmība - criminal record  
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Sodu reģistra likums (Punishment Register Law)
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=261384
Citāts: " Reģistra arhīva datubāzē glabā ziņas par: 1) personu, kurai dzēsta vai noņemta sodāmība, personu, pret kuru uzsāktais kriminālprocess ir izbeigts, attaisnoto personu, personu, kurai piemērotais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis ir izpildīts, personu, kurai piemērotais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis ir atcelts, — gadu pēc tam, kad no Iedzīvotāju reģistra saņemtas ziņas par personas nāvi, bet ne ilgāk kā 100 gadus pēc personas dzimšanas;"
Citāta tulkojums: "The following information shall be stored in the archives database of the Register: 1) regarding a person whose criminal record has been cleared or removed, against whom the initiated criminal proceedings have been terminated, regarding an acquitted person, regarding a person on whom the imposed compulsory measure of correctional nature has been executed, a person on whom the imposed compulsory measure of medical nature has been revoked - for one year after information has been received from the Population Register regarding the person's death, however no longer than 100 years after the person's birth;"

 

Sodu reģistrs - Punishment Register 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 27.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Sodu reģistra likums (Punishment Register Law)
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=261384
Atslēgvārdi: sods, sodu, reģistrs, anliski, tulkot, iztulkot, kā, tulkojums, Tieslietu ministrija, departaments, lēmums, maiņa, maiņai, ieraksts, reģistrs, process, vārds, uzvārds, tautība, lieta, pārvalde, migrācijas, pilsonības, dzimtsarakstu, atļauja

 

spārns (auto) - wing (car, vehicle)
Nozare: Automehānika, transports
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas valsts karoga likums (Law On the National Flag of Latvia)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=200642
Atslēgvārdi: kā, angliski, iztulkot, pārtulkot, tulkot, vārdu, spārns, automašīna, auto, car, vehicle, transport, transports, transportation, eng, lat, proz, the front right wing of the car, official, mehāniķis, vārdnīva, dictionary, left, right, front, back, priekšējais, aizmugurējais, labais, kreisais, karkass, uzbūve, korpuss, bleķis, dzelzis, body, carcass, vārds, termins, satulkot, uztulkot, pārtulko, translate, translation, birojs, official, apliecinājums, instrukcija, paper, manual, rokasgrāmata, tehniķis, igauniski, igauņu valodā, EST, Estonia, Estonian.

 

summētais darba laiks - aggregated working time  
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.06.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Darba likums (Labour Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Atslēgvārdi: darbs, laiks, darba laiks, darbalaiks, summa, summēts, summētais, calculated, flexible, latviski, agliski, termiņš, tulkojums, translate

 

Š


švamme (sūklis) - sponge
Nozare: Tehnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Tēzaurs / Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
Saite: https://tezaurs.lv/#/sv/%C5%A1vamme
Citāts: švamme apv. 1. Porains, mīksts sūklis.
Atslēgvārdi: švamme, sūklis, sponege, stikla sūklis biol. - glass sponge, poraina viela, tampons

 

T


taisna augšupejošā līnija (radniecībā)  - direct ascending line
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 20.06.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Repatriācijas likums (Repatriation Law)
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/37187-repatriation-law
Citāts: "Repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā."
Citāta tulkojums: "A repatriate is a person who is a Latvian citizen or one of whose relatives in the direct ascending line is a Latvian or a Liiv and who voluntarily takes up permanent residence in the Republic of Latvia."
Atslēgvārdi: radniecība, radi, rads, meita, dēls, tēvs, māte, vectēvs, vecmāte, vārds, zuvārds, maiņa, atļauja, permission, sertifikāts, izziņa, certificate, apleicinājums 


Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola - Distance learning secondary school “Riga Commercial School”
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.03.2018.
Autors / Avots / Dokuments: SUPPORTING THE ENGAGEMENT AND REINTEGRATION OF 18-24 YEAR OLD EARLY SCHOOL-LEAVERS IN LIFELONG LEARNING: EVIDENCES FOR TARGETED COMPENSATORY AND PREVENTIVE STRATEGY IN EDUCATION
Saite: https://www.pzi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/pzi/Vaki/2013-2015/ASEM_FINAL_2015.pdf
Atslēgvārdi: izglītība, vidusskola, secondary school, latviski, angliski, nosaukums, nosaukumu, name, denomination, education, diploma, diploms, liecība, school report, extract, pincipal, grades, semester, year, signature, classes, class, klase


tiesībspēja - legal capacity
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.09.2019.
Autors / Avots / Dokuments: LR Darba likums
Saite: https://likumi.lv/ta/en/en/id/26019-labour-law
Atslēgvārdi: tiesībspēja, tiesībspējīga, tiesībspējīgs, tiesībspējīga personālsabiedrība, persona fiziska, juridiska, llc, ltd, sia, ooo, ou, kā pateikt frāzi, vārdu salikums, izteikt, teikumā, teikums, teikumu, tekstā, teksts, dokumentā, dokuments.
Citāts: "Darba devējs ir fiziskā vai juridiskā persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku."
Citāta tulkojums: "An employer is a natural or legal person or a partnership with legal capacity that, on the basis of an employment contract, employs at least one employee."

 

tulkošanas pakalpojumi - translating services
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Pievienotās vērtības nodokļa likums
Saite: https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums/redakcijas-datums/2021/01/01
Atslēgvārdi: tulkošanas pakalpojumi, tulku pakalpojumi, tulkošanas biroja pakalpojumi, pakalpojums, service, services, apliecināšana, apliecinājums, legalizēšana, leglisation, Apostille, translation services, translating services, interpreting services, rendering services.
Citāts: "Ja pakalpojumu sniedz personai, kura nav nodokļa maksātājs un kuras mītnes vieta, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta ir ārpus Eiropas Savienības teritorijas, pakalpojuma sniegšanas vieta ir šīs personas mītnes vieta, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta šādiem pakalpojumiem: 1) autortiesību, patentu, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību piešķiršana un nodošana citu personu rīcībā un kontrolē; 2) ar reklāmu un sabiedriskajām attiecībām saistītie pakalpojumi; 3) juridiskie, grāmatvedības, revīzijas, konsultāciju, tulkošanas, ekspertīžu, inženieru, tirgus izpētes un citi līdzīgi pakalpojumi, kā arī datu apstrāde un informācijas sniegšana;"
Citāta tulkojums: "Where the service is supplied to a non-taxable person whose seat, declared place of residence, but, in the absence of such - place of permanent residence is outside the territory of the European Union, the place of supply of the service shall be the seat, declared place of residence, but, in the absence of such - the place of permanent residence for the following services: 1) assignments and transfers of copyrights, patents, licences, trade marks and similar rights to the disposal and control of other persons; 2) services connected with advertising and public relations; 3) legal, accounting, audit, consulting, translating, expert-examination, engineering, market research and other similar services, as well as data processing and provision of information;"

 

U

 

uzturlīdzekļi (bērnu uzturēšanai) - maintenance 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums / Maintenance Guarantee Fund Law
Saite: https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums
Atslēgvārdi: uzturlīdzekļi, vienošanās, šķiršanās, laulību, bērns, bērnu, bērni, uzturēšana, uzturs, vecāki, laulības, likums, manta, mantiskās, tiesības, pienākumi, aizgādība, bērniem, bērnu, child, children
Definīcija angļu valodā:  "Maintenance - monthly expenses of supporting a child which each parent has the duty to provide to his or her child irrespective of his or her ability to support the child and his or her financial condition, and the minimum amount of which has been determined by the Cabinet on the basis of Section 179, Paragraph five of The Civil Law."

 

V

 

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību -  the state limited liability company
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 25.02.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=259619
Atslēgvārdi: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbldību, state limited liability company, tulkojums, tulkošana, termins, vārdnīca, angļu, latviešu, angliski, latviski
Citāts: "1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi."
Citāta tulkojums: "1. This Regulation prescribes the price list for the paid services of the State limited liability company "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre."

valsts valodas prasmes otrā līmeņa B pakāpe - Level 2, Grade B of official/state language proficiency
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 06.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: https://likumi.lv/doc.php?id=194735
Nosaukums: Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi
Nosaukuma tulkojums: Regulations Regarding the Extent of the Knowledge of the Official Language, the Procedures for Examining the Proficiency in the Official Language and the State Fee for Examining the Proficiency in the Official Language
Citāts: "19.3.2. līdz 2003.gada 1.septembrim izsniegtas apliecības par pamatizglītību sekmju izraksts – izglītojamajiem, kuri apgūst akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi, kārto latviešu valodas eksāmenu. Valsts valodas prasmes pakāpi piešķir atbilstoši iegūtajam vērtējumam latviešu valodas eksāmenā. Sekmju izrakstu uzrāda darba devējam pēc tā pieprasījuma. Eksāmenā iegūtās 10–9 balles atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes otrā līmeņa B pakāpei, 8–7 balles – otrā līmeņa A pakāpei, 6–5 balles – pirmā līmeņa B pakāpei, 4 balles – pirmā līmeņa A pakāpei. Centrs, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā ieraksta, ka izglītojamajam, kurš apguvis akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi 2000./2001.mācību gadā, nokārtojis latviešu valodas eksāmenu, piešķirta attiecīgā valsts valodas prasmes pakāpe;"
Citāta tulkojums: "19.3.2. a transcript of academic achievements from a basic education certificate issued until 1 September 2003 - for educatees who are acquiring accredited minority education programmes and, when finishing Grade 9, take examination in the Latvian language. The level of official language proficiency shall be assigned according to the score achieved in the Latvian language examination. A transcript of academic achievements shall be presented to the employer upon the request thereof. 10-9 points obtained in the examination shall correspond to Level 2, Grade B of official language proficiency specified in this Regulation, 8-7 points - to Level 2, Grade A, 6-5 points - to Level 1, Grade B, 4 points - to Level 1, Grade A. The Centre, on the basis of a submission by an educatee, shall make an entry into the transcript of academic achievements of the basic education certificate that the educatee who has completed accredited minority educational programmes and, upon finishing Grade 9 in the study year 2000/2001, has passed the the Latvian language examination, has received the relevant grade of official language proficiency;"

valstspiederība - nationality 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.01.2020.
Autors / Avots / Dokuments: LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN GRUZIJAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR PERSONU ATPAKAĻUZŅEMŠANU, KURAS NEATBILST IECEĻOŠANAS VAI UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMIEM OTRAS VALSTS TERITORIJĀ (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON THE READMISSION OF PERSONS, WHO DO NOT FULFILL CONDITIONS FOR ENTRY OR RESIDENCE IN THE TERRITORY OF THE OTHER STATE)
Saites: https://likumi.lv/ta/id/199070-par-juridisko-terminu-pilsonis-pavalstnieks-valstspiederigais-un-pilsoniba-pavalstnieciba-valstspiederiba-izpratni

Avots: https://likumi.lv/ta/en/starptautiskie-ligumi/id/18-agreement-between-the-government-of-the-republic-of-latvia-and-the-government-of-georgia-on-the-readmission-of-persons-who-do-not

Atslēgvārdi: valsts, valstspiederība, nationality, pilsonība, pavalstniecība, pilsoņi, nepilsoņi, pavalstnieki, personas, jēdzieni, vārdi, termini, tulkojums angliski, iztulkot angļu valodā, oficiāls dokuments, pase, id, karte, apliecība, persona, personas, fiziskas, juridiskas,
Citāts: "Līgumslēdzēju Pušu valstspiederīgo atpakaļuzņemšana

(1) Līgumslēdzējas Puses bez papildu formalitātēm, izņemot Līgumā noteiktās, pēc atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas, uzņem atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošiem ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā, ar nosacījumu, ka ir noskaidrots vai pietiekams pamats uzskatīt, ka persona ir Pieprasījumu saņēmušās puses valsts­piederīgais.

(2) Šī panta pirmās daļas noteikumi ir attiecināmi arī uz personu, kurai ir atņemta Līgumslēdzējas Puses valstspiederība vai kura ir atteikusies no Pieprasījumu saņēmušās puses valstspiederības pēc tam, kad tā ir ieceļojusi Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā, nesaņemot kādas citas valsts valstspiederību vai vismaz garantiju par naturalizāciju no Pieprasījumu iesniegušās puses." 
Citāta tulkojums: "Readmission of the Nationals of the Contracting Parties

(1) The Contracting Parties shall, with­out any particular formalities apart from those stipulated herein, upon readmission request readmit the persons, who do not or no longer fulfill the conditions for entry to or staying in the territory of the State of the Requesting Party, provided that it is ascertained or presumed on good grounds that the person is a national of the Requested Party.

(2) The provisions of section one of this Article shall be applied also in the case of a person who has been deprived nationality of the Contracting Party or has renounced the nationality of the Requested Party after he or she had entered the territory of the State of the Requesting Party without having obtained the nationality of any other State or at least an assurance of naturalization from the Requesting Party."

vecākais referents - senior desk officer
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 04.06.2019.
Autors / Avots / Dokuments: https://www.proz.com/kudoz/latvian-to-english/law-general/3437387-vec%C4%81kais-referents.html
Atslēgvārdi: valsts iestāde, amats, amata nosaukums, vecākais referents, senior desk officer, kā tulkot, kā var iztulkot, kā pārtulkot, angliski, latviski, uz angļu valodu, uz latviešu valodu, Latvia, Latvija, kantori, saucas, nosaukt, tulkot, pārnest, tekstā, tulkojums, referents, nodaļa, departaments, birojs, kantoris, iestāde, oficiālā iestāde, oficiālais nosaukums, vārds uzvārds, dokumenti, vizītkartes, paraksts, apraksts, translations, Latvian, English, document, position, official title.

vecāka piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts - parent’s authorisation for the departure from the state of a child
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 14.11.2019.
Autors / Avots / Dokuments: https://likumi.lv/ta/en/en/id/214902-procedures-by-which-children-cross-the-state-border
Citāts: "Ja bērnam, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, neviens vecāks nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, bērns, izceļojot no valsts patstāvīgi, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, bet, izceļojot no valsts pilnvarotās personas pavadībā, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā."
Citāta tulkojums: " If none of the parents of a child, who is a national of Latvia, is not a citizen of Latvia, a non-citizen of Latvia, a citizen of a European Union Member State, European Economic Area State or Swiss Confederation or a stateless person to whom the status of the stateless person has been granted in the Republic of Latvia, European Union Member State, European Economic Area State or Swiss Confederation, the child, upon departing from the State independently, shall present a notarially certified consent of at least one parent, but, upon departing from the State accompanied by an authorised person, he or she shall present a notarially certified authorisation by at least one parent for the departure from the State accompanied by this authorised person."

 

vecāku pabalsts - parental benefit, parental allowance

Nozare: Sociālie jautājumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 22.11.2019.
Saite: https://likumi.lv/ta/id/38051-par-maternitates-un-slimibas-apdrosinasanu
Autors / Avots / Dokuments: Par maternitātes un slimības apdrošināšanu; Tildes vārdnīca
Citāts: "Likumā ir lietoti šādi termini: 1) apdrošināšanas gadījums — sociālā riska gadījums, kas saistīts ar sociāli apdrošinātās personas darbspēju zudumu vai bērna kopšanu, ja tā rezultātā šī persona zaudē ienākumus vai, ja tā gūst ienākumus, bet pieprasa vecāku pabalstu, kā arī gadījums, kad personai rodas izdevumi sakarā ar ģimenes locekļa nāvi vai sociāli apdrošinātās personas nāvi, turklāt saskaņā ar šā likuma normām minētie gadījumi ir atzīti par tādiem, kas rada tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu;"
Citāta tulkojums: "The following terms are used in this Law: 1) insurance event - an event of social risk that involves the loss of capacity for work or care for a child for a socially insured person if such person loses income as a result of such event or if he or she earns income, however requests parental benefit, as well as an event in which a person incurs expenses due to the death of a family member or due to the death of the socially insured person, and, furthermore, in accordance with the provisions of this Law, the abovementioned events have been recognised as events that create the right to a State social insurance benefit;"

 
vecmāte, akušiere - midwife
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 14.10.2019.
Autors / Avots / Dokuments: https://likumi.lv/ta/en/id/59364-minimum-requirements-of-educational-programmes-for-the-acquisition-of-the-professional-qualification-of-dentist-pharmacist-nurse-and-midwife
Nosaukums: Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai
Termina skaidrojums no Tēzaurs.lv: "Speciālists, kas sniedz palīdzību sievietei dzemdību laikā un grūtniecības stāvoklī."
Nosaukuma tulkojums: Minimum Requirements of Educational Programmes for the Acquisition of the Professional Qualification of Dentist, Pharmacist, Nurse and Midwife


veids, kādā tiek īstenota kontrole - the manner of exercising control
Nozare: Juridiskais tulkojums
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.01.2020.
Autors / Avots / Dokuments: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing)
Saite:  https://likumi.lv/ta/en/en/id/178987-law-on-the-prevention-of-money-laundering-and-terrorism-and-proliferation-financing
Citāts: "Juridiskā persona var nesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram informāciju par patieso labuma guvēju, ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa."
Likuma citāta tulkojums: "The legal person may omit the submission of the information to the Enterprise Register of the Republic of Latvia regarding the beneficial owner, if the beneficial owner is a stockholder in such joint stock company the stock whereof is listed on a regulated market, and the manner of exercising control over the legal person stems only from the status of the stockholder."


Z


zinātniski pētniecisks darbs - research work
Nozare: Izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.07.2019.
Autors / Avots / Dokuments: TILDEs datorvārdnīca
Atslēgvārdi: zinātniski pētnieciskais darbs angliski, research work, tulkot, terminu, projekts, papīrs, paper, titullapa, noformējums, abstract, summary, ievads, apraksts, rezumējums, kopsavilkums, teorija, saturs, satura rādītājs, index, lappuses, pages, apjoms, vārdi, teksts, raktzīmes, words, characyers, latviski, krieviski, p[oliski, lietuviski, itāliski, franciski, vāciski, tulkojums, iztilkot, pārtulkot, tulkot, tulkotājs, tlkotāja, interpret, translate, translator, tulks, dokuments
 

zobu tehniķis - dental technician
Nozare: Medicīnikso dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.01.2019.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām / Regulations regarding Professions Regulated by Lists of Specialities, Sub-specialities and Additional Specialities
Saite: https://likumi.lv/ta/en/id/137108-regulations-regarding-professions-regulated-by-lists-of-specialities-sub-specialities-and-additional-specialities
Atslēgvārdi: zobu tehniķis, dental technician, zobārsts, CERTIFICATE, Medical practitioner certificate, izziņa, apliecība, the Latvian Association of Professional Organisations for Health Professionals.

 

AV: tulkojums, tulkojumi, tulkošana, iztulkot, pārtulkot, notulkot, satulkot, tulkot, tulks, tulki, tulkotājs, tulkotāji, tulkotāju, uz angļu valodu, angliski, uz latviešu valodu, latviski, kā iztulkot, kā pārtulkot, kā tulkot, var, varēt, atveidot, termins, terminu, vārds, vārdu, oficiāli, oficāls, juriskiski precīzs, precīzi, precīzs tulkojums, oficiāls tulkojums, juridisks tulkojums, vārdnīca, angļu-latviešu vārnīca, latviešu-angļu vārdnīca, vārdene, šķirklis, juridisko terminu vārdnīca, elektroniska, vārdnīca, uzticama vārdnīca, autoritatīvs avots, precīza vārdnīca, mūsdienīga vārdnīca, 21. gs. vārdnīca, jaunākā vārnīca, jauna vārnīca, šķirkļi, pamatojums, citāti, tulkojumi, teksti, dokumenti, oficiāls tulkojums, apliecināts tulkojums, notariāls tulkojums, sertificēts tulkojums, zvērināts tulkojums, sasnaņā ar likumdošanu, likumīgs, likumisks, apliecināts, apstiprināts.   


Saistītie raksti:


●  "Rīgas tulki" ANGĻU > LATVIEŠU vārdnīca


● Terminu "nodaļa", "pants", "daļa", "punkts", "apakšpunkts" tulkošana angļu valodā


● Latvijas administratīvi teritoriālo vienību oficiālie nosaukumi angļu valodā


● Administratīvo vienību tulkošana franču un vācu valodās


● Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-1-dala/


● Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/drosibas-frazes-2-dala/


● Riska frāzes latviešu valodā https://rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/riska-frazes/


● Saīsinājumi un akronīmi drošības datu lapās (DDL) https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/saisinajumi-un-akronimi-drosibas-datu-lapas-ddl/


● Latvijas Republikas ministriju oficiālie nosaukumi franču valodā https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/latvijas-republikas-ministriju-oficialie-nosaukumi-francu-valoda/


● Uzņēmumu vai komersantu veidi Latvijā un to nosaukumu tulkošana angļu valodā https://www.rigastulki.lv/lv/rigas-tulki-tehnisku-un-sarezgitu-tekstu-tulkosana/uznemumu-vai-komersantu-veidi-latvija-un-to-nosaukumu-tulkosana-anglu-valoda/

20
01/2020