Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU terminu vārdnīca

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Vārdnīca satur nosaukumus, nozīmes vai terminus, kuri līdz šim nav tikuši iekļauti citās populārajās vārdnīcās
(TILDE, GOOGLE, BING, u.c.).

 

ANGĻU > LATVIEŠU vārdnīca

 

Elektroniskās vārdnīcas izveidošanas datums: 17-01-2017

 

A

 

apakšspecialitāte - sub-speciality ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.431 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"
(Cabinet Regulation No. 431 Adopted 23 December 1997 "Procedures for Certification of Medical Practitioners")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, LR, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Health Inspectorate, sertifikācija, sertifikāts, certificate
Definīcija: pamatspecialitātes (primary specialization) šaurāka joma.

 

apgrūtināt ar lietu tiesaībām - to encumber with property rights  
Nozare: Juriskisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: apgrūtināt, apgrūtinājums, lietu tiesības, to encumber with, property rights, real property

 

atzinības raksts -  certificate of gratitude
Nozare: Valsts pārvalde, izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
(Law On the Career Course of Service of Officials with Special Service Ranks Working in Institutions of the System of the Ministry of the Interior and the Prisons Administration)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=138750
Atslēgvārdi: atzinības raksts, certificate of gratitude, bakalaura darbs, Latvijas universitāte, LU, zinātniskā vadītāja, assoc, asoc, prof, rektors, Rīga, Riga, apbalvojums, apbalvojumi, amatpersona, official, par priekšzīmīgu, labiem rezultātiem, pateicība, goda raksts (certificate of honour), krūšu zīme (nozīme) (lapel badge (insignia)), piezīme, atvaļinājums, award, granting

 

atzīšanas apliecība - certificate of recognition  
Nozare: Juridisko tekstu tulkošana
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
(Regulations Regarding the Institutions that Issue Certificates of Recognition in the Regulated Professions for Professional Qualifications Acquired in Foreign States)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=147108
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/jaunumi/publikacijas/faktu-lapas/informativais-buklets-treso-valstu-pilsonu-iecelosana-un-uzturesanas-lv-saistiba-ar-nodarbinatibu.pdf
Atslēgvārdi: pārtika, uzņēmums, apliecība, certificate, Eiropa, sociālais fonds, ES, kvalifikācija, recognition, lauksaimniecība, agriculture, translations, likumi, noteikumi, regulations, kā tulkot angliski, kā iztulkot angliski, kāds ir angliskais tulkojums

 

Ā

 

ārstniecības persona - medical practitioner ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums"
("Regulations of the Health Inspectorate")
Saites: http://likumi.lv/doc.php?id=170578
http://www.vi.gov.lv/en/start/_142/regulations-of-the-health-inspectorate  
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, LR, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Health Inspectorate

 

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs - The Register of Medical Practitioners and Medical Support Staff ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums"
("Regulations of the Health Inspectorate")
Saites: http://likumi.lv/doc.php?id=170578
http://www.vi.gov.lv/en/start/_142/regulations-of-the-health-inspectorate  
Atslēgvārdi: Reģistrs, fizioterapeits, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Health Inspectorate, ārstniecības persona

 

C

 

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) - Road Traffic Safety Directorate (RTSD)  
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem (Regulations regarding the Technical Inspection and Technical Control of Vehicles on the Road)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=88101
Atslēgvārdi: saīsinājums, abbreviation, abriviatūra, angliski, latviski, tiesības, driving licence, english, latvian, dictionary, term, kategorija, Eiropas, Latvijas, kopiena, termiņš, tulkojums, translation, vārdkopa, vārdu kopa

 

D

 

dabas liegums - nature reserve
Nozare: Tūrsims
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.12.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
("General Regulations on Protection and Use of Specially Protected Nature Territories")
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=207283
Atslēgvārdi: daba, liegums, teritorija, noteikumi, MK, LR, nacionālais parks, rezervāts, dabas liegums, liegumi,  biosphere reserve (biosfēras rezervāts), dabas liegumi (nature reserves), park, zone, tulkot, regulations, likumi, law, tulkojums, translate, latviski, angliski, Latvian, English, tulks, proz, ainava, apvisus, piemineklis, en, lv, eng, lat, termins, termini, kā, how, apliecināts, oficiāls

 

darba tiesiskās attiecības - employment legal relationships  
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.06.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Darba likums (Labour Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Atslēgvārdi: darba attiecības, nodarbinātība, darba ņēmējs, darba devējs, tiesiskās, tiesisks, termins, tulkojums

 

dalībnieku reģistra nodalījums - participant registration section 
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
("On the Enterprise Register of the Republic of Latvia")
Saite: http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_the_Enterprise_Register_of_the_Republic_of_Latvia.doc
Atslēgvārdi: UR, Uzņēmumu reģistrs, Latvijas Republika, LR

 

dižkoks - noble tree
Nozare: Tūrisms
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 14.12.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=207283
Atslēgvārdi: latviski, angliski, tulkot, iztulkot, pārtulkot, kā, translate, translation, tūrisms, koks, koki, dižozols, aok-tree, liepa, apse, egle, priede, dižs, diž-, dižkoks, dižkoki, aizsargājams, dabas piemineklis, nature, tourism, buklets, reklāma, advertisment, ad, vainags, protected, avenue, collar, annex, regulation, law, monument, specially protected nature territories

 

E

 

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) - University College of Economics and Culture (UEC)
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ekonomikas un kultūras augstskola
Saite: https://www.augstskola.lv/?parent=91&lng=eng
Atslēgvārdi: izglītība, diploms, diploma, profesionālā bakalaura diploms, sērija, PD E, kvalifikācija, qualification, rektors, valsts pārbaudījumu komisja, examination, priekšsēdētājs, reģistrācijas numurs, agnliski, tulkot, itulkot

 

G

 

goda raksts - certificate of honour
Nozare: Valsts pārvalde, izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
(Law On the Career Course of Service of Officials with Special Service Ranks Working in Institutions of the System of the Ministry of the Interior and the Prisons Administration)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=138750
Atslēgvārdi: goda raksts, certificate of honour (award, diploma), rank, prize, decision, education, granting, piešķirt, izsniegt, section, paragraph, clause, law, signature, signed, paraksts, dome, faktultāte, iestāde, personas, kods, zinātņu bakalaura grāds, rektors, priekšsēdētāja, datums, reģistrācijas numurs, No., Nr., zīmoga vieta, z.v., Latvijas Republika, tulkojums, tulkot, translate, translation, to, kā, termins, term, vārdnīca

 

I

 

iekšējās kārtības noteikumi - internal rules of procedure, internal rules, internal regulations
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi
(Internal Rules of Procedure of an Accommodation Centre for Asylum Seekers)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=205790
Atslēgvārdi: kārtība, iekšējā kārtība, noteikumi, regulations, order, unternal, rules, procedure, regulations, pārkāpums, violation, regulējums, punkts, apakšpunkts, LV, EN, tulkot, translations

 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) - (1) Information System Management Institute (ISMI), (2) ISMA University​
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 06.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: http://www.isma.lv/en/about-isma
Saite: http://www.aic.lv/rp/Educ_LV/ed_sys/high_in4.htm#isma
Atslēgvārdi: augstskola, institūts, izglītība, higher education, tulkojums, proZ, akreditācija, adrese, iestāde, dibināšana 

 

Ī

 

īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - specially protected nature territories
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
("On Specially Protected Nature Territories")
Saite: http://likumi.lv/ta/id/59994-par-ipasi-aizsargajamam-dabas-teritorijam
Atslēgvārdi: likums, LR, aizsargājams, dabas teritorija, aizsargājama, daba, aizsardzība, noteikumi, ierobežojumi, joslas, nacionālais parks, liegums 

 

K

 

kārtot grāmatvedību - to conduct accounting, to organise accounting
Nozare: Finanšu dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: LR likums "Par grāmatvedību" (On Accounting)
Papildu avots: Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (Regulation Regarding the Conduct and Organisation of Accounting)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=66460, https://likumi.lv/doc.php?id=80418
Atslēgvārdi: grāmatvedības kārtošana, kārtot, grāmatvedība, kā, tulkot, angliski, latviski, vārdnīca, proz, tulkošana, tulkojums, termini, saimnieciskie darījumi, finanses, accounting, book-keeping, book-keeper, accountant, grāmatvedis, finanses, dokumenti, kārtot grāmatvedību, likums, noteikumi, pareizi, definīcijas

 

klavierspēle - piano playing
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Klavieru skolotāju asociācija
Saite: http://www.music.lv/epta/notikumi2013.htm
Atslēgvārdi: klavieres, piano, spēle, spēlēt, spēlēšana, angliski, latviski, kā, tulkot, atveidot, iztulkot, fonds, mūzika, biedrība, asociācija, konkurss, atestāts, sekmju izraksts, liecība, nolikums, izglītības programma, mūzikas skola, iestāde, veidlapa, pieteikums, form, English, Latvian  

 

L

 

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība - Latvian Association of Professional Organisations for Health Professionals ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: EK
Saite: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=30307&tab=ca
Atslēgvārdi: organizācija, savienība, profesionālā, ārstniecības personas sertifikāts, LĀPPOS

 

Latvijas Ārstu biedrība - Latvian Medical Association​ ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBAS STATŪTI
Saite: http://www.arstubiedriba.lv/statuti/
Atslēgvārdi: ārstu biedrība, sertifikāts, zināšanas, iemaņas, ārste, tulkojumā, LĀB, statūti, praktizēt, iestāde, organizācija, nodibinājums, asociācija
Piezīmes: Termina tulkojums vācu valodā – “Lettischer Ärzteverein”

 

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) - Latvian Qualifications Framework (LQF)
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: World TVET Database - Country Profiles: Latvia
Saite: http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=World+TVET+Database&ct=LVA
Atslēgvārdi: kredītsistēma, profesionālā izglītība, mācības, metodika, sistēma, rezultāti, izglītība, mācību forma, padome, regula, kvalifikācija, qualification, KP, kredītpunkti, CP, harta, instrumenti.

 

Latvijas Nefrologu asociācija - Latvian Association of Nephrology​​ ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: NACIONĀLO NEFROLOĢIJAS BIEDRĪBU SARAKSTS
Saite: http://web.era-edta.org/national-societies-of-nephrology-list-1
Atslēgvārdi: biedrība, nefrologs, asociācija, komisija, sertifikācija, eksāmens,  nieru un urīnceļu slimību diagnostika, ārstēšana un profilakse 
Piezīmes: Termina etimoloģija jeb cilme no grieķu valodas vārd “nephros" (latviski - niere)

 

Latvijas proves birojs - Assay Office of Latvia​​ ​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: ASSAY OFFICES
Saite: http://www.hallmarkingconvention.org/assay-offices.php
Atslēgvārdi: birojs, Latvija, cēlmetāli, dārgmetāli, retail trade, production, repair, order acceptance and delivery of precious metals and precious stones, dārgakmeņi

 

Latvijas Republikas Jūras spēku Kuģu reģistrs - Naval Forces Ship Register of the Republic of Latvia
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums (Maritime Administration and Marine Safety Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=68491&version_date=26.11.2004&from=off
Atslēgvārdi: jūras, spēki, reģistrs, kuģis, nacionāls, national, karogs, kuģot, navigate, certificate, apliecība, angliski, latviski, iztulkot, tulks, tulkotājs 

 

Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija - Latvian Entrepreneurship & Management Academy
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas sekmju izraksts
Saite: http://www.esilideris.lv/kontakti
Atslēgvārdi: pielikums, apliecībai, profesionālās pilnveides izglītība, sekmju izraksts, sērija, personas kods, izglītības programma, kods, datums, adrese, izglītības iestāde, mācību priekšmeti, vērtējums, certificate, translation, latvian-english translation, tulkojums, sertificēts, apliecinājums, notariāla tulkošana, apliecināšana, zīmogs, paraksts, direktors, pedagogi, skolotāji, stundu skaits, stundas

 

laulāto uzturlīdzekļi - alimony
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 21.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Pētījums Ģimenes tiesībās - Tieslietu ministrija, 
Saite: https://www.tm.gov.lv/.../lv_documents_petijumi_petijums_gimenes_tiesibas_12.doc
Atslēgvārdi: uzturlīdzekļi, uzturs, līdzekļi, latviski, angliski, Latvian, English, laulātie, laulātais, mantiskais strāvoklis, alimenti, iztika uzturs, šķiršanās, laulību škiršana, šķirtība, maksāšana, maksājums 

 

lietu tiesības - right in rem 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Interactive Terminology for Europe
Saite: http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do
Atslēgvārdi: tiesības, right, rights, things, manta, lietas, piederība, valdījums, lietojamība, lietošana

 

M

 

medniecība - hunting
Nozare: Juridisko un izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 24.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" (On the Equalisation of Local Government Finances)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=47361
Atslēgvārdi: medniecība, priekšmets, mācību, mācības, augstākā izglītība, lauksaimniecība, zemkopība, mežsaimniecība, mežkopība, zivsaimniecība, zvejniecība, sekmes, izraksts, atzīmes, huntsmanship, mežs, dabas aizsardzība, latviski, angliski, termins, šķirklis, proz, vārdnīca, dictionary


N

 

nodalījuma daļas/u noraksts - extract of a part/s of a division
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: Land Register Law, provisions, Supreme Council of the Republic of Latvia, tulkojums, termins, lat, eng, lv, en, translation, kopija, copy, noraksts, izraksts, zemesgrāmatu nodaļa

 

nostiprinājuma lūgums - request for corroboration
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: nostirpinājums, lūgums, zemes grāmata, corroboration , request, journal, immovable property, Land Register,  division, section, notārs, notary, zvērināts, public,  Civil Law, iztulkot, pārtulkot, tulkot

 

nostiprinājuma uzraksts - inscription of corroboration 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: Zemesgrāmata, nekustamais īpašums, lēmums, tiesnesis, kadastrs

 

O

 

obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana (OCTA) - compulsory civil liability insurance of motor vehicles
Nozare: Transports  
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums 
(Compulsory Civil Liability Insurance of Owners of Motor Vehicles Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=87547
Atslēgvārdi: apdrošināšana, octa, insurance, gadījums, līgums, polise, prēmija, insurer, apdrošinātājs, auto, atumobilis, transportlīdzeklis, kasko, casco, persona, paziņojums, zaudējumi, losses, īpašnieks, lietotājs, trešā persona, likums, law, noteikumi, objekts, contract, policy, premium, person, statement, regulation, provisions, motor vehicle, third person, law, agreement, dati, validity, prēmija, summa, amount, repair, liability, atbildība

 

P

 

pamatspecialitāte - basic speciality, primary speciality
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 28.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ārstniecības likums (Medical Treatment Law); MK noteikumi "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" (Procedures for Certification of Medical Practitioners)
Saite:https://likumi.lv/doc.php?id=44108 ; https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: tulki, rīgas, vārdnīca, dictionary, ārsts, mediķis, ķirurgs, surgeon, tulkojums, altviski, angliski, latviskais, angliskais, english, latvian, MK noteikumi
Definīcija: medicīnas joma, kurā persona ir ieguvusi medicīnisko izglītību.

 

papildspecialitāte - additional speciality
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ārstniecības likums (Medical Treatment Law); MK noteikumi "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" (Procedures for Certification of Medical Practitioners)
Saite:https://likumi.lv/doc.php?id=44108 ; https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: medicīna, izglītība, sertifikācija, joma, specialitāte, ārstniecības persona
Definīcija: pamatspecialitātes šaurāka joma, kas kopīga divām vai vairākām pamatspecialitātēm.

 

par to, ka - on the fact that
Nozare: Tulkojumi / Translations
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 10.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums (Law on Execution of Confiscation of Criminally Acquired Property)
Saite: https://likumi.lv//ta/id/292019?&search=on
Citāts: "Par to, ka izsole atzīta par nenotikušu šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu."
Citāta tulkojums: "The sworn bailiff shall draw up a statement on the fact that the auction has been admitted as having not taken place in case referred to in Paragraph one, Clause 1 of this Section."
Atslēgvārdi: frāze, izteiciens, par to ka, on the fact that, phrase, expression, tulkojums, kā, proz, forums, tulki, tulkotāji, tulkošana, translate, teksts, dokuments, likums, likumi, noteikumi, law.

 

pārreģistrācija  -  re-registration
Nozare: Farmācija, medicīna, trasnports, valsts pārvalde
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 05.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Zāļu reģistrēšanas kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr.376) / Procedures for the Registration of Medicinal Products
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=138149
Citāts: "Zāļu reģistrācijas (arī jaunas jeb sākotnējās reģistrācijas) un pārreģistrācijas faktu Latvijas Republikā apliecina spēkā esošs Zāļu valsts aģentūras lēmums par zāļu reģistrāciju vai pārreģistrāciju un izsniegtā zāļu reģistrācijas apliecība, kas ir noformēta atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam."
Citāta tulkojums: "The fact of the registration (also new or initial registration) and re-registration of medicinal products in the Republic of Latvia shall be confirmed by a valid decision of the State Agency of Medicines on registration and re-registration of medicinal products and the issued registration certificate of medicinal products drawn up in accordance with Annex 1 to this Regulation."
Atslēgvārdi: pārreģistrācija, pārreģistrēšana, pārreģistrēt, auto, atomašīnu, mašīnu, transportlīdzekli, csdd, directorate, zāles, medicīna, register, reregister, re-register, to, uz, latviski, angliski, lv, en, lat, eng, valsts, aģentūra, iesniegums, dokumenti, tulkošana, translate, Rīga, Latvija, kur, kā, kādā veidā, no, uz, lēmums, izziņa, sertifikāts, apliecinājums.

 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) -  Food and Veterinary Service (FVS)
Nozare: Lauksaimniecība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: PVD
Saite: http://www.zm.gov.lv/en/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/startpage?nid=2531#jump
Atslēgvārdi: pārtika, dienests, latvija, Latvia, LR, Latvijas Republika, apliecība, SIA, LTD, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, faktiskā adrese, darbība, nosaukums, No., Nr., prasības, normatīvie akti, atzīšana, certificate, recognition, ģenerāldirektors, sērija, series, AA, coat of arms, ģerbonis 

 

personu identificējoša informācija - personal identification information
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.05.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Elektronisko dokumentu likums (Electronic Documents Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=68521
Atslēgvārdi: pase, apliecība, id, persona, personas, personu, apliecinoša, identificējoša, informācija, latviski, angliski  

 

Pilsonības un imigrācijas departaments (PID) - The Office of Citizenship and Migration Affairs
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.04.2017.
Autors / Avots / Dokuments: likumi.lv, Repatriācijas likums, Repatriation Law
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=37187&version_date=24.10.1995
Atslēgvārdi: pilsonība, imigrācija, imigrants, departaments, department, pid, ocma, gads, former, bijušais, nosaukums, tulkojums, angļu valodā, angliski, kā, proz, tulkotāji, likums, noteikumi, termins, šķirklis, nodaļa, birojs, krieviski, vēsture, migrācija, migrants, pavalstniecība, atļauja, dokumenti, kārtošana

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) - Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: PMLP
Saite:http://www.pmlp.gov.lv/en/home/about-ocma/
Atslēgvārdi: izziņa, certificate, pārvalde, migrācija, pilsonība, pase, nodaļa, izdeva, izdošana, datums, spravka, departaments, policy, service, department, pārtulkot

 

pirmās, otrās, trešās grupas invalīds (1., 2., 3. grupas invaliditāte) - a person with Group I, Group II or Group III disability (Group I, Group II, Group III disability)
Nozare: Medicīnisko un juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Invaliditātes likums (Disability Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=211494
Atslēgvārdi: invaliditāte, persona, īpašas vajadzības, slimība, darbnespēja, darba nespēja, lapa, izraksts, grupa, group, AES, lēmums, pamatojums, Labklājības ministrija, izziņa, certificate, english, latvian translation, deed, act, LV LAT, ENG, EN  

 

pēcmantinieks - secondary heir 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca
Saite: http://www.rulit.me/books/latvijas-republikas-civillikuma-terminu-v-read-270544-17.html
Atslēgvārdi: Civillikums, mantinieks, mantojums, mantošana, tiesa, spriedums, tulkojums, pēcmantnieks, tulkošana, iztulkot, kā, latviski, angliski, termins, šķirklis, terminoloģija

 

profesijas kods occupational code
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Profesiju standartu izstrādes kārtība
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=153849
Atslēgvārdi: darba likums, kods, klasifikācija, Latvija, profesija, profesionāls, profesionāli, nosaukums, standarts, latviski, angliski, tulkošana, LAT, ENG, proz, darbs

 

Profesiju klasifikators Classification of Occupations
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Profesiju standartu izstrādes kārtība
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=153849
Atslēgvārdi: name, profession, classification, duties, tasks, kā, vocational, working, work, given name, surname, place of employment, position, amats, person, status, Latvijas Republika, Republic of Latvia

 

prokūra - procuration 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 22.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Komerclikums (The Commercial Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Atslēgvārdi: komercdarbība, noteikumi, prokūra, prokūrists, angliski, kā, tulkot, iztulkot, tulkojums, perevod, translation, procuration, proctor, darījums, līgums, contract, agreement
Definīcija: Prokūra ir komercpilnvara (commercial power of attorney), kas piešķir prokūristam tiesības komersanta vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītas tiesiskās darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā (prasības celšana, izlīgums, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana u.tml. (Procuration is a commercial power of attorney, which grants to the proctor the right to conclude transactions and to perform other legal activities associated with commercial activities on behalf of a merchant, including all procedural activities in the course of legal proceedings (bringing an action, settlement, appeal of a court adjudication and the like)

 

prokūrists - proctor (managing clerk, head clerk)
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 22.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Komerclikums (The Commercial Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Atslēgvārdi: pilnvara, komersants, firma, firm, prasības celšana, izlīgums, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana, atsavināt, ieķīlāt, apgrūtināt, tiesības, statūti, valdes loceklis, līgums, likumiskais pārstāvis, kopēja, kopējs, ierobežojumi
Definīcija: Tirdzniecības uzņēmuma, firmas uzticības persona, pilnvarotais, kas veic komerciālus darījumus (a proctor).
Papildinājumi: kopprokūra - joint procuration 

 

R

 

reljefzīmogs - embossed (embossing) stamp (seal) 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 09.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: https://www.merriam-webster.com
Saites: https://www.merriam-webster.com/dictionary/embossed%20stamp 
http://www.dictionary.com/browse/embossing
Atslēgvārdi: zīmogs, reljefs, spiedogs, tinte, apliecinājums, tied, sealed, english, latvian, translation, tulkojums, reljefzīmogs, reljefots, dokuments, apliecinājums, notariāls, apstiprinājums, parakstīts
Termina izskaidrojums angļu valodā: an imprinted stamp with raised lettering and design, (emboss - to raise or represent (surface designs) in relief; to decorate (a surface) with raised ornament)

 

resertifikācija - re-certification  
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.431 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"
(Cabinet Regulation No. 431 Adopted 23 December 1997 "Procedures for Certification of Medical Practitioners")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: Veselības inspekcija, Health Inspectorate, sertifikācija, sertifikāts, certificate, resertificējamā ārstniecības persona (medical practitioner to be re-certified )
Definīcija: atkārtota ārstniecības personas sertifikāta izsniegšana bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

 

Rīgas apgabaltiesa - Riga Regional Court​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ordinary courts in Latvia
Saite: https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-lv-maximizeMS-en.do?member=1
Atslēgvārdi: tiesa, Rīga, apgabaltiesa, reģions, rajons, lēmums, nolēmums, spriedums, tiesnesis, tiesnese, angliski, latviski, tulkojums, LV, LAT, EN, ENG

 

Rīgas Svētā Mārtiņa evaņģēliski luteriskā baznīca - StMartin's Church
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 27.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Wikipedia
Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/St._Martin's_Church,_Riga
Atslēgvārdi: Rīga, Riga, baznīca, draudze, laulība, apliecība, capital, Latvia, marriage, certificate, Slokas iela, street, congregation, clergyman, garīdznieks, 

 

S

 

saimnieciskās darbības veicējs (-i) - performer (-s) of economic activity  
Nozare: Finanses
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai (Regulations Regarding Loans for Promoting the Development of Micro, Small And Medium Sized Merchants and Agricultural Service Co-operative Societies)
Saite: https://likumi.lv/ta/id/198282
Atslēgvārdi: saimnieciskā, uzņēmējdarbība, MK, noteikumi, bizness, business, activity, entrepreneurial activity, entrepreneurship, latviski, angliski, tulkojums, darbība, kā, how, term, termins, translation, translate, translator, tulkotājs

 

sociālās apdrošināšanas iemaksas - social insurance contributions ​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Law On State Social Insurance)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=45466
Atslēgvārdi: valsts, soaciālā apdrošināšana, iemaksa, darba devējs, darba ņemējs, pašnodarbinātais, jēdziens, termins, tulkojums, latviski, angliski, veicējs, persona 

 

Sodu reģistrs - Punishment Register 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 27.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Sodu reģistra likums (Punishment Register Law)
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=261384
Atslēgvārdi: sods, sodu, reģistrs, anliski, tulkot, iztulkot, kā, tulkojums, Tieslietu ministrija, departaments, lēmums, maiņa, maiņai, ieraksts, reģistrs, process, vārds, uzvārds, tautība, lieta, pārvalde, migrācijas, pilsonības, dzimtsarakstu, atļauja

 

spārns (auto) - wing (car, vehicle)
Nozare: Automehānika, transports
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas valsts karoga likums (Law On the National Flag of Latvia)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=200642
Atslēgvārdi: kā, angliski, iztulkot, pārtulkot, tulkot, vārdu, spārns, automašīna, auto, car, vehicle, transport, transports, transportation, eng, lat, proz, the front right wing of the car, official, mehāniķis, vārdnīva, dictionary, left, right, front, back, priekšējais, aizmugurējais, labais, kreisais, karkass, uzbūve, korpuss, bleķis, dzelzis, body, carcass, vārds, termins, satulkot, uztulkot, pārtulko, translate, translation, birojs, official, apliecinājums, instrukcija, paper, manual, rokasgrāmata, tehniķis

 

summētais darba laiks - aggregated working time  
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.06.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Darba likums (Labour Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Atslēgvārdi: darbs, laiks, darba laiks, darbalaiks, summa, summēts, summētais, calculated, flexible, latviski, agliski, termiņš, tulkojums, translate

 

U

 

uzturlīdzekļi bērnu uzturēšanai - child support
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 21.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Pētījums Ģimenes tiesībās - Tieslietu ministrija, 
Saite: https://www.tm.gov.lv/.../lv_documents_petijumi_petijums_gimenes_tiesibas_12.doc
Atslēgvārdi: uzturlīdzekļi, vienošanās, šķiršanās, laulību, bērns, bērnu, bērni, uzturēšana, uzturs, vecāki, laulības, likums, manta, mantiskās, tiesības, pienākumi, aizgādība, bērniem, bērnu, child, children
Definīcijas skaidrojums angļu valodā: Child support – the expenses of supporting a child, which each parent has the responsibility to provide to his or her child irrespective of his or her financial condition, and the minimum amount of which the Cabinet has determined in accordance with Section 179, Paragraph five of the Civil Law

 

Uzturlīdzekļu garantiju fonds  - Maintenance Guarantee Fund
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums (Maintenance Guarantee Fund Law)
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=90435
Atslēgvārdi: fonds, uzturlīdzekļi, tulkot, tulkojums, garantijas, garantiju, likums, termins, vārds, iztulkot

 

V

 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) - National Centre for Education (NCE) 
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 28.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Valsts izglītības satura centrs
Saite: http://visc.gov.lv/en/
Atslēgvārdi: izglītība, dokuments, sertifikāts, vidējā, pamat, augstākā, skolas, vidsisskolas, secondary, education, certification, Latvia, translate, translators, interpret, notarized, notarize, notarizēts, apliecināts, komisja, centrs, iestāde, institution, term, Minister of Education and Science 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (VSIA) - State limited liability company

Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: likums par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām (Law on State and Local Government Capital Shares and Capital Companies)
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=67363&version_date=05.10.2013
Atslēgvārdi: SIA, LTD, LLC, VSIA, valsts, sabiedrība, ar ierobežotu atbildīnu, tulkojums, latviski, angliski, iztulkot, saīsinājums, abbreviation, LV,EN, English, Latvian 

 

Valsts zemes dienests - The State Land Service 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Valsts zemes dienests
Saite: http://www.vzd.gov.lv/en/contacts/requisites/
Atslēgvārdi: valsts, zemes, dienests, land, state, service, zemesgrāmata, kadastrs, cadastre, Latvia, property, ownership, dictionary, vārdnīca 

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) - State Medical Commission for the Assessment of Health Condition and Working Ability (SMC)​ 
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Invaliditātes likums (Disablility Law)
Saite: www.vdeavk.gov.lv
Atslēgvārdi: ekspertīze, vdeāk, veselība, iestāde, ārstniecība, ārsts, invaliditāte, komisija, slēdziens, midical, english, health, disability, termins, angliski, iztulkot, tulkojums 

 

Z

 

zemesgrāmatas nodalījums - land register division, division of land register​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums (Land Register Law)
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: nodalījums, zemes, grāmatas, division, land, register, pilsētas, Nr. No. numurs

 

zemesgrāmatu apliecība - land register certificate​​ ​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums, Lursoft
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460 ;
https://www.lursoft.lv/en/land-register 
Atslēgvārdi: apliecība, zemesgrāmata, reģistrs, State Unified Computerized Land Register, Land Register Law

 

zinātniskais vadītājs -  academic supervisor
Nozare: Izglītības dokumentu tulkošana
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Academic supervisors
Saite: https://www.york.ac.uk/students/support/international/studying/supervisors/
Atslēgvārdi: zinātniskais vadītājs, academic supervisor, students, programma, student, programme, academic, department, staff, university, college, reasearch, paper, article, contribution, award, diploma, awarded, piešķirt, apbalvot, international, support, learning, learn, mācīties, mācības, studēt, birojs, palīdzība, sic, bibliotēka, kartotēka, 

 

LATVIEŠU > ANGĻU vārdnīca

 

ANGĻU > LATVIEŠU vārdnīca

 

Vispārējie atslēgvārdi: angliskilatviski, tulkojums, tulkot, angļu valodā, latviešu valodā, tulkot, tulkojums, iztulkot, atveidot, pārtulkot, termins, , , terminoloģija, vārdnīca, proz, PROZ, ProZ, iztulkots, paraugs, šķirklis, šķirkļi, iztulkot, vārds, vārdu, teksts, tekstā, dokuments, oficiāls, juridisks, medicīnisks, tiesību akti, likumi, noteikumi, kā, apliecinājums, serifikāts, apliecība, certificate, diploma, tulkošana, nosaukums, nosaukumu, title, virsraksts, oficiāls, no, uz, NO, UZ, oficiāli, iestāde, valsts, ANGLISKI, ENGLISH, LATVIAN, LATVISKI, LV, EN, LAT, ENG.

 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

03
01/2018